Homepage

CZ0210003 - Na pramenech

Rozloha: 3.0355 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°56'40'' v.d., 49°36'9'' s.š.
Nadmořská výška: 600 - 605 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Dvě lesní rašelinné louky 3 km východně od Načeradce.  

Ekotop:

Geologie: Kvartérní hlinitokamenité sedimenty na podloží proterozoických pararul.
Geomorfologie: Lokalita se nachází v západní části Čechtické pahorkatiny v rámci celku Křemešnická vrchovina poblíž hranice s Vlašimskou pahorkatinou.
Reliéf: Závěr mělkého údolí v pramenné oblasti Hornolhotského potoka mírně se svažujícího k JV. Západní část lokality má charakteristický kopečkovitý mikroreliéf.
Pedologie: Půdní pokryv tvoří gleje a organozemě.
Krajinná charakteristika: Jedná se o bezlesí mokřadních rašelinných luk obklopených smrkovým lesem.  

Biota:

V západní části se vyskytuje dobře vyvinuté přechodové rašeliniště (R2.3) s bulty ploníku obecného (Polytrichum commune) a vysokou pokryvností rašeliníku (Sphagnum sp. div.) Jako dominanta bylinného patra se uplatňuje Carex rostrata, z dalších typických druhů se vyskytují rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), vrbovka bahenní (Epilobium palustre) a vrbovka úzkolistá (Eriophorum angustifolium). Na většině plochy se vyskytují společenstva na přechodu od přechodových rašelinišť (R2.3), do slatinných kyselých luk (R2.2) a pcháčových luk, resp. jejich lad (T1.5). Jako dominanty se v těchto porostech uplatňují vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), sítina rozkladitá (Juncus effusus) a ostřice zobánkatá (Carex rostrata). Z dalších druhů se vyskytují violka bahenní (Viola palustris), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), sítina niťovitá (Juncus filiformis), krušinka olšová (Frangula alnus) a na jednom místě hojně mochna bahenní (Potentilla palustris).  

Kvalita a význam:

Spolu s lokalitou u Řísnice se jedná o nejlépe zachovalou rašelinnou louku na Podblanicku (v celé JV části Středočeského kraje). Tento živinami chudý rašelinný biotop byl ještě v polovině 20. století poměrně hojný, záhy však došlo téměř k jeho plošnému vymizení.  

Zranitelnost:

Zarůstání třtinou křovištní a dřevinami, degradace vlivem absence kosení, eutrofizace, odvodňování, nešetrná těžba okolních lesních porostů.  

Management:

Redukce náletu, občasné kosení. V lesních porostech navazujících na lokalitu by měly být prováděny jen šetrné zásahy, které nezpůsobí poškození půdního krytu a vznik druhotné hydrologické sítě.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.0355
Z toho prioritních naturových biotopů: 10.530.3199
Z toho neprioritních naturových biotopů: 89.462.7156
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.715689.46B/B/BAno
R2.3 Přechodová rašeliniště2.715689.46B/B/B
91D0Rašelinný les 0.319910.53D/B/-Ne
L9.2A Rašelinné smrčiny0.319910.53D/B/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Horní Lhota  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.