Homepage

CZ0423001 - Huníkovský potok

Rozloha: 4.2579 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°25'7'' v.d., 50°46'35'' s.š.
Nadmořská výška: 300 - 374 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Potok s rybníkem protékající mezi obcemi Huníkov a Kerhartice.  

Ekotop:

Geologie: Údolí potoka je zaříznuté do suťových akumulací z okolních čedičových vrchů. Dno údolí je vyplněno staročtvrtohorními sprašemi a sprašovými hlínami. Koryto potoka je vyplněno štěrkovými akumulacemi.
Geomorfologie: Potok protéká Benešovským středohořím, v zahloubeném údolí sledujícím směr SV-JZ mezi vrchy Hana a Smrčník - Bažatnice.
Reliéf: Území tvoří kerná členitá vrchovina tvořená převážně čedičovými vulkanity a jejich pyroklastiky, méně koniackými pískovci a třetihorními písky a jíly, na pravém břehu antecedentního údolí Ploučnice s posopečnými zarovnanými povrchy, strukturními plošinami, suky, hlubokými údolími sledujícími směry VJV-ZSZ a SV-JZ.
Krajinná charakteristika: Potok v hlubokém údolí, protékající mezi loukami, obklopenými zalesněnými vrchy.  

Biota:

Velmi zachovalý meandrující tok v přirozeném korytě s dostatkem vody i v letních měsících, s reprezentativním břehovým porostem s pestrou dřevinnou i bylinnou skladbou. Mimo raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) se zde vyskytují mimo jiné ropucha obecná (Bufo bufo), skokan skřehotavý (Rana ridibunda) a skorec vodní (Cinclus cinclus).  

Kvalita a význam:

Jedna ze tří lokalit a zároveň nejsevernější lokalita raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) v Českém středohoří. Jedna z lokalit raka kamenáče v ČR.  

Zranitelnost:

Vývoj druhu může být ohrožen zejména: intenzifikací chovu ryb a nevhodnou manipulací s vodou v rybníku, splachy ze silnice II. třídy Děčín - Česká Kamenice, ničením pramenišť melioračními prvky.  

Management:

Zhotovení manipulačního řádu pro rybník, nehnojit rybník, omezit přikrmování ryb v rybníku, obnovit obtok rybníka, odstranění melioračních obkladů, průběžné čištění od odpadků, pravidelné rozbory vody, vodní tok bez zásahů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 4.2579
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 56.842.4204
Z toho ostatních přírodních biotopů: 26.351.1221
Z toho X biotopů: 16.800.7154
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.044648.01D/C/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty2.044648.01D/C/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.13583.18D/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.13583.18D/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.245.63D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.24005.63D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.10192.39C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.019823.95A/B
T1.3 Poháňkové pastviny0.00040.00D/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.06131.43
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.552212.96
X12 Nálety pionýrských dřevin0.10192.39
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
rak kamenáčC
Austropotamobius torrentiumBBAA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Dolní Kamenice, Kerhartice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.