Homepage

CZ0310008 - Rybník Růže

Rozloha: 2.0660 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°6'54'' v.d., 49°4'19'' s.š.
Nadmořská výška: 635 - 642 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Menší rybník asi 1,5 km severovýchodně od osady Dobrá Voda u Číměře na Jindřichohradecku.  

Ekotop:

Geologie: Horninovým podkladem je středně zrnitý dvojslídný granit číměřského typu, v údolní nivě převrstvený pleistocenními a holocenními deluviálními a deluviofluviálními hlinitými písky.
Geomorfologie: Lokalita se nachází v západním výběžku Vysokokamenské vrchoviny (součást podcelku Novobystřická vrchovina, celek Javořická vrchovina). Tato část je morfologicky poměrně málo členitá.
Reliéf: Ploché údolí drobného potoka s mírnými okolními svahy, v němž byla vybudována soustava malých rybníčků. Nadmořská výška lokality: 603-605 m n. m.
Pedologie: V širším okolí na zonálních stanovištích se nachází oblast kambizemního podzolu a kambizemi dystrické na svahovinách kyselých intruziv, na vlastní lokalitě v nivě potoka je půdním pokryvem glej typický.
Krajinná charakteristika: Harmonicky utvářená krajina méně členité části Javořické vrchoviny s převahou jehličnatých lesních komplexů a mozaikou trvalých travních porostů a roztroušenými menšími rybníky, s řídce rozmístěnými drobnými vesnicemi.  

Biota:

Vegetaci rybníka tvoří bohaté porosty vodních makrofyt (V1F), zejména leknínu bělostného (Nymphaea candida), v typicky utvářené as. Potamo natantis-Nymphaeetum candidae. Zachovalé pobřežní rákosiny (M1.1) tvoří především orobinec širolistý (Typha latifolia) i orobinec úzkolistý (Typha angustifolia), dále jsou zde rozsáhlé porosty přesličky poříční (Equisetum fluviatile). Na ně navazují porosty vysokých ostřic (M1.7), především o. štíhlé (Carex acuta), o. měchýřkaté (Carex vesicaria), o. zobánkaté (Carex rostrata), jejich součástí je i porost třtiny šedavé (Calamagrostis canescens). Do severní části výtopy rybníka zasahují nevyhraněné porosty potočních olšin (L2.2).
Na pobřeží rybníka se vyskytuje řada druhů stenotopních vlhkomilných bezobratlých, například pavouk (z čeledi pavučenkovitých) Walckenaera kochi, mokřadní střevlíčci Dicheirotrichus rufithorax a Pterostichus diligens a některé druhy drabčíků uvedené v červeném seznamu bezobratlých (Phyllodrepa salicis – kriticky ohrožený druh,
Sepedophilus bipunctatus – ohrožený druh, Stenus pumilio a Philonthus punctus – zranitelné druhy).
 

Kvalita a význam:

Rybníček bez viditelných známek eutrofizace s cennými společenstvy vodních makrofyt, s mimořádně bohatou populací leknínu bělostného.  

Zranitelnost:

Rybník je ohrožen především možným vyhrnutím a intenzifikací rybářského hospodaření. Vzhledem k tomu, že jeho pramenná oblast je kryta lesními porosty, eutrofizace splachy není aktuální.  

Management:

Pokračovat v dosavadním extenzivním rybářském využívání, neodbahňovat. Výše a skladba rybí obsádky a intenzita hospodaření (hnojení, případné přikrmování) musí být stanovena na základě rozboru současného režimu hospodaření s ohledem na hlavní předmět ochrany a místní přírodní podmínky.  

Možné střety zájmu:

Potenciální střety (kromě případné změny režimu rybářského využívání) se nepředpokládají.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.0660
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.030.0008
Z toho neprioritních naturových biotopů: 56.061.1584
Z toho ostatních přírodních biotopů: 38.950.8048
Z toho X biotopů: 4.760.0985
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.158456.06A/A/BAno
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.158456.06A/A/B
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.00080.03C/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.00080.03C/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.421520.40A/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.383318.55B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.09854.76
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Dobrá Voda u Číměře  

Prameny:

Chán V. (ed.)Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. Příroda, 16: 1-284, Praha.1999
Vydrová A., Kuchařová P., Grulich V. (eds.)Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v ČR. - Práce a studie, suppl. 1 (2006): 1-218, Pardubice.2006
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.