Homepage

CZ0610030 - Doupský a Bažantka

Rozloha: 11.1756 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°25'34'' v.d., 49°14'3'' s.š.
Nadmořská výška: 593 - 599 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Fragment přechodového rašeliniště na pravém břehu Třešťského potoka, asi 700 m západně od obce Doupě a rybník Doupský na západním okraji obce.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem jsou horniny centrálního moldanubického masivu, dvojslídné drobně až středně zrnité žuly, místy drobně porfyrické, mrákotínského typu. V prostoru potoční nivy jsou tyto horniny překryty deluviálními písčitohlinitými sedimenty. V centrální části území se nalézá menší ložisko rašeliny, v okolí vodního toku a přiléhajícího rybníka jsou fluviální uloženiny.
Geomorfologie: Území je součástí podcelku Brtnická vrchovina.
Reliéf: Území se nachází v ploché nivě na pravém břehu potoka.
Pedologie: Organozemě typické vlastního rašeliniště o maximální mocnosti 170 cm přecházejí na okrajích lokality do organozemě glejové a gleje organozemního, na ně navazují pseudogleje na svahovinách a kambizemě.
Krajinná charakteristika: Rybník s význačnými porosty vodních makrofyt a enkláva údolního a přechodového rašeliniště představují poslední zachovalé zbytky tradiční krajiny ve vrcholových partiích Českomoravské vrchoviny.  

Biota:

Na rybníku Doupský je vyvinuta makrofytní vegetace přirozeně mezotrofních vod (V1F) s dominantním druhem stulík malý (Nuphar pumila). Na rybník navazuje fragment přechodového rašeliniště (R2.3), převážná část rašeliniště již však zarostla mokřadními vrbinami (K1), mokřadními olšinami (L1) a terestrickou rákosinou. V okolí rybníka a zčásti také na ploše původního rašeliniště je dobře vyvinuta vegetace vysokých ostřic (M1.7), navazují vlhké pcháčové louky (T1.5), tužebníková lada (T1.6) a mezofilní louky (T1.1). V okolí potoka nacházíme potoční jasanovo-olšové luhy (L2.2B) a vrbové křoviny hlinitých náplavů (K2.1). Výskyt řady ohrožených druhů rostlin: mimo stulíku malého zde roste např. ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), o. přioblá (C. diandra), o. bažinná (C. limosa), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), bazanovec kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora) aj. Z obojživelníků se vyskytuje: kuňka ohnivá (Bombina bombina), čolek obecný (Triturus vulgaris), č. horský (T. alpestris), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan krátkonohý (R. lessonae) a skokan hnědý (R. temporaria).  

Kvalita a význam:

Velmi dobře vyvinutá makrofytní vegetace přirozeně mezotrofních vod v rybníku Doupský představuje jedinou lokalitu kriticky ohroženého druhu stulíku malého (Nuphar pumila) v kraji Vysočina. Spolu s vegetací přechodových rašelinišť na přilehlém rašeliništi se jedná o cenný celek vodní a mokřadní vegetace v území.  

Zranitelnost:

Území je potenciálně ohroženo změnou rybářského hospodaření (tlak na vyšší intenzitu chovu ryb). Zbytky rašelinné vegetace ohrožuje postupující expanze rákosu, která by v případě ukončení stávající ochranářské péče rychle způsobila jejich úplný zánik.  

Management:

V rybníku spíše extenzivní rybochov s vyloučením vápnění a hnojení, s nižší rybí obsádkou a minimální úrovní krmení. Rybářské hospodaření musí zajišťovat především vysokou průhlednost vodního sloupce ve vegetačním období. Na rašeliništi pokračovat v prováděných opatřeních (kosení, tlumení expandujících rákosin a náletových dřevin), žádoucí je i místní úprava vodního režimu. Přiléhající celky orné půdy je třeba alespoň zčásti zatravnit.  

Možné střety zájmu:

Potenciálně střety se zájmy rybářského hospodaření a nesouhlas s zatravňováním okolních pozemků.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 11.1756
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 42.414.74
Z toho ostatních přírodních biotopů: 55.006.1471
Z toho X biotopů: 0.610.069
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.167137.28B/B/BAno
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.00500.04B/B/-
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty
Management: Extenzívní rybochov s důrazem na vysokou průhlednost vodního sloupce, bez býložravých druhů ryb.
4.162137.24B/B/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.16091.43B/A/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.16091.43B/A/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.4123.68A/B/-Ne
R2.3 Přechodová rašeliniště0.41203.68A/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.34213.06B/A
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.76666.85C/B
L1 Mokřadní olšiny1.05809.46B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.15591.39B/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.01839.11A/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic2.023418.10B/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.78287.00B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.02570.22
X12 Nálety pionýrských dřevin0.04330.38
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Kraj Vysočina:

Doupě, Řídelov  

Prameny:

Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. & kol.Jihlavsko.- In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp.2002
Vitner Č.J0079 - Javořická severovýchod. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2002
Rybníček K.Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmisch-Mährischen Höhe. - In:Vegetace ČSSR, ser. A, 6: 1-243, Praha.1974
Růžička I.Výsledky záchranného průzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, Sect. Natur., 8: 153-192.1987
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.