Homepage

CZ0213016 - Zákolanský potok

Rozloha: 10.1023 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°14'26'' v.d., 50°8'49'' s.š.
Nadmořská výška: 240 - 350 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Dobrovízký potok od silnice Hostouň-Jeneč až po soutok s Lidickým potokem, odtud dále po proudu pod názvem Zákolanský potok až k soutoku s Dřetovickým potokem nad obcí Kováry.  

Ekotop:

Geologie: Okolí tvoří turonské písčité slínovce až jílovce spongilitické, často silicifikované (opuky) či proterozoické fylitické droby a břidlice. V okolí lze dále nalézt pleistocénní deluvioeolické nezpevněné sedimenty tvořené hlínami a písky. V tomto prostředí se v nivě potoka vytvořily nečleněné nezpevněné holocénní fluviální sedimenty hlíny, písku a sedimentů nádrží.
Geomorfologie: V rámci podcelku Kladenské tabule zasahuje vymezená lokalita do dvou okrsků, a to Hostivické tabule a Turské plošiny.
Reliéf: Niva potoka se nachází v relativně ploché krajině, ve které, zejména na styku s břidlicemi a drobami, vytváří pomístní hlubší zářezy a srázy. Významná část toku byla v minulosti regulována. Regulace se v současnosti samovolně renaturalizovala. Dno hlinité, štěrkovité až kamenité. Místy s jemným sedimentem. V místech výskytu raka kamenáče přirozený substrát.
Pedologie: V nivních půdách lze nalézt fluvizemě i oglejené partie. Vzhledem k rozsahu lze v okolí nalézt poměrně pestré zastoupení půd, z toho převažují kambizemě, černozemě, dále pak kvartérní spraše.
Krajinná charakteristika: Potok protékající intravilánem několika sídel a volnou krajinou s převahou agrocenóz. Na vymezeném úseku leží několik menších obtočných nádrží dvě průtočné. Pomístně dřevinný doprovod v nivě.  

Biota:

Poloha, hlinité partie a přítomnost zvláště průtočných rybníků (retenční nádrž nad Hostouní a chovný rybník u Okoře) formují biotu typickou spíše pro nížinaté toky. To se projevuje např. vysokým zastoupením drobných kaprovitých ryb. Zajímavý je výskyt koljušky tříostné zjištěný v horní části lokality.
Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) se vyskytuje společně s rakem říčním (Astacus astacus). Pozoruhodné je, že rak kamenáč zde osidluje i pro něj netypická stanoviště - nory ve dně a březích.  

Kvalita a význam:

Lokalita raka kamenáče (Austropotamobius torrentium), která je nejseverovýchodněji položená v rámci středočeského regionu. Jedná se o tok v poměrně kulturní a odlesněné krajině (ve srovnání s lokalitami např. na Křivoklátsku), a to včetně pramenné oblasti. Zajímavý je také fakt, že se jedná o přímý přítok Vltavy (narozdíl od lokalit křivoklátských). Je jedním z mála toků, kde se vyskytuje společně rak kamenáč a rak říční.  

Zranitelnost:

Regulace a prohrábky koryta.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 10.1023
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.330.2363
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.450.046
Z toho ostatních přírodních biotopů: 13.901.4049
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.01280.12B/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.01280.12B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.01810.17C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.01810.17C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.01510.14B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.01510.14B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.23632.33C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.23632.33C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.16831.66C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.01320.13C/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.88188.72A/C
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.00180.01C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.14911.47C/C
T1.4 Aluviální psárkové louky0.16361.61B/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.02710.26B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
rak kamenáčC
Austropotamobius torrentiumCCBC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Běloky, Dobrovíz, Hole u Svrkyně, Hostouň u Prahy, Kováry, Makotřasy, Malé Číčovice, Noutonice, Okoř, Středokluky, Svrkyně, Velké Číčovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.