Homepage

CZ0310032 - Čertova stěna-Luč

Rozloha: 132.6244 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°16'10'' v.d., 48°37'52'' s.š.
Nadmořská výška: 598 - 855 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Komplex kamenných moří, reliktních skalních borů a fragmentů přirozených smíšených lesů (bučin a suťových porostů) na strmých JV a V svazích hory Luč a Z svazích hřbetu Čertovy stěny, 1 až 2,5 km SV od obce Loučovice a 3 km SZ od obce Vyšší Brod.  

Ekotop:

Geologie: Území je součástí moldanubického plutonu. Masiv Luče a protější svah a vrcholová skaliska Čertovy stěny jsou tvořeny středně zrnitou až drobnozrnou muskovit-biotitickou žulou eisgarnského typu, hřbet vybíhající od Čertovy stěny k severu na pravém břehu Vltavy tvoří převážně muskovit-biotitická pararula. Geomorfologie: Lokalita se nachází v členité Lučské hornatině (výškové rozpětí 600-1020 m n. m.), která je nejvýchodnější částí Trojmezenské hornatiny (Šumava). Reliéf: Hluboce zaříznuté údolí Vltavy mezi masivem hory Luč a protější elevací Čertovy stěny. Příkré svahy jsou pokryty menšími i většími kamennými moři, ve vrcholových částech jsou četné kamenné hradby a tory. Koryto Vltavy s velkým spádem je vyplněno žulovými balvany, na některých z nich jsou vyvinuty evorzní tvary, tzv. obří hrnce. Pedologie: Na nezazemněných sutích se sporadicky vyskytují surové nevyvinuté půdy, resp. ranker typický (litický), na zazemněných svazích je vyvinut ranker podzolový a kambizem dystrická s přechody ke kambizemní typické kyselé. Krajinná charakteristika: Převážně lesnatá, morfologicky členitá krajina s minimálním zastoupením zemědělských pozemků (trvalé travní porosty). Určujícím krajinným fenoménem je hluboko zaříznuté údolí Vltavy, v němž je soustředěno jak osídlení (Loučovice, Vyšší Brod), tak základní dopravní síť (silnice, železnice). Přitom trvalé historické osídlení je velmi starého data, nejméně od poloviny 13. století, kdy byl Vokem z Rožmberka založen Vyšebrodský klášter.  

Biota:

Charakteristickou vegetační jednotkou jsou poměrně velké plochy reliktních skalních březových borů (L8.1B) svaz Dicrano-Pinion, as. Betulo carpaticae-Pinetum, které však nejsou předmětem ochrany. Nejvýznamnějším typem vegetace z hlediska soustavy Natura 2000 (předmětem ochrany EVL) je štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (S1.2) svaz Asplenion septentrionalis, vyvinutá na bezlesých nezazemněných sutích a vrcholových skalních útvarech. Pro ni je typický výskyt mnoha druhů lišejníků (zejména lišejníky rodů Parmelia, Umbilicaria, Cladonia, Rhizocarpon, konkrétně např. dutohlávka horská (Cladonia stellaris), terčovka skalní (Parmelia saxatilis) a terčovka Parmelia centrifuga) a mechorostů (rody Tortula, Grimmia, Racomitrium, dále zejména Andreaea rupestris). Dále byly v území zjištěny vzácné a ohrožené druhy rohozec obnažený (Bazzania flaccida), křepenka řetízkovitá (Cephalozia catenulata), Tetraplodon angustatus, Rhynchostegium confertum, Orthotrichum patens, Hygrohypnum molle, Schistidium rivulare a další. Zajímavá je rovněž lišejníková a mechová vegetace balvanů v řečišti Vltavy, charakteristicky vertikálně distribuovaná v závislosti na obvyklé výšce hladiny v řece a režimu ostřiku balvanů vodou.
Dalším předmětem ochrany EVL je makrofytní vegetace vodních toků se svazy Ranunculion fluitantis a Callitricho - Batrachion (V4). Z významných druhů cévnatých rostlin v území hojně roste vřesovec pleťový (Erica herbacea) a zajímavý je výskyt vlochyně (Vaccinium uliginosum) na úpatí vlhké sutě pod Čertovou stěnou. Vegetační mozaiku doplňují fragmenty květnatých i acidofilních bučin (L5.1, L5.4) s charakteristickou druhovou skladbou běžných druhů bučin, vytvořené na mírnějších svazích a úpatí Luče na stanovištích s hlubším půdním horizontem. V území žije celá řada pozoruhodných druhů bezobratlých živočichů, vázaných na chladné kamenné sutě (např. horské druhy drabčíků Bolitobius inclinans a Leptusa flavicornis, slíďák Acantholycosa norvegica má zde nejníže položený výskyt ve střední Evropě). Z obratlovců zde žijí např. užovka hladká (Coronella austriaca), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), pravidelně zde hnízdí výr velký (Bubo bubo), charakteristickým ptákem reliktních borů je rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus).  

Kvalita a význam:

Společenstva skalních útvarů a nezazemněných sutí jsou zatím víceméně nedotčena negativními vlivy lidské činnosti. V území jsou poměrně uniformní, druhově chudá, pro tuto oblast však zcela typická společenstva; jejich hodnota je dána především skladbou jejich bryoflóry a lichenoflóry. Společenstva skalních reliktních březových borů jsou vyvinuta velmi charakteristicky, nejlépe v rámci celého Jihočeského kraje; přestože nejsou předmětem ochrany z hlediska soustavy Natura 2000, jsou jedním z nejvýznamnějších přírodních fenoménů tohoto území.
V případě makrofytní vodní vegetace se jedná z pohledu celého regionu spíše o lokalitu menšího významu.  

Zranitelnost:

Společenstva kamenných moří a navazujících reliktních borů nejsou ohrožena hospodářskou činností (lesnictvím) z důvodu terénní nepřístupnosti. Lišejníková a mechová společenstva balvanových sutí jsou však velmi citlivá na intenzivnější pohyb návštěvníků po kamenných mořích, což je případ nejznámějšího kamenného moře pod skalním útvarem Čertovy stěny. Tento tlak může nárazově vzrůstat v době konání prestižních vodáckých soutěží, kdy část trasy závodů probíhá přímo pod kamenným mořem Čertovy stěny a neukáznění diváci mají tendenci z Čertovy stěny slézat dolů k řece v masovějším měřítku.  

Management:

Lesní porosty mimo svahové sutě je nutno obhospodařovat jen v nejnutnější potřebné míře (asanační těžba a případná likvidace kůrovce či jiných kalamit) co nejšetrnějším způsobem (zamezit narušování terénu). Porosty reliktních borů ponechat bez zásahu přirozenému vývoji. Technickými a osvětovými prostředky v co největší míře omezit pohyb návštěvníků po kamenných mořích.  

Možné střety zájmu:

Střety s lesním hospodářstvím aktuálně nehrozí. Vlastník lesa (LČR) plně respektuje podmínky ochrany v rámci NPR. Mírné potenciální střety mohou hrozit při pořádání vodáckých závodů z hlediska nedodržování podmínek stanovených pro konání závodů (pořadatelé při veškeré snaze nejsou schopni do všech důsledků zamezit vstupu diváků do cenných ploch kamenných moří pod Čertovou stěnou).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 132.6244
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.186.8792
Z toho neprioritních naturových biotopů: 9.0912.06
Z toho ostatních přírodních biotopů: 42.1355.8806
Z toho X biotopů: 42.6056.5078
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1.75461.32D/B/BAno
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt1.75461.32D/B/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.17860.13D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.17860.13D/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 3.5162.65B/B/AAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin3.51602.65B/B/A
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 6.61084.98C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny6.61084.98C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.39370.29C/B/-Ne
L4 Suťové lesy0.39370.29C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.48554.89B/B/-Ne
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)6.12494.61B/B/-
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.36060.27C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků55.880642.13B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.03950.02
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.03950.02
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami43.883833.08
X12 Nálety pionýrských dřevin12.54509.45
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Loučovice, Vyšší Brod  

Prameny:

Chábera StanislavGeologické zajímavosti jižních Čech. Jihočeské nakladatelství, 158 s. České Budějovice.1982
Kučera S., Urban F.Chráněná území okresu Český Krumlov. ONV Č. Krumlov, 75 s., Český Krumlov.1976
Růžička V.Pavouci šumavských sutí a balvanových moří. - Sbor. Jihočes. Muz. v Č. Budějovicích, přír. vědy, 28: 73-82, České Budějovice.1988
Svatoš A.Periglaciální svahové sedimenty ve státní přírodní rezervaci Čertova stěna. - Ochr. přír., 13: 60-65, Praha.1958
Svatoš A.Evorzní jevy na Vltavě ve státní přírodní rezervaci Čertova stěna. - Ochr. přír., 13: 173-177, Praha.1958
Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. – In: Mackovčin P., Sedláček M. [eds.]: Chráněná území ČR, vol. 8, AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.2003
Chábera S.Periglaciální jevy v jižních Čechách. - Rozpravy ČSAV, ser. math.-natur., 65(4): 49-66, Praha.1955
Košnar J.Rhynchostegium confertum. - In: Kučera J. (ed.): Zajímavé bryofloristické nálezy IV. - Bryonora 34: 28, Praha.2004
Jakšičová T., Košnar J.Tetraplodon angustatus. - In: Kučera J. (ed.): Zajímavé bryofloristické nálezy IV. - Bryonora 34: 28, Praha.2004
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.