Homepage

CZ0520038 - Češovské lesy

Rozloha: 739.9014 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°19'56'' v.d., 50°19'56'' s.š.
Nadmořská výška: 250 - 385 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Mezi Jičíněvsí, Češovem, Slavhosticemi a Pševsí, asi 2-4 km východně od Kopidlna.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad tvoří kvarterní eolické sedimenty (spraše a písky) a křídové sedimenty (hlíny, spraše, písky, štěrky).
Geomorfologie: Území z větší části náleží do Markvartické plošiny, na východě pak k Češovskému hřbetu.
Reliéf: Lokalita se skládá ze čtyř sublokalit podobného charakteru. Převládá mírně zvlněný terén se svahy mírného sklonu a různé orientace. Výrazněji ukloněné svahy převážně západní orientace jsou v lesích u Jičíněvsi, v lese severně od Vršců a na Češovských valech západně a jihozápadně od Češova. Rozpětí nadmořských výšek: 246-321 m n. m.
Pedologie: Půdní pokryv tvoří šedozemě ze spraší a modální hnědozemě, v západní části modální a karbonátové černozemě ze spraší spolu s pelickými kambizeměmi.
Krajinná charakteristika: Mírně zvlněné území České tabule s převahou listnatých lesů, bez výraznějších vodních toků.
Klimatická oblast: MT11 na jihu T2.  

Biota:

Lokalitu tvoří prakticky jen lesy. Převažují hercynské dubohabřiny (L3.1) s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) ve stromovém patře. Časté jsou přechody k acidofilním doubravám (L7), kdy se v bylinném patře uplatňují acidofilní a acidotolerantní druhy: konvalinka vonná (Convallaria majalis), bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) aj. V západní části na vlhčích stanovištích jsou často hercynské dubohabřiny vystřídány vlhkými acidofilními doubravami (L7.2), ty jsou ovšem dost netypické, ve stromovém patře se uplatňuje vysázený nepůvodní dub červený (Quercus rubra). Ve vrcholových partiích kopcovitého terénu jsou dubohabřiny vystřídány suchými acidofilními doubravami (L7.1), především v severní a centrální části lokality. V jižní části se vyskytují fragmenty středoevropských bazifilních teplomilných doubrav (L6.4). V jednom případě na západním konci lokality byla zaznamenána vegetace střídavě vlhkých bezkolencových luk (T1.9). Fytogeograficky patří Češovské lesy do Českého termofytika, podokresů 13d. Markvartická pahorkatina na západě, 14a. Bydžovská pánev na východě částečně zasahuje do podokresu 13a. Rožďalovická tabule na jihu.  

Kvalita a význam:

Rozsáhlý komplex zachovalých společenstev hercynských dubohabřin a vlhkých acidofilních doubrav.  

Zranitelnost:

Lokalitu nejvíce ovlivňuje lesní hospodářství, preferující nepůvodní dřeviny - dub červený (Quercus rubra), olše šedá (Alnus incana), borovice lesní (Pinus sylvestris) a smrk ztepilý (Picea abies) a praktikující velkoplošný způsob těžby, který je nešetrný k druhům bylinného patra.  

Management:

Zachovat přirozenou dřevinnou skladbu. Na místech s nepůvodními dřevinami postupně zvyšovat zastoupení místně vhodných listnatých dřevin. Neprovádět holoseče. Snížit stavy lesní zvěře. Bezkolencové louky kosit jednou ročně.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 739.9014
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.352.6352
Z toho neprioritních naturových biotopů: 80.20593.4529
Z toho ostatních přírodních biotopů: 10.0774.5515
Z toho X biotopů: 9.3569.2455
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.04440.00D/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.04440.00D/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00068.10C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00060.00C/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 575.690677.80C/B/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny575.690677.80C/B/B
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 17.71732.39C/B/CAno
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy17.71732.39C/B/C
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.59520.35C/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty2.59520.35C/A/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 0.040.00C/B/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy0.04000.00C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.10090.01B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny3.83920.51B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy6.48620.87B/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy63.78588.62B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.00500.00B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.21090.02B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.00045.40D/C
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.12310.01C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.56960.07
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.01070.00
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla1.18410.16
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.13580.15
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.08150.01
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami41.03825.54
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami7.04750.95
X10 Paseky s podrostem původního lesa2.81660.38
X11 Paseky s nitrofilní vegetací4.35820.58
X12 Nálety pionýrských dřevin10.74021.45
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.01600.00
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.24710.03
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Královéhradecký kraj:

Bartoušov u Jičíněvsi, Češov, Cholenice, Jičíněves, Labouň, Liběšice, Nemyčeves, Pševes, Slatiny, Slavhostice, Vršce, Žitětín  

Prameny:

Formanová I.H0016 - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2001
Hrázský Z.H0124 - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.