Homepage

CZ0310009 - Velký Hodonický rybník

Rozloha: 2.7768 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°33'20'' v.d., 48°42'2'' s.š.
Nadmořská výška: 623 - 637 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní rybníček asi 1,5 km VSV od osady Jaroměř, 2,5 km SZ od centra obce Malonty.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad tvoří migmatitizovaná biotitická a sillimanit biotitická pararula s cordieritem, plochá rybniční deprese je vyplněna holocenními deluviofluviálními písčitými hlínami a hlinitými písky a mělkým ložiskem přechodové rašeliny.
Geomorfologie: Lokalita se nachází v celku Novohradské podhůří, podcelku Soběnovská vrchovina, okrsku Malontská sníženina.
Reliéf: Mírně zvlněný terén s mělkou depresí v pramenné oblasti bezejmenného potůčku, přitékajícího zprava do Hodonického potoka.
Pedologie: V okolí rybníka převládá kambizem pseudoglejová s přechody ke gleji typickému, místy ke gleji organozemnímu a organozemi.
Krajinná charakteristika: Mírně zvlněná krajina Novohradského podhůří s mozaikou drobných lesních komplexů a lesíků a zemědělských pozemků, aktuálně s naprostou převahou trvalých travních porostů. Malý lesní rybníček v rozsáhlejším lesním komplexu, obklopený druhotnými borovými kulturami.  

Biota:

Nejvýznamnější jsou porosty vodních makrofyt (V1F), zejména bohatá populace leknínu bělostného (Nymphaea candida). Při břehu rybníka jsou zastoupeny porosty vysokých ostřic (M1.7) s ostřicí zobánkatou (Carex rostrata) a ostřicí puchýřkatou (Carex vesicaria), místy jsou monodominantní porosty rákosin stojatých vod (M1.1) se zblochanem vodním (Glyceria maxima) nebo orobincem širolistým (Typha latifolia). Na místech s oligotrofní vegetací se vyskytují rozpuk jízlivý (Cicuta virosa) a mochna bahenní (Potentilla palustris). Při jihovýchodním okraji rybníka je malé přechodové rašeliniště (R2.3) a borové porosty inklinující k rašelinnému boru (L10.2).  

Kvalita a význam:

Charakteristicky vytvořená vegetace vodních makrofyt s velmi početnou populací leknínu bělostného a rozsáhlé porosty vysokých ostřic a rákosin. Rybník je minimálně ovlivněn eutrofizací.  

Zranitelnost:

Potenciálně může být lokalita ohrožena eutrofizací nadměrným hnojením rybníka, případně odbahněním a vyhrnutím břehů.  

Management:

Extenzivní rybářské využívání rybníka; výše a skladba rybí obsádky bude stanovena na základě rozboru dosavadního způsobu hospodaření a místních přírodních podmínek. Rybník nevyhrnovat.  

Možné střety zájmu:

Aktuální střety se nepředpokládají, potenciálně může být lokalita ohrožena záměrem zvýšení intenzity rybářského využívání.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.7768
Z toho prioritních naturových biotopů: 8.860.2461
Z toho neprioritních naturových biotopů: 54.901.5245
Z toho ostatních přírodních biotopů: 36.101.0027
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.223344.05A/A/BAno
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.223344.05A/A/B
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.301210.84B/A/-Ne
R2.3 Přechodová rašeliniště0.301210.84B/A/-
91D0Rašelinný les 0.24618.86C/A/-Ne
L10.2 Rašelinné brusnicové bory0.24618.86C/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.501818.07A/A
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.04211.51B/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.458816.52A/A
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Hodonice u Malont  

Prameny:

Vydrová A., Kuchařová P., Grulich V. (eds.)Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v ČR. - Práce a studie, suppl. 1 (2006): 1-218, Pardubice.2006
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.