Homepage

CZ0620010 - Modřické rameno

Rozloha: 6.3526 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°37'12'' v.d., 49°8'7'' s.š.
Nadmořská výška: 192 - 198 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita je průtočným ramenem - částí původního koryta řeky Svratky v úseku mezi Přízřenicemi a Modřicemi při jižním okraji Brna.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno kvartérními fluviálními, převážně hlinito-písčitými sedimenty.
Geomorfologie: Řeka Svratka (včetně Modřického ramene) protéká v daném území dle Demka (Demek 1987) celkem Dyjsko-svratecký úval, podcelkem Dyjsko-svratecká niva. Na východě rameno zasahuje i do okrsku Modřická pahorkatina, podcelku Rajhradská pahorkatina, který taktéž náleží Dyjsko-svrateckému úvalu.
Reliéf: Území je rovinaté, jedná se o část údolní nivy řeky Jihlavy. Je charakterizována jako akumulační rovina s nepatrnými výškovými rozdíly. Řeka přirozeně meandruje, místy vytváří zářezy.
Pedologie: Na čtvrtohorních říčních náplavech jsou vyvinuty převážně typické fluvizemě.
Krajinná charakteristika: Jeden z posledních průtočných úseků původního koryta řeky Svratky v bezprostřední blízkosti brněnské aglomerace.  

Biota:

Rameno je mapováno jako oživený vodní tok. V korytě se nachází porosty makrofyt V4A, převážně submerzní forma šmele okoličnatého (Butomus umbellatus), rdest kadeřavý (Potamogeton crispus) a rdest hřebenitý (Potamogeton pectinatus). V pravidelně zaplavovaných terénních sníženinách se nachází porosty měkkého luhu, tvořené dominantní vrbou bílou (Salix alba) s příměsí vrby křehké (Salix fragilis), topolu bílého (Populus alba), topolu černého (P. nigra), často ovlivněné zavlečeným hybridem Populus × canadensis. V ostatních částech je břehový porost tvořen úzkým pruhem plášťových křovin, ovocných stromů atd.  

Kvalita a význam:

V panonské části řeky Svratky jde o jednu z posledních relativně zachovalých lokalit několika druhů říčních makrofyt v přirozeném korytě.  

Zranitelnost:

Předmětná společenstva mohou být ohrožena případnou regulací toku, příp. vzrůstem znečištění. V okolí jsou často zastoupeny ruderální a neofytní druhy: topol kanadský (Populus x canadensis), ořešák královský (Juglans regia), slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus), hvězdnice Aster sp., netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris).  

Management:

Zachovat stávající charakter koryta, zamezit nárůstu znečištění.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 6.3526
Z toho prioritních naturových biotopů: 27.261.7318
Z toho neprioritních naturových biotopů: 31.141.9784
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.480.0307
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1.978431.14B/B/CAno
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt1.978431.14B/B/C
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.731827.26C/B/-Ne
L2.4 Měkké luhy nížinných řek1.731827.26C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.03070.48C/C
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Modřice, Přízřenice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.