Homepage

CZ0410046 - Šibeniční vrch

Rozloha: 5.5878 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°31'27'' v.d., 50°19'46'' s.š.
Nadmořská výška: 650 - 750 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Menší přírodní komplex se nachází na táhlém horském hřbetu východně nad Kraslicemi, asi 1 km východně od kostela v centru města.  

Ekotop:

Geologie: Horninovým podkladem širšího okolí jsou fylity sasko-vogtlandské jednotky, na samotném území je to paleozoický kvarcitický fylit, kvarcit, s výchozy deskovitě odlučného kvarcitu.
Geomorfologie: Území leží v Přebuzské hornatině náležející geomorfologické jednotce Krušné hory. Skalní droliny, sutě i skalní bloky deskovitého charakteru jsou na svažitém hřbetu svažujícím se nad údolí řeky Svatavy a zakončeném Sklenným vrchem mimo přírodní komplex.
Reliéf: Výrazný vrch vystupuje nad městem Kraslice a přechází v hornatou krajinu Krušných hor. Nadmořská výška se pohybuje mezi 654-758 m.
Pedologie: Na většině území vystupuje podloží na povrch, půdy jsou většinou nevyvinuté.
Krajinná charakteristika: Přírodní komplex leží v zalesněných svazích, kde vytváří otevřená společenstva vřesovišť a brusnicových porostů na dvou na sebe navazujících plochách se skalními sutěmi a drolinami. Skalní sutě a skály vystupující z lesních porostů představují výrazný prvek se sporadickou a keříčkovou vegetací nad hlubokým kaňonem řeky Svatavy. Zároveň jsou význačným rozhledovým místem na kraslické údolí a protilehlé svahy.  

Biota:

Na kamenných sutích převládá prolínající se vegetace podhorských vřesovišť (T8.2) s porosty brusnicové vegetace skal a drolin (T8.3). Tato přirozená vegetace je tvořena především keříčky brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus), brusnice brusinky (Vaccinium vitis-idaea) a vřesu obecného (Calluna vulgaris). Tyto jednotky jsou v mozaice ještě se štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin (S1.2), která se zde uplatňuje i na skalních blocích. Mezi dvěmi skalními sutěmi je menší a nevýznamný smrkový porost. Při spodním okraji navazuje na suťové biotopy okraj acidofilní bučiny a olšové porosty vlhkého stanoviště.  

Kvalita a význam:

Keříčkové porosty představují přirozené a velmi zachovalé biotopy na relativně velkých a kompaktních plochách skalních sutí se skalními výchozy.  

Zranitelnost:

Území není nijak ohroženo, v budoucnu by však mohlo docházet na některých částech suťových ploch k zarůstání břízou.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 5.5878
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 91.205.0965
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 8.790.4914
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 4.236175.80B/B/CAno
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)1.196821.41B/B/C
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin3.039354.39B/B/C
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.598410.70B/B/CAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.598410.70B/B/C
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.2624.68B/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.26204.68B/B/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.49148.79
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Kraslice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.