Homepage

CZ0410001 - Tisovec

Rozloha: 26.1234 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°30'25'' v.d., 50°21'15'' s.š.
Nadmořská výška: 622 - 750 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží na jihozápadním a západním svahu vrchu Tisovec, na severním okraji obce Tisová, 2 km severně od Kraslic.  

Ekotop:

Základní charakteristika: Přírodní komplex leží v zalesněných svazích, kde vytváří otevřená společenstva vřesovišť a brusnicových porostů.
Geologie: Horninovým podkladem širšího okolí jsou fylity sasko-vogtlandské jednotky, na samotném území je to paleozoický kvarcitický fylit, kvarcit, s výchozy deskovitě odlučného kvarcitu. Dříve zde probíhala těžba chalkopyritu.
Geomorfologie: Území leží v Přebuzské hornatině náležící geomorfologické jednotce Krušné hory. Nadmořská výška se pohybuje od 630 m v údolí Bublavského potoka po 758 m ve vrcholových partiích.
Reliéf: Výrazný vrch nad obcí Tisová přechází do hornaté oblasti Krušných hor protkané hlubokým údolím.
Pedologie: Na většině území vystupuje podloží na povrch, půdy jsou většinou nevyvinuté.
Krajinná charakteristika: Prudké svahy vrchu Tisovce s četnými skalkami a suťovými poli tvoří významnou dominantu blízkého okolí. Celý komplex Tisovce společně s navazujícím Olověným vrchem vytváří výrazný ostrov oddělený od okolního masívu údolími Stříbrného a Bublavského potoka.  

Biota:

Celý komplex je výrazně poznamenám těžbou chalkopyritu. Haldy hlušiny navršené u vstupů do štol nyní hostí velmi kvalitní sekundární vřesoviště (T8.2) s dominantním vřesem obecným (Calluna vulgaris), brusnicí brusinkou (Vaccinium vitis-idaea), na stinných místech brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Poměrně výrazně se uplatňují náletové dřeviny, zvláště břízy a jeřáby. Na vhodných místech roste také kruštík širolistý (Epipactis helleborine).  

Kvalita a význam:

Keříčkové porosty představují přirozené a velmi zachovalé biotopy na relativně velkých a kompaktních plochách skalních sutí.  

Zranitelnost:

Nebezpečí představuje rozvoj náletových dřevin - břízy a jeřábu.  

Management:

Prořezávka náletových dřevin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 26.1234
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.140.0385
Z toho neprioritních naturových biotopů: 41.9610.9624
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 57.8515.1137
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 9.970938.16B/A/BAno
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)9.970938.16B/A/B
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.03850.14C/C/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.03850.14C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.80063.06D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.80063.06D/C/-
6520Horské sečené louky 0.00120.00C/B/-Ne
T1.2 Horské trojštětové louky0.00120.00C/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.18970.72C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.18970.72C/B/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.03830.14
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.81293.11
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla1.81786.95
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.00120.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami3.789114.50
X12 Nálety pionýrských dřevin8.654433.12
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Bublava, Tisová u Kraslic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.