Homepage

CZ0620191 - Sokolí skála

Rozloha: 305.0977 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°22'15'' v.d., 49°25'6'' s.š.
Nadmořská výška: 295 - 569 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesy a enklávy lučních lad ve dvou celcích na svazích nad levým břehem Svratky mezi Černvírem a Boračí a lesní celek na skalnatém svahu nad pravým břehem Svratky mezi Doubravníkem a Boračí.  

Ekotop:

Geologie: Území budují proterozoické horniny moravika svratecké klenby. Jedná se o bítešskou skupinu tvořenou dvojslídnými, vzácněji biotitickými rulami, často porfyroblastickými.
Geomorfologie: Území je součástí podcelku Nedvědická vrchovina.
Reliéf: Řeka Svratka zde vytvořila výrazný meandr kolem úzkého skalního hřbetu, kterým je prokopán tunel železniční trati Tišnov - Žďár nad Sázavou. Zejména na pravém údolním svahu jsou četné skalní výchozy v podobě skalních stěn, mrazových srubů až izolovaných skal.
Pedologie: Na mírnějších svazích je vytvořena typická kambizem střídavě v asociaci s pseudoglejem typickým a kambickým. V extrémních polohách sutí a skalních výchozů se ostrůvkovitě nacházejí rankery a litozemě.
Krajinná charakteristika: Zalesněné hluboce zaříznuté říční údolí s procházející železniční tratí, výrazná krajinná dominanta členitého Svratecka.  

Biota:

Převládající přírodě blízkou lesní vegetaci představují v území především hercynské dubohabřiny (L3.1) v kombinaci s květnatými bučinami (L5.1). Na sušších stanovištích se setkáváme se suchými acidofilními doubravami, ostrůvky nejextrémnějších poloh v okolí výslunných skal osídlují acidofilní teplomilné doubravy (L6.5B), které zde vyznívají směrem do nitra Českomoravské vrchoviny. Na četných sutích a balvanitých rozpadech se nalézají suťové lesy (L4). Vcelku nevýznamně jsou zastoupeny acidofilní bučiny (L5.4) a degradované či potoční jasanovo-olšové luhy (L2.2B). Z primární nelesní vegetace jsou rozšířena štěrbinová společenstva silikátových skal a drolin (S1.2), velmi vzácně lze nalézt nízké xerofilní křoviny se skalníky (K4A). Vlastní tok Svratky je většinou obsazen makrofytní vegetací proudících vod (V4A), lemován říčními rákosinami (M1.4), olšinami a vrbovými křovinami písčitých a hlinitých náplavů (K2.1). Náhradní nelesní vegetaci v nivě řeky zastupují fragmenty aluviálních psárkových luk (T1.4). Odlišná je vegetace lučních a pastvinných enkláv v okolí Křížovic, Veselí a Podolí, kde se nachází komplex mezofilních ovsíkových luk (T1.1), poháňkových pastvin (T1.3) a na sušších místech i acidofilních suchých trávníků (T3.5B), kterou doplňují liniové prvky s mezofilními křovinami (K3). V území se pochopitelně vyskytují i člověkem silně pozměněné typy stanovišť, nejvíce lesní kultury a paseková společenstva. V nelesních enklávách pak přistupují plochy intenzivních luk a ruderální vegetace. Charakteristickým prvkem jsou extenzivní sady, obvykle v mozaice s travinobylinnou vegetací. Z významných a ohrožených druhů rostlin se zde vyskytují např. tařice skalní (Aurinia saxatilis), skalník černoplodý (Cotoneaster melanocarpus), pěchava vápnomilná (Sesleria albicans), tis červený (Taxus baccata), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), jalovec obecný (Juniperus communis), jeřáb břek (Sorbus torminalis), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), ocún jesenní (Colchicum autumnale), vítod chocholatý (Polygala comosa), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), čilimník černající (Cytisus nigricans) aj.  

Kvalita a význam:

Rozsáhlý a velmi zachovalý celek květnatých bučin, hercynských dubohabřin, suťových lesů, štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin a další přírodě blízké lesní i nelesní vegetace s výskytem řady ohrožených druhů organismů.  

Zranitelnost:

Území je zčásti ohroženo nevhodným lesnickým hospodařením (preference jehličnanů na přístupnějších polohách). Neobhospodařované enklávy luk a pastevních lad podléhají postupně nežádoucím sukcesním změnám (expanze třtiny, zarůstaní dřevinami aj.). Sílí tlak na postupné zalesňování těchto ploch (s podporou státních dotací). Řada stanovišť je ohrožena invazí netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) a netýkavky malokvěté (I. parviflora). Určité ohrožení představují rovněž rekreační aktivity, spojené s tlakem na výstavbu objektů mimo intravilány obcí.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 305.0977
Z toho prioritních naturových biotopů: 27.7384.6295
Z toho neprioritních naturových biotopů: 49.19150.0793
Z toho ostatních přírodních biotopů: 9.8830.1736
Z toho X biotopů: 12.1337.0359
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 5.63561.84B/B/BAno
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt5.63561.84B/B/B
40A0Kontinentální opadavé křoviny 0.1730.05B/A/-Ne
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)0.17300.05B/A/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 1.97060.64C/B/-Ne
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých1.97060.64C/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.16870.38D/C/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce1.16870.38D/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.55390.18D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.55390.18D/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 6.32562.07B/B/BAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin6.32562.07B/B/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.48150.15B/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.48150.15B/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 39.327612.89B/B/CAno
L5.1 Květnaté bučiny39.327612.89B/B/C
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 95.784531.39B/B/CAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny95.784531.39B/B/C
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 83.287827.29B/B/AAno
L4 Suťové lesy83.287827.29B/B/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů5.26121.72C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.01680.00C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.10620.36A/C
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)1.90390.62B/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy18.92006.20B/A
M1.4 Říční rákosiny2.25420.73B/B
T1.3 Poháňkové pastviny0.05320.01C/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.01810.00B/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.20940.06B/C
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.43060.14B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.52530.17
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.59860.19
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.46660.15
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla5.50491.80
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami22.05697.22
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami3.56241.16
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.15560.05
X11 Paseky s nitrofilní vegetací3.58741.17
X12 Nálety pionýrských dřevin0.16140.05
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.41680.13
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Běleč u Lomnice, Borač, Doubravník, Křížovice, Ochoz u Tišnova, Podolí u Borače, Veselí u Lomnice  

Prameny:

Dvořáčková K.J0196 - Svatecko přemapování. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2003
Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. & kol.Jihlavsko.- In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp.2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.