Homepage

CZ0810014 - Pstruží potok

Rozloha: 39.6586 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°13'45'' v.d., 49°57'4'' s.š.
Nadmořská výška: 633 - 730 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Navrhovaná lokalita se nachází asi 4 km SZZ od Rýmařova, asi 1,5 km jižně od Staré Vsi v k.ú. Stará Ves u Rýmařova v pramenné oblasti Pstružího potoka v nadmořské výšce 670-725 m n. m.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří horniny bedřichovské kry desenské klenby, převážně fylity.
Geomorfologie: Území spadá do geomorfologického okrsku Břidličenská pahorkatina (podcelek Bruntálská vrchovina, celek Nízký Jeseník).
Reliéf: Území leží v závěru mělkého údolí Pstružího potoka.
Pedologie: Převažují půdy ovlivněné podzemní vodou – gleje, pseudogleje, maloplošně i organozemě.
Krajinná charakteristika: Jedná se o mozaiku zachovalých jasanovo-olšových luhů a mokřadních a rašelinných luk. Pro krajinu v bezprostředním okolí jsou charakteristické široké meze s druhově bohatou a různověkou skladbou stromů i keřů, které rozdělují zemědělsky obhospodařované pozemky převážně travních porostů. Západní část území je v současné době chráněna jako stejnojmenná přírodní rezervace.  

Biota:

Vegetace území představuje komplex (jasanovo-) olšových luhů a trvale mokrých a rašelinných luk s vrbinami a březinami, v nichž se dochovaly malé zbytky smilkových trávníků. Původně zemědělsky využívaná krajina byla v 50.letech minulého století převedena na lesní pozemky, okraje území byly osázeny smrkem (Picea abies) a borovicí lesní (Pinus sylvatica). Výskyt řady druhů regionálně i celostátně ohrožených rostlin: všivec lesní (Pedicularis sylvatica), vstavač májový (Dactylorhiza majalis), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora) a některých živočichů čolek horský (Triturus alpestris), zmije obecná (Vipera berus).  

Kvalita a význam:

Regionálně významný komplex olšových luhů a mokrých a rašelinných luk (přechodová rašeliniště) s výskytem několika zvláště chráněných druhů jako např. všivec lesní (Pedicularis sylvatica), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora) a některých živočichů čolek horský (Triturus alpestris), zmije obecná (Vipera berus).  

Zranitelnost:

Příroda v území je ohrožená především těžbou dřeva v olšinách mimo rezervaci. Ostatní poškození spočívající např. ve změně vodního režimu nejsou reálná.  

Management:

Kosení slatinné louky, redukce křovin a náletu; olšiny - samovolný vývoj. Uměle založené porosty budou postupně výchovou směrovány k přirozené dřevinné skladbě.  

Možné střety zájmu:

Nejsou známy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 39.6586
Z toho prioritních naturových biotopů: 60.7224.0834
Z toho neprioritních naturových biotopů: 7.953.1544
Z toho ostatních přírodních biotopů: 3.171.2601
Z toho X biotopů: 27.8111.0294
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.25273.15C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.25273.15C/B/-
6520Horské sečené louky 0.21370.53D/C/-Ne
T1.2 Horské trojštětové louky0.21370.53D/C/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.6884.25A/A/CAno
R2.3 Přechodová rašeliniště1.68804.25A/A/C
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 24.083460.72A/A/CAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty24.083460.72A/A/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.26013.17A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami9.106722.96
X12 Nálety pionýrských dřevin1.92274.84
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Stará Ves u Rýmařova  

Prameny:

Kavalcová V., Kavalec K.Plán péče pro území přírodní rezervace Pstruží potok.– Ms. [Depon. in Správa CHKO Jeseníky].1999
Bureš L., Burešová Z.Geobotanické zhodnocení CHPV Pstruží potok. – Ms. [Depon. in Správa CHKO Jeseníky].1991
Kavalcová V., Kavalec K. a kol.Chráněná území CHKO Jeseníky. In: Šafář J. a kol. (2003): Chráněná území ČR, sv. Olomoucko. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.