Homepage

CZ0420008 - Na Černčí

Rozloha: 7.1383 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°22'27'' v.d., 50°32'53'' s.š.
Nadmořská výška: 304 - 311 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Plochý zalesněný hřbet 2,5 km SZ od obce Velký Hubenov, 1,25 km S od osady Julčín (okr. Litoměřice).  

Ekotop:

Geologie: V podloží spočívají písčité slínovce a vápnité pískovce České křídové pánve.

Geomorfologie: Lokalita je součástí Úštěcké pahorkatiny. Reliéf: Lokalita je situovaná v mírném svahu s JZ expozicí.

Pedologie: Půdy jsou písčitohlinité, převážně rendzinové.

Krajinná charakteristika: Porost borovice uprostřed obdělávaných polí. Oblast je intenzivně zemědělsky využívaná, lesy rostou pouze na zemědělsky obtížně využitelných pozemcích (rokle, prudké svahy a pod.), jen výjimečně v rovině. Oblast má venkovský charakter osídlení.  

Biota:

Vegetační kryt lokality tvoří porost borovice lesní (Pinus sylvestris) s druhově pestrým bylinným podrostem. Bylinný podrost sám o sobě je možné vegetačně zařadit do svazu Bromion erecti. Biotopově je lokalita konsensuálně hodnocena jako lesostepní bor (L8.2) sv. Cytiso ruthenici-Pinion sylvestris. V bylinném podrostu roste řada vzácných rostlin, jsou to např. kruštík širolistý oddálený (Epipactis helleborine subsp. orbicularis), E. placentina, E. x heterogama, kruštík růžkatý (E. muelleri), jalovec obecný (Juniperus communis), mochna písečná (Potentilla arenaria), Cirsium acaulis x C. oleraceum, ostřice nízká (Carex humilis), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), vstavač vojenský (Orchis militaris), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vemeník zelenavý (P. chlorantha), P. x hybrida, koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), smldník jelení (Peucedanum cervaria), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), vstavač nachový (Orchis purpurea), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), len žlutý (Linum flavum), sasanka lesní (Anemone sylvestris), bukvice lékařská (Betonica officinalis), bradáček vejčitý (Listera ovata).  

Kvalita a význam:

V podrostu boru roste celá řada vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin. Jedná se o jednu z druhově nejbohatších lokalit vstavačovitých rostlin v Ústeckém kraji.  

Zranitelnost:

Porost borovice lesní je pravděpodobně výsledkem zalesnění stanovišť s bylinnou vegetací bílých strání. V současnosti stromové patro bylinnému podrostu dosti stíní, nicméně zastínění brání např. expanzi třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos).
Lokalita je v současnosti chráněna jako přírodní rezervace.
V některých částech lokality se expanzí ostružiníků začíná projevovat eutrofizace.  

Management:

V lokalitě jsou prováděna opatření, jejichž cílem je prosvětlení porostu borovice.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 7.1383
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 83.295.9459
Z toho ostatních přírodních biotopů: 13.980.9983
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.15382.15C/C/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.15382.15C/C/-
91U0Lesostepní bory 5.792181.14B/A/AAno
L8.2 Lesostepní bory5.792181.14B/A/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L7.3 Subkontinentální borové doubravy0.998313.98C/C
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Rochov u Tetčiněvsi  

Prameny:

Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha.2001
Neuhäuslová Z. et al.Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 341 str., 1 mapový list, Praha.2001
Demek J. [ed.]Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 s.1987
Procházka F. [ed.]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
Kolbek J. et Petříček V.Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír., Litoměřice, 28: 65-84.1994
Kolektiv autorů.Chráněná území ČR, sv. Ústecko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 280. str.1999
Novák J. et Sádlo J.Co způsobuje přítomnost nelesních druhů v borech na křídových podkladech? - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 1-10.2005
Dundr R. et Vlačiha V.Sledování dynamiky populací rostlin z čeledi Orchideaceae na Vědlicku (Úštěcká pahorkatina). - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 7-12.2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.