Homepage

CZ0620004 - Fládnitzské vřesoviště

Rozloha: 5.5310 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 15°58'57'' v.d., 48°48'20'' s.š.
Nadmořská výška: 287 - 302 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Přírodní komplex Fládnitzské vřesoviště se nachází asi 7 km jihozápadně od Znojma. Leží na severním okraji obce Hnanice v ochranném pásmu národního parku Podyjí. Skládá se ze dvou samostatných ploch oddělených silnicí. Severně ležící plocha je vyhlášena jako stejnojmenná přírodní památka, jižní je navržena k vyhlášení jako PP Na skále.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží tvoří biotitický granodiorit a granit.
Geomorfologie: Lokalita je součástí geomorfologického celku Jevišovská pahorkatina, podcelku Znojemská pahorkatina, okrsku Šatovská pahorkatina.
Reliéf: Dva ploché pahorky vystupující nad okolní terén. Nadmořská výška se pohybuje od 280 do 317 m.
Pedologie: Půdní pokryv tvoří kambizem modální, eubazická až mezobazická.
Krajinná charakteristika: Lokalita s výskytem cenné xerotermní travinobylinné vegetace s vřesem obecným (Calluna vulgaris) a některými zvláště chráněnými druhy rostlin.  

Biota:

Vegetační kryt vrcholových částí pahorků a jejich jižních svahů tvoří suchá vřesoviště nížin a pahorkatin T8.1B. V mozaice s nimi se vyskytuje vegetace úzkolistých suchých trávníků s význačným výskytem vstavačovitých (T3.3C) - se vstavačem kukačkou (Orchis morio) - i bez nich (T3.3D) a acidofilních suchých trávníků s význačným výskytem vstavačovitých (T3.5A) i bez nich (T3.5B). Svahy orientované k severu a východu jsou porostlé vegetací mezofilních ovsíkových luk (T1.1). V kombinaci s travinobylinnou vegetací se vyskytují keřové formace vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3) a vzácně i nízkých xerofilních křovin (K4A) se skalníkem celokrajným (Cotoneaster integerrimus), růží bedrníkolistou (Rosa pimpinellifolia), růží Jundzillovou (R. jundzillii) a třešní křovitou (Prunus fruticosa). V severní části území je porost trnovníku akátu (Robinia pseudacacia).
Vřesoviště jsou charakterizována přítomností vřesu obecného (Calluna vulgaris), kručinky chlupaté (Genista pilosa), psinečku tuhého (Agrostis vinealis), ostřice nízké (Carex humilis), kostřavy ovčí (Festuca ovina), metličky křivolaké (Avenella flexuosa). Ze vzácnějších druhů se dále vyskytují například: česnek žlutý (Allium flavum), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), zvonek moravský (Campanula moravica), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), zahořanka žlutá (Orthantha lutea), mochna písečná (Potentilla arenaria), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), sesel sivý (Seseli osseum), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), mateřídouška časná (Thymus praecox). Zvláště chráněné druhy reprezentují křivatec český (Gagea bohemica), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), smil písečný (Helichrysum arenarium), vstavač kukačka (Orchis morio), kosatec nízký (Iris pumila), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum).  

Kvalita a význam:

Velmi zachovalá lokalita s mozaikou suchomilných společenstev v ochranném pásmu národního parku. Velmi početná populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).  

Zranitelnost:

Porosty na vřesovištích jsou dlouhodobě ohroženy zarůstáním invazními druhy trav - ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius) a třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos). Příčinou je upuštění od pravidelné pastvy nebo kosení a přísun živin na plochu z blízkých polí.
 

Management:

Od roku 1994 se na ploše přírodní památky provádějí managementové zásahy (kosení, pastva, na některých místech rozvolnění příliš hustých keřových porostů či náletů pionýrských dřevin a akátových porostů).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 5.5310
Z toho prioritních naturových biotopů: 15.850.8769
Z toho neprioritních naturových biotopů: 57.063.1562
Z toho ostatních přírodních biotopů: 10.340.5724
Z toho X biotopů: 16.220.8976
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 1.514727.38B/B/CAno
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)1.514727.38B/B/C
40A0Kontinentální opadavé křoviny 0.11812.13A/A/CAno
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)0.11812.13A/A/C
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.44318.01B/B/BNe
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých0.11982.16B/A/-
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.32335.84B/B/C
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 0.758813.7A/A/CAno
T3.3C Úzkolisté suché trávníky - porosty s význačným výskytem vstavačovitých0.32525.87B/B/C
T3.5A Acidofilní suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých0.43367.83A/A/C
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.198421.66B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.198421.66B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.572410.34A/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.08351.50
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.02120.38
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.35926.49
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.43377.84
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Hnanice  

Prameny:

Jatiová M. et al.Chráněná území ČR, sv. Brněnsko. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno (In print).2005
Táborská J.B0050pd - NP Podyjí (východní část, vřesoviště) - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon in. AOPK ČR, Praha.2001
 

Fotografie:Autor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0620233 Fládnitzské vřesovištěAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0620233 Fládnitzské vřesovištěAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0620233 Fládnitzské vřesovištěAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0620233 Fládnitzské vřesovištěAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0620233 Fládnitzské vřesovištěAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0620233 Fládnitzské vřesovištěAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0620233 Fládnitzské vřesovištěAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0620233 Fládnitzské vřesovištěAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0620233 Fládnitzské vřesoviště

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.