Homepage

CZ0420074 - Grünwaldské vřesoviště

Rozloha: 129.9946 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°40'48'' v.d., 50°41'24'' s.š.
Nadmořská výška: 790 - 862 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Tři rašeliništní lokality (Grünvaldské vřesoviště, Velké tokaniště a Malé tokaniště) propojené nivou Flájského potoka a jeho přítoků, lokalita je situována na náhorní plošině Krušných hor, 2,5 km jižně od obce Moldava a asi 0,7 km západně od obce Nové Město u Mikulova (okr. Teplice).  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží je tvořené proterozoickou dvojslídnou a biotitickou pararulou krušnohorského krystalinika. Do jižní části území nepatrně zasahuje variská žíla ryolitu (mladší prvohory). Celé území je překryto vrstvou čtvrtohorních organických sedimentů (rašeliny), která zde dosahuje mocnosti asi do 6 m.
Geomorfologie: Území je podle geomorfologického členění součástí podcelku Loučenské hornatiny.
Reliéf: Mírně zvlněná náhorní plošina Krušných hor (nadmořská výška 800-850 m).
Pedologie: V zastoupených půdních typech převládají organosoly s mocným horizontem fibrické rašeliny, méně jsou zastoupeny podzoly.
Krajinná charakteristika: Komplex tří rašelinišť vrchovištního typu s porosty kleče rašelinné (Pinus x pseudopumilio) a typickou rašeliništní květenou. Součástí území je stávající národní přírodní rezervace Grünvaldské vřesoviště (vyhlášena v roce 1989). V okolí jsou rozsáhlé porosty geograficky nepůvodních dřevin.  

Biota:

Území tvoří tři rašeliniště vrchovištního typu (Grünvaldské vřesoviště, Velké tokaniště a Malé tokaniště). Převládající vegetační jednotkou jsou vrchoviště s klečí (R3.2). Keřové patro těchto porostů je tvořeno s klečí rašelinnou (Pinus x pseudopumilio) a borovicí klečí (Pinus mugo), roztroušeně se vyskytují smrky (Picea abies) případně i jiné dřeviny, např. bříza pýřitá (Betula pubescens). V podrostu jsou zastoupeny typické druhy rašeliništních keříčků - rojovník bahenní (Ledum palustre), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum), šicha černá (Empetrum nigrum) a bylin - suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), s. úzkolistý (E. angustifolium) aj. Značná je pokryvnost mechů s dominancí rašeliníků (Sphagnum sp.). Jádro stávající přírodní rezervace (Grunwaldské vřesoviště) tvoří otevřené vrchoviště (R3.1) v mozaice s vrchovištními šlenky (R3.3). Na tomto rašeliništi již delší dobu úspěšně probíhají opatření na zamezení odvodňování. Toto se přirozeně projevuje obnovením masivního růstu rašeliníků a ústupem dřevin. V bylinném patře otevřeného vrchoviště roste např. rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia). Vrchoviště vykazuje charakteristickou zonaci vegetace podle stupně zamokření.
Poněkud méně zachovalé jsou vrchoviště Velké tokaniště a Malé tokaniště. Zde stále dochází k odvodňování, v minulosti zde také proběhly terénní úpravy jako příprava k zalesnění. Charakter porostů kleče však zůstal zachován, v podrostu však převládá bezkolenec modrý (Molinia caerulea) a typické rašeliništní druhy jsou méně hojné. Všechny tři rašeliniště jsou propojeny nivou Flájského potoka, ta představuje bezlesí s vegetací přechodových rašelinišť (R2.3) a slatinných luk. Původní rašelinné a podmáčené smrčiny (L9.2) v okolí rašelinišť byly v minulosti zničeny imisní katastrofou a nahrazeny porosty alochtonních dřevin jako je smrk pichlavý (Picea pungens), modřín opadavý (Larix decidua), břízy (Betula sp.) a olše (Alnus sp.).
Ze vzácných rostlinných druhů se v lokalitě vyskytuje např. šicha černá (Empetrum nigrum), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), prha arnika (Arnica montana), koprník štětinolistý (Meum athamanticum), rojovník bahenní (Ledum palustre), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum).
Vřesoviště je také útočištěm řady druhů živočichů. Ze vzácných druhů ptáků se zde vyskytují např.: bekasina otavní (Gallinago gallinago), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (A. nisus), moták pilich (Circus cyaneus), sýc rousný (Aegolius funereus), ťuhýk obecný (Lanius collurio), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), krkavec velký (Corvus corax). Z plazů pak: zmije obecná (Vipera berus), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara).  

Kvalita a význam:

Stávající přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště představuje jedno z nejlépe zachovalých vrchovišť v Krušných horách. V lokalitě jsou prováděny managementové zásahy vedoucí k obnově vodního režimu lokality (budování přehrádek v odvodňovacích kanálech). Došlo zde k obnově masivní rašelinné činnosti, přičemž v centrální zóně rezervace vlivem vysokého zamokření ustupují dříve vysazené dřeviny a dochází k přirozené zonaci vegetačního krytu. Současný stav rezervace je optimální a dlouhodobě stabilizovaný.
Na celém území se vyskytuje řada vzácných druhů rostlin a živočichů.  

Zranitelnost:

Porosty rašelinných a podmáčených smrčin, stejně jako většina porostů smrku, byly v minulosti postiženy imisní katastrofou. Po jejich vytěžení byly vysazovány dřeviny geograficky nepůvodní. Nepřirozená druhová skladba lesů v okolí Grunwaldského vřesoviště přetrvává dosud.
Velké tokaniště a Malé tokaniště jsou stále odvodňovány, což se nepříznivě podepisuje na současném stavu vegetace.
V minulosti v lokalitě probíhala těžba rašeliny pro Lázně Teplice. Lokálně byla rašelina vytěžena až na minerální podloží. V současné době je již těžba ukončena.
NPR Grünvaldské vřesoviště byla v roce 1994 postižena požárem, který zasáhl cca 5 ha porostů. Porosty od té doby dobře zregenerovaly.
Na území negativně působí nadměrné soustřeďování sběračů lesních plodů v době jejich dozrávání, dále pak stále funkční odvodňování některých lokalit a přetrvávajícím dědictvím z minulosti je i nevhodné druhové složení dřevin v lesních výsadbách. Nezanedbatelná je i eutrofizace rašeliništních biotopů vlivem depozice dusíku z ovzduší.
Negativně působí také přemnožení vysoké zvěře v oblasti, která svým okusem zamezuje přirozenému zmlazování lesa a svým soustředěním a kálením na volných plochách rašelinišť je nadměrně poškozují.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 129.9946
Z toho prioritních naturových biotopů: 49.0263.7297
Z toho neprioritních naturových biotopů: 25.8033.5503
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 25.1632.7143
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6520Horské sečené louky 0.03260.02B/B/CNe
T1.2 Horské trojštětové louky0.03260.02B/B/C
7110Aktivní vrchoviště 5.62914.33B/B/AAno
R3.1 Otevřená vrchoviště5.23554.02B/B/A
R3.3 Vrchovištní šlenky0.39360.30C/B/A
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 21.352116.42B/B/AAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště4.27053.28B/B/A
R2.3 Přechodová rašeliniště17.081613.14B/B/A
91D0Rašelinný les 58.100644.69B/B/AAno
L10.1 Rašelinné březiny1.12510.86C/C/-
L9.2A Rašelinné smrčiny0.27320.21B/B/C
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)56.702343.61B/B/A
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 12.16569.35C/B/ANe
L9.1 Horské třtinové smrčiny7.46105.73C/B/-
L9.2B Podmáčené smrčiny4.70463.61B/B/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.00020.00
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.27960.21
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami22.074716.98
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami8.39966.46
X11 Paseky s nitrofilní vegetací1.96021.50
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Nová Ves u Oseka, Nové Město u Mikulova, Oldřiš u Moldavy, Pastviny u Moldavy  

Prameny:

Kořen M.Závěrečná zpráva z mapování biotopů, Grünwaldské vřesoviště. - MS, Archiv AOPK ČR, Ústí nad Labem, 6 s.2001
Neuhäuslová Z. et al.Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 341 str., 1 mapový list, Praha.2001
Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha.2001
Kolektiv autorůChráněná území ČR , sv. Ústecko, AOPK ČR, 350 str., Praha.1999
Domas J. [red.]Geologická mapa ČR, list 02-32 Teplice. - Ústřední ústav geologický, Praha.1992
Procházka F. [ed]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
Demek J. [ed.]Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 s.1987
AOPK ČRRezervační kniha NPR Grünwaldské vřesoviště. - Archiv AOPK ČR.2005
Kuncová J. et Bártová Z.Plán péče pro zvláště chráněné území PR Grünwaldské vřesoviště (1995 - 2000). - MS, Archiv AOPK ČR, Ústí nad Labem, 4 s., přílohy.1995
Moravec J. et al.Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení, 2. vydání. - Severočeskou přírodou, Litoměřice, 206 s.1995
Mikyška R. et al.Geobotanická mapa ČSSR, 1:200 000. - ČSAV, Botanický ústav, Academia, Praha.1969
Ondráček Č.Příspěvek ke květeně severozápadních Čech II. - Severočes. Přír., Litoměřice, 26: 31-34.1992
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.