Homepage

CZ0410040 - Pernink

Rozloha: 99.8497 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°47'54'' v.d., 50°21'59'' s.š.
Nadmořská výška: 850 - 900 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Přírodní komplex se nachází mezi krušnohorskými obcemi Pernik na západě a Abertamy na východě, převážně severně od silnice Pernink – Abertamy. Od obou obcí je vzdálen minimálně 500 m, široký od západu na východ je asi 1 km a dlouhý cca 2 km.  

Ekotop:

Základní charakteristika: Přírodní komplex představují horské podmáčené biotopy. Základem jsou podmáčené smrčiny s širokou škálou vrchovištních biotopů a přechodových rašelinišť. Na antropogenních plochách jsou vyvinuta vřesoviště a na svazích nad Perninkem se nachází rozsáhlejší trojštětové louky.
Geologie: Na vrstvách svorů krušnohorského metamorfního komplexu leží pleistocénní vrstvy hlinito kamenitých, balvanitých až blokových deluviálních sedimentů a mocná vrstva rašeliny. Podél drobného vodního toku se nacházejí vrstvy hlíny, písku a fluviálního štěrku.
Geomorfologie: Území se nachází v Klínovecké hornatině, podrobněji v Jáchymovské hornatině náležící geomorfologické jednotce Krušné hory.
Reliéf: Území leží na mírných jihozápadních svazích, na kterých se nachází několik sběrnic levostranného přítoku Bílé Bystřice. Vrstvy rašeliny byly v minulosti lokálně těženy, nachází se zde drobné odvaly a náspy. V podmáčených lesích jsou časté odvodňovací rýhy. Nadmořská výška se pohybuje od 860 m na jihu do 925 m na severu.
Pedologie: Několika metrová vrstva rašeliny prostupuje téměř celé území. Na části plochy byla donedávna těžena. Při okrajích lokality jsou místy hnědozemě oglejené a glejové půdy zrašelinělé.
Krajinná charakteristika: Komplex představuje partie přechodů horských luk do převažujících rozvolněných podmáčených smrčin s rašeliništi a vrchovišti na mírných svazích. Od jihu až západu je celek velmi dobře patrný z velké dálky. Je ukázkou typických krušnohorských biotopů, dnes ojedinělých.  

Biota:

Převládajícími biotopy jsou mozaiky podmáčených lesů s četnými vrchovišti různých kvalit. Nejvíce se uplatňují podmáčené smrčiny (L9.2) as. Mastigobryo-Piceetum s doplňujícím Sorbus aucuparia. Tyto smrčiny jsou soustředěny do jižního cípu jižně od silnice Pernink - Abertamy, kde jsou občas v mozaice s drobnými přechodovými rašeliništi. V severní polovině jsou soustředěny podmáčené smrčiny do pramenných míst přítoku Bílé Bystřice, kde ve vlhčích místech přecházejí do rašelinných smrčin as. Sphagno Piceetum s menšími stromy smrku (Picea abies), často zavětvenými až k zemi, se suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum), podbělicí alpskou (Homogyne alpina) a červenými rašeliníky (Sphagnum fuscum, S. riparium, S. russowii) a keříčky rodu Vaccinium. Několik zbylých smrkových porostů patří k horským třtinovým smrčinách (L9.1) as. Calamagrostio villosae-Piceetum se třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa), brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), v mechovém patře s dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium), rokytem cyprišovitým (Hypnum cupressiforme), ploníkem ztenčeným (Polytrichum formosum). Mezi lesními porosty se také nacházejí vodnatější místa, kde se uplatňují přechodová rašeliniště (R2.3), místy jsou vytvořená podél starých odvodňovacích kanálů. Nejčastěji se v nich vyskytuje suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), v případě, že přechodové rašeliniště leží při obvodu nebo v kontaktu s vrchovišti, vyskytuje se také bezkolenec modrý (Molinia caerulea). Střed přírodního komplexu je vlhčí a je sem soustředěna většina vrchovištních biotopů, z nich převládají degradovaná vrchoviště (R3.4) s otevřenou vrstvou rašeliny, se suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium) a suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum). V porostech, kde je dominantní až monodominantní bezkolenec modrý (Molinia caerulea) nedochází ke zrašelinění. Po obvodech se někdy vyvíjí přechodová rašeliniště. Na severu těžené plochy se nachází největší zbytek původního otevřeného vrchoviště (R3.1). Dominuje vegetace keříčků rodu Vaccinium, vřes obecný (Calluna vulgare) a šicha černá (Empetrum nigrum) s červeně zbarvenými rašeliníky v meziprostorech. Na tyto plochy navazují dvě vrchoviště s klečí (R3.2), kde dominuje Pinus x pseudopumilio, v mechovém patře jsou přítomny černě zbarvené rašeliníky. V těchto vrchovištních místech lze najít také zbytky vrchovištních šlenků (R3.3) s rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), ostřicí chudokvětou (Carex pauciflora), klikvou bahenní (Oxycoccus palustris). Na svazích nad Perninkem a na severním okraji území jsou rozlehlejší nesečené trojštětové louky (T1.2), ve kterých dominuje metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), rdesno hadí kořen (Bistorta major), koprník štětinolistý (Meum athamanticum), někdy se objevuje lipnice širolistá (Poa chaixii). Na dvou místech se objevuje vegetace vysokých ostřic (M1.7) s monodominantní ostřicí zobánkatou (Carex rostrata). Na několika větších plochách, kde byla v minulosti v souvislosti s těžbou rašeliny stržena svrchní vrstva až na minerální podklad, se uplatňují sekundární horská vřesoviště (T8.2) s porosty vřesu obecného (Calluna vulgaris) a výskytem plavuně vidlačky (Lycopodium clavatum), častá je brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) a prha arnika (Arnica montana). Na samém jihozápadním cípu se nachází úzký pruh devětsilového lemu s mléčivcem alpským (Cicerbita alpina). V zachovalé části vrchoviště přežívá dodnes poměrně početná populace žluťáska borůvkového (Colias palaeno). Nehojně hnízdí bekasina otavní (Gallinago gallinago).  

Kvalita a význam:

Přírodní komplex je zbytkovou částí kdysi rozsáhlého vrchovištního komplexu, přesto dosahuje vysokých kvalit v kompaktnosti území a soustředěnosti širokého spektra významných biotopů. Tento komplex dnes vytváří zásadní biologický potenciál pro postupný návrat ke kvalitním vrchovištím s Pinus x pseudopumilio. Takto rozsáhlé vrchovištní biotopy se v této části Krušných hor vyskytují pouze v oblasti Bludné a Božího Daru.  

Zranitelnost:

Celkový charakter zdejších rašelinných a vrchovištních biotopů byl již silně narušen těžbou rašeliny v minulosti, odvodňováním lesních partií a hlavně současnou těžbou v těsném kontaktu. Jakýkoli opakovaný zásah do vodního režimu, a to především v okrajových vrchovištních biotopech je nepřípustný. Nutné je zamezení případné přeměny podmáčených lesních porostů na odvodněné monokultury. Trojštětové louky jsou dlouhodobě nekosené, což na mnoha místech snižuje jejich druhové složení, převládá metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) a hrozí jejich zánik.  

Management:

Celá odtěžená plocha nyní prochází rozsáhlou rekultivací.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 99.8497
Z toho prioritních naturových biotopů: 10.7610.7469
Z toho neprioritních naturových biotopů: 36.8336.7813
Z toho ostatních přírodních biotopů: 8.408.3926
Z toho X biotopů: 43.9943.929
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 1.97611.97B/B/BAno
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)1.97611.97B/B/B
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.53390.53C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.53390.53C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.4410.44C/C/-Ne
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy0.04800.04A/A/-
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.39300.39C/C/-
6520Horské sečené louky 9.40989.42C/B/CAno
T1.2 Horské trojštětové louky9.40989.42C/B/C
7110Aktivní vrchoviště 4.52424.53B/B/AAno
R3.1 Otevřená vrchoviště4.38154.38B/B/A
R3.3 Vrchovištní šlenky0.14270.14B/B/-
7120Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 7.49077.50C/B/BAno
R3.4 Degradovaná vrchoviště7.49077.50C/B/B
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 8.51078.52C/B/BAno
R2.3 Přechodová rašeliniště8.51078.52C/B/B
91D0Rašelinný les 5.23055.23B/B/-Ano
L10.1 Rašelinné březiny0.29240.29C/B/-
L9.2A Rašelinné smrčiny2.73062.73B/B/-
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)2.20752.21A/B/A
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.45830.45B/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.45830.45B/A/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8.9538.96B/B/BAno
L9.1 Horské třtinové smrčiny0.35340.35D/C/-
L9.2B Podmáčené smrčiny8.59968.61B/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.21280.21B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.29930.29A/A
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.39770.39A/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.85641.85B/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců1.39191.39A/A
T1.3 Poháňkové pastviny0.28300.28C/C
T1.4 Aluviální psárkové louky3.03133.03C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.92020.92C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.30000.30
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla22.578422.61
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla4.15454.16
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami11.768811.78
X12 Nálety pionýrských dřevin5.12735.13
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Pernink  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.