Homepage

CZ0410047 - Štítarský rybník

Rozloha: 4.2247 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°6'52'' v.d., 50°14'41'' s.š.
Nadmořská výška: 597 - 611 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Přírodní komplex se rozkládá blízko u státní hranice se SRN (jižní a západní směr), nejbližší osídlení je severozápadním směrem zaniklá osada Újezd, východním směrem Štítary a asi 6 km vzdušnou čarou jihovýchodním směrem město Aš. EVL se nachází v nivě Újezdského potoka s jeho bočními přítoky.  

Ekotop:

Geologie: Geologickým podkladem je fylit, na kterém se v širší nivě nachází vrstva písčito-hlinitých až hlinito-písčitých sedimentů. Podél aktivního toku jsou to nivní sedimenty hlíny a písku.
Geomorfologie: Území se nachází v Studánecké vrchovině, náležící do Ašské vrchoviny geomorfologického celku Smrčiny. Niva Újezdského potoka je rozevřená, samotný tok je jen mírně zahlouben. Ve východní části je Štítarský rybník s pevnou hrází. Na severovýchodě je malý bezejmenný rybníček a v severozápadním cípu pak ještě tři malé rybníčky.
Reliéf: Pramenná oblast Újezdského potoka vytváří plochou nivu mírně ukloněnou k západu navazující na rozsáhlé luční porosty obklopené lesy. Nadmořská výška se pohybuje mezi 561-664 m.
Pedologie: Půdní povrch tvoří gleje a pseudogleje, silně podmáčené až zaplavované.
Krajinná charakteristika: Z větší části nelesní území, tvořené rozevřenou nepříliš hlubokou nivou potoka s četnými bočními mokřady, tvoří částečně vlastní státní hranici a odpovídá pomístnímu názvu V močálech. Na tuto část navazují podmáčené lesní porosty.  

Biota:

V jihovýchodní kompaktnější části se nachází podmáčené lesy v podobě menších podmáčených smrčin a jasanovo-olšových luhů (L2.2) přímo u vodotečí, v sušších částech přechází do rašelinných březin (L10.1) s dominancí břízy, kterou doplňuje smrk. Samotný Štítarský rybník a jeho příbřežní vegetace je tvořena makrofytní vegetací stojatých vod (V1) a vegetací parožnatek (V5), na které navazují rákosiny (M1.1) a ostřicové porosty (M1.7). Ve východní části rybníka je vytvořeno menší, ale kvalitní přechodové rašeliniště (R2.3) s vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), klikvou bahenní (Oxycoccus palustris) a suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum). Podél již znatelných vodotečí se střídají vlhká tužebníková lada (T1.6) s vlhkými pcháčovými loukami (T1.5), ve kterých se výjimečně objevují nevápnitá mechová slatiniště s prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis). Nad samotnou nivou na vyvýšených místech převládají méně kvalitní mezofilní ovsíkové louky, pomístně střídány podhorskými smilkovými trávníky.  

Kvalita a význam:

Celá niva je tvořena vlhkými loukami a mokřadními společenstvy s vysokým biotopovým potenciálem a tvoří přirozený přírodní charakter. V zalesněném Ašském výběžku jsou místy až zrašelinělé nivy vzácné. Významný je přechod a návaznost zrašelinělých biotopů na podmáčené lesy. Na těchto stanovištích se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin. Štítarský rybník je průtočná vodní nádrž na Újezdském potoce, na němž se vyskytuje soubor živočišných druhů vázaných na vodní tok, mimo jiné jedna z nejpočetnějších a přirozeně reprodukčně schopných populací perlorodky říční (Margaritana margaritifera) v Bavorsku (EVL na německé straně hranice).  

Zranitelnost:

Společenstva luk jsou ohrožena pokud nebude docházet k alespoň extenzivnímu obhospodařování. Extenzivní sečení by prospělo i vlhkým loukách. Částečně může dojít k náletu dřevin v mokřadních společenstvech a zazemnění vodních nádrží, především těch malých.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 4.2247
Z toho prioritních naturových biotopů: 40.391.7064
Z toho neprioritních naturových biotopů: 41.511.7538
Z toho ostatních přírodních biotopů: 17.890.7562
Z toho X biotopů: 0.190.0084
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.2255.32C/B/BAno
V5 Vegetace parožnatek0.22505.32C/B/B
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.524912.42C/B/CAno
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.524912.42C/B/C
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.515212.19B/B/BAno
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.515212.19B/B/B
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.488711.56B/B/CAno
R2.3 Přechodová rašeliniště0.488711.56B/B/C
91D0Rašelinný les 1.706440.39C/C/CNe
L10.2 Rašelinné brusnicové bory1.706440.39C/C/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L1 Mokřadní olšiny0.13493.19B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.06551.55A/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.38809.18C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.16633.93C/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.00150.03C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.00840.19
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Štítary u Krásné, Újezd u Krásné  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.