Homepage

CZ0624001 - Meandry Dyje

Rozloha: 232.1792 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°10'48'' v.d., 48°48'32'' s.š.
Nadmořská výška: 189 - 225 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita představuje úsek řeky Dyje v údolní nivě zhruba mezi Dobšicemi a Jaroslavicemi (okr. Znojmo).  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno kvartérními fluviálními, převážně hlinito-písčitými sedimenty.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Dyjsko-svratecký úval, podcelku Dyjsko-svratecká niva.
Reliéf: Horní úsek toku po Tasovice má charakter průlomového údolí, dále se řeka rozlévá do širší nivy.
Pedologie: Na čtvrtohorních říčních náplavech jsou vyvinuty převážně typické fluvizemě.
Krajinná charakteristika: Úsek řeky převážně přirozeného charakteru, v okolí převládají pole, obce, vinohrady, v zářezech průlomového údolí se občas vyskytují skalky a travinobylinná lada.  

Biota:

Dyje je zde mapována jako oživený vodní tok. V korytě se nachází porosty makrofyt, převážně lakušníků (Batrachium sp.), ve sníženině v náplavu byl zaznamenán i segment s výskytem hvězdoše (Callitriche sp.). Potoční luh v sevřenější části údolí doplněnými říčními rákosinami přechází se změnou reliéfu do mozaiky mezerovitě vyvinutých tvrdých (as. Querco-Ulmetum) a měkkých luhů (as. Salici-Populetum). Tvrdé luhy na lokalitě mají převážně charakter mladších výsadeb dubu, jasanu, lípy s vtroušeným jilmem, občas se zachovalými zbytky původního podrostu. Měkké luhy jsou doprovázeny říčními rákosinami (as. Rorippo-Phalaridetum) občas v kombinaci s říčními lemy (převážně as. Aristolochio-Cucubaletum) a vrbovými křovinami na náplavech.  

Kvalita a význam:

Převážně neregulovaný úsek Dyje v zájmovém území je významný zachovalostí dynamiky říčního systému. Jde také o významnou druhovou lokalitu klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia).  

Zranitelnost:

Území je ohroženo invazí i výsadbou nepůvodních dřevin (akát, pajasan, hybridní topoly). Z hlediska ochrany přírody jsou nežádoucí jakékoliv technické úpravy koryta.  

Management:

Zachovat současný stav řečiště, zamezit znečištění. Optimální by byla rozsáhlejší obnova luk v nivě.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 232.1792
Z toho prioritních naturových biotopů: 10.1423.5617
Z toho neprioritních naturových biotopů: 8.6220.0277
Z toho ostatních přírodních biotopů: 11.1725.9358
Z toho X biotopů: 8.8820.6354
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.010.00C/A/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.01000.00C/A/-
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3.10611.33C/B/CAno
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt3.10611.33C/B/C
3270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. 0.41480.17C/A/-Ne
M6 Bahnité říční náplavy0.41480.17C/A/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.85650.79B/B/CAno
M7 Bylinné lemy nížinných řek1.85650.79B/B/C
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.1660.07B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.16600.07B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.1890.08B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.18900.08B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 23.491210.1B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty8.30733.57C/B/-
L2.4 Měkké luhy nížinných řek15.18396.53B/B/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 14.28536.15C/C/-Ne
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty14.28536.15C/C/-
91G0Panonské dubohabřiny 0.07050.03-/-/-Ne
L3.4 Panonské dubohabřiny0.07050.03-/-/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů3.56431.53B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.04040.01B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.33800.14A/A
M1.4 Říční rákosiny12.19305.25A/A
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace0.42420.18A/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta9.37594.03B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.01780.00
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami20.36878.77
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.24890.10
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
klínatka rohatá70-100
Ophiogomphus ceciliaAACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Dobšice u Znojma, Dyje, Hodonice, Hrádek u Znojma, Jaroslavice, Krhovice, Křídlůvky, Oblekovice, Oleksovičky, Slup, Strachotice, Tasovice nad Dyjí, Valtrovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.