Homepage

CZ0510412 - Jizerské smrčiny

Rozloha: 285.6949 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°14'22'' v.d., 50°50'15'' s.š.
Nadmořská výška: 950 - 1122 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Navržená lokalita zahrnuje centrální část náhorní plošiny Jizerských hor, konkrétně masivy Jizery (1122 m n. m.) a Černé hory (1084 m n. m.) a sedlovou polohu mezi těmito kótami. Územím probíhá hlavní evropské rozvodí mezi Baltským a Severním mořem.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno výrazně porfyrickou hrubozrnnou biotitickou žulou až granodioritem, místy obohacenými lamprofyry, pegmatity a bazickými peckami. Z kvartérních sedimentů jsou zmiňována ložiska rašeliny na pramenech Bílé Smědé (Klečové louky), velké ložisko na horním toku Černého potoka (vrchoviště Na Čihadle, Žďárek, Na Kotli), Vlčí louka a Kneipe.
Geomorfologie: Území se nachází v severní části Jizerských hor (Jizerská hornatina) v okrsku Smědavská hornatina.
Reliéf: Jedná se o území na náhorním plató Jizerských hor zahrnující sedlovou polohu a okolní masivy.
Pedologie: Půdní pokryv tvoří podzol typický (celkově převažuje), v nižších polohách pak podzol kambizemní, v plochých údolích a pramenných polohách glej organozemní, na ložiskách rašeliny organozem.
Krajinná charakteristika: Komplex horských, rašelinných a podmáčených smrčin, rašelinišť a vrchovišť, skalních výchozů a balvanových akumulací v centrální části náhorní plošiny Jizerských hor.  

Biota:

V rámci popisované lokality výrazně převažují horské třtinové smrčiny (L9.1) a podmáčené a rašelinné smrčiny (L9.2A,B) doprovázené horskými papradkovými smrčinami (L9.3). Značné zastoupení (4%) mají též rašelinná společenstva: otevřená vrchoviště (R3.1), vrchoviště s klečí (R3.2), přechodová rašeliniště (R2.3) a vrchovištní šlenky (R3.3). Na balvanitých a skalnatých substrátech je vylišena brusnicová vegetace skal a drolin (T8.3) a štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (S1.2).
Fytocenologická klasifikace řadí zdejší lesní porosty zejména mezi třtinové smrčiny (L9.1) as. Calamagrostio villosae-Piceetum, hojně je zastoupena i subas. Vaccinietosum a v nižších polohách je naznačena buková subasociace Fagetosum. Na organozemích se vyskytují rašelinné smrčiny (L9.2) as. Sphagno-Piceetum, vzácně snad i podmáčená smrčina as. Mastigobryo-Piceetum. Rašelinná bezlesí zaujímají společenstva svazu Sphagnion medii. V silně zamokřených a zvodnělých částech jsou hojná společenstva svazu Leuko-Scheuchzerion palustris s ostřicí mokřadní (Carex limosa) a místy blatnicí bahenní (Scheuchzeria palustris). Kromě běžných vrchovištních společenstev s úplnou garniturou významnějších vrchovištních rostlin jsou zastoupeny i další typy: Sphagno-Caricetum pauciflorae a Pino mugo-Sphagnetum, Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi, Carici rostratae-Sphagnetum apiculati, Scirpo austriaci-Sphagnetum papillosi. Plochy přirozeného bezlesí na skalách reprezentují především keříčková společenstva skeletovitých půd (T8.3) as. Rhodococco-Vaccinietum myrtilli.
Z typologického hlediska jsou zde vylišeny tyto SLT: 6R svěží rašelinná smrčina, 7R kyselá rašelinná smrčina, 8G podmáčená smrčina, 8K kyselá smrčina, 8N kamenitá kyselá smrčina, 8R vrchovištní smrčina, 8T podmáčená zakrslá smrčina, 8V podmáčená klenová smrčina, 8Z jeřábová smrčina a 9R vrchovištní kleč.  

Kvalita a význam:

"Jizerské smrčiny" zahrnují hned několik MZCHÚ, jsou to: PR Černá hora, PR Klečové louky, PR Na Čihadle, PR Prales Jizera, PP Na Kneipě, PP U Posedu a PP Vlčí louka.
PR Černá hora (41 ha, 13 ha ochranné pásmo) - Zbytky přirozené horské smrčiny ve vrcholové partii Černé hory (1084 m n. m.), velmi cenné vrchoviště Vánoční louka a geomorfologicky významné uskupení skalních útvarů Sněžné věžičky.
PR Klečové louky (7,5 ha, 11 ha ochranné pásmo) - Komplex rašelinišť a rašelinných luk na náhorní plošině Jizerských hor, který je tvořen čtyřmi samostatnými částmi (Velká Klečová louka, Malá Klečová louka, Smrčková louka, Jelení louka), navzájem propojenými ochranným pásmem. Porosty kleče, živá vrchoviště se vzácnou severskou flórou a faunou.
PR Na Čihadle (4 ha, 11 ha ochranné pásmo) - Známé vrchoviště, jedno z nejcennějších v Jizerských horách v mělkém sedle mezi Smědavskou a Černou horou. Rašeliniště s řadou stálých vodních ploch typu blänků, pravých i nepravých flarkarů a šlenků. Vzácná severská květena a zvířena, porosty zakrslých smrků.
PR Prales Jizera (94 ha) - Zbytky klimaxové smrčiny v nejvyšších vrcholových polohách Jizerských hor, dnes silně poškozené imisemi a větrným polomem. Typicky vyvinuté tvary mrazového zvětrávání a odnosu hornin - řada skalních výchozů s vyhraněnými rostlinnými společenstvy s výskytem kleče, suťové pole s reliktní faunou bezobratlých.
PP Na Kneipě (0,4 ha) - Zachovalý ekosystém malého vrchoviště náhorního typu s bohatým zastoupením vzácné rašelinné flóry.
PP U Posedu (1 ha) - Nevelké vrchoviště náhorního (sedlového) typu, z velké části porostlé klečí s typickou rašelinnou vegetací.
PP Vlčí louka (8 ha) - Vrchoviště na vyvýšenině jihozápadního hřebene Smědavské hory s rozsáhlým porostem vysoké kosodřeviny se vzácnou rašelinnou květenou a zvířenou.

Na daném území se vyskytují zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin (Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb.): blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris), ostřice mokřadní (Carex limosa), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), šicha černá (Empetrum nigrum), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), vranec jedlový (Huperzia selago), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris) a hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea, nutno prokázat). Zastoupeny jsou i druhy vedené v červeném seznamu: suchopýrek trsnatý (Trichophorum cespitosum), nepůvodní bříza karpatská (Betula carpatica), žebrovice různolistá (Blechnum spicant), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), čípek objímavý (Streptopus amplexifolius), ostřice chudokvětá (Carex pauciflora) a sítina kostrbatá (Juncus squarrosus).
Fragmenty strestolerantních starých populací smrku jsou zaslouženě považovány za autochtonní.
Významný je i pravděpodobně původní výskyt borovice kleče (Pinus mugo) na jednom ze skalních výchozů na Jizeře.  

Zranitelnost:

Dlouhodobé působení imisí vedlo v 70. a 80. letech 20. století spolu s vlivy hmyzích škůdců a lesního hospodářství k rozpadu lesních ekosystémů náhorních partií Jizerských hor. Situace se řešila rozsáhlými kalamitními těžbami. Tento vývoj zažily i porosty v pSCI "Jizerské smrčiny" a okolí s tím rozdílem, že v jednotlivých MZCHÚ k těžbě nedošlo. Proto zde zůstaly staré odumírající lesní porosty, které dnes oproti úplným holinám usnadňují znovuzalesňování. Proto jsou v současné době tato chráněná území obklopena převážně mladými smrkovými porosty se zjednodušenou věkovou, druhovou i prostorovou strukturou, které vyžadují cílenou výchovu. K obnově lesa musí být využíván autochtonní sadební materiál.
V blízkém okolí diskutovaného území došlo v minulosti rovněž k výsadbám smrkových - smrk pichlavý (Picea pungens) a borových exot - borovice kleč (Pinus mugo), borovice blatka (P. rotundata), borovice pokroucená (P. contorta).
Problémem negativně ovlivňujícím vegetaci nadále zůstává acidifikace prostředí, kterou způsobuje kyselá atmosférická depozice.
Imisní zátěž neustále negativně ovlivňuje rozšíření a diversitu zejména mechorostů a lišejníků, ale i zdravotní stav lesních porostů.
Další nebezpečí, které může lokalitu teoreticky ohrozit, je i odvodňování zamokřených stanovišť a pokusy o zalesňování přirozených bezlesí.
Velké škody způsobují nadměrné stavy zvěře - okus a vytloukání mladých stromů a sešlap, kaliště a eutrofizace na přechodových rašeliništích a vrchovištích. Veškeré výsadby je proto nutno nákladně ochraňovat před zvěří (oplocenky, individuální ochrana).
V zájmu ochrany přírody je nutné účinně usměrňovat turisticko-sportovní využití krajiny.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 285.6949
Z toho prioritních naturových biotopů: 18.9354.0909
Z toho neprioritních naturových biotopů: 49.53141.5306
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 31.5290.0726
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 11.92164.17B/A/BAno
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
Management: Bezzásahový režim.
11.92164.17B/A/B
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.1050.03B/A/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.10500.03B/A/-
7110Aktivní vrchoviště 6.6352.32A/A/BAno
R3.1 Otevřená vrchoviště
Management: Bezzásahový režim.
5.71952.00A/A/B
R3.3 Vrchovištní šlenky
Management: Bezzásahový režim.
0.91550.32A/A/B
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.28610.45B/B/BAno
R2.3 Přechodová rašeliniště
Management: Bezzásahový režim.
1.28610.45B/B/B
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 3.52051.23B/A/BAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin
Management: Bezzásahový režim.
3.52051.23B/A/B
91D0Rašelinný les 47.350916.5C/B/BAno
L9.2A Rašelinné smrčiny
Management: Bezzásahový režim, příp. podsadby stanovištně původních dřevin (smrk ztepilý) sadebním materiálem z místních zdrojů.
41.371614.48C/B/B
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)
Management: Bezzásahový režim.
5.97932.09A/A/B
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 124.802443.68C/B/AAno
L9.1 Horské třtinové smrčiny
Management: Aktivní výchova mladých porostů. Zavádění listnatých dřevin (jeřáb obecný, buk lesní). Podsadby a výsadby sadebním materiálem z místních zdrojů.
100.419735.14C/B/A
L9.2B Podmáčené smrčiny
Management: Bezzásahový režim. Příp. podsadby stanovištně původních dřevin (smrk ztepilý) sadebním materiálem z místních zdrojů.
20.89597.31B/B/B
L9.3 Horské papratkové smrčiny
Management: Aktivní výchova mladých porostů. Zavádění listnatých dřevin (jeřáb obecný, buk lesní). Podsadby a výsadby sadebním materiálem z místních zdrojů.
3.48681.22C/B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.05820.02
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami27.34409.57
X10 Paseky s podrostem původního lesa62.670421.93
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Hejnice  

Prameny:

Ekoles - projektPlán péče pro PR Prales Jizera na období 1.1.2002 – 31.12.2011. 34 s., ms. (depon. in SCHKO Jizerské hory, Liberec).2001
Višňák R.L0041JH (Smědava) Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in SCHKO Jizerské hory.2002
Burda J.L0061JH - Jizerskohorské bučiny - Smědavská hora - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in SCHKO Jizerské hory.2002
Smejkal J.L0074JH (Zelený vrch) - Závěrečná zpráva z mapování Natury 2000, depon. in SCHKO Jizerské hory.2003
Višňák R.Přírodovědné podklady pro plán péče o Přírodní rezervaci Černá hora. 52 s., ms. (depon. in SCHKO Jizerské hory, Liberec).2000
Višňák R.Přírodovědné podklady pro plán péče o Přírodní rezervaci Prales Jizera. 66 s., ms. (depon. in SCHKO Jizerské hory, Liberec).2000
Ekoles - projektPlán péče pro PR Černá hora na období 1.1.2002 – 31.12.2011. 26 s., ms. (depon. in SCHKO Jizerské hory, Liberec).2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.