Homepage

CZ0410038 - Mechové údolí

Rozloha: 9.9206 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní rezervace - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°30'52'' v.d., 50°0'32'' s.š.
Nadmořská výška: 529 - 600 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Přírodní komplex se nachází v údolí levostranného přítoku Šitbořského potoka v Českém lese, asi 2 km západně od Dolního Žandova, 1 km severozápadně od Brtné.  

Ekotop:

Základní charakteristika: Přírodní komplex je vyhlášen jako přírodní rezervace pro zachování genofondové plochy pro široký region, a to především genofondu rašelinišť. Nachází se zde velmi kvalitní a cenné ostřicomechové rašeliniště doplněné mokřadními a prameništními biotopy. Tyto biotopy jsou střídány mokřadními vrbinami a mokřadními olšinami a doplněny olšovými luhy.
Geologie: Chebsko-dyleňské krystalinikum je zde tvořeno převážně svory dyleňského masivu. Vlastní výplň údolí tvoří rašeliny holocenního stáří.
Geomorfologie: Přírodní komplex náleží do geomorfologické jednotky Český les, podjednotky Dolnožandovská pahorkatina. Reliéf: Komplex je omezen na úzkou nivu bezejmenného přirozeně meandrujícího levostranného přítoku Šitbořského potoka. Niva je hluboce zaříznuta do okolního terénu, boční svahy jsou prudké. Nejvýše položené místo je 598 m n. m. na jižním okraji území a nejnižší místo leží 532 m n. m., v místech, kde potok opouští zájmové území.
Pedologie: Půdy jsou glejové.
Krajinná charakteristika: Údolní niva se nachází v lesním komplexu a samo o sobě vytváří nezalesněnou enklávu s typickým a ukázkovým charakterem údolního otevřeného rašeliniště s četnými prameništi i keřovými porosty.  

Biota:

Mezi nejvýznamnější biotopy tohoto přírodního komplexu patří nevápnitá mechová slatiniště (R2.2) s ostřicí zobánkatou (Carex rostrata) a suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium). Místy mohou tato společenstva přecházet k vegetaci vysokých ostřic (M1.7), častěji však k přechodovým rašeliništím (R2.3), se kterými jsou často v mozaice. Přechodová rašeliniště vytvářejí reprezentativní biotopy s mochnou bahenní (Potentilla palustris), přesličkou poříční (Equisetum fluviatile), ostřicí zobánkatou (Carex rostrata), ostřicí obecnou (Carex nigra), ostřicí skloněnou (Carex demissa), vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum), rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), tučnicí obecnou (Pinguicula vulgaris), aj. V jednom z bočních přítoků přechází do přechodového rašeliniště vegetace svazu Rhynchosporion albae, tedy zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) (R2.4). Při okrajích rašelinných biotopů se uplatňují rašelinné bory s borovicí lesní (Pinus sylvestris), krušinou olšovou (Frangula alnus), suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium), bezkolencem modrým (Molinia caerulea), klikvou bahenní (Oxycoccus palustris), brusnicí brusinkou (Vaccinium vitis-idaea) a vřesem obecným (Calluna vulgaris). Na jiných místech se zase rašelinné biotopy mísí s mokřadními vrbinami s vrbou ušatou (Salix aurita) a vrbou popelavou (Salix cinerea) nebo s porosty olše lepkavé (Alnus glutinosa), která vytváří mokřadní olšiny s blatouchem bahenním (Caltha palustris), mochnou bahenní (Potentilla palustris), rašeliníky (Sphagnum sp.), vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata) a ostřicí zobánkatou (Carex rostrata) velmi zamokřené stanoviště. Olše lepkavá (Alnus glutinosa) se uplatňuje také v přechodech k jasanovo-olšovým luhům s metlicí trsnatou (Deschampsia cespitosa), škardou bahenní (Crepis paludosa), kapradí rozloženou (Dryopteris dilatata), přesličkou lesní (Equisetum sylvaticum), kozlíkem dvoudomým (Valeriana dioica). Mozaiku rašelinných biotopů doplňují v malé míře vlhká tužebníková lada s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria) a vlhkými pcháčovými loukami s dominantní metlicí trsnatou (Deschampsia cespitosa).
V rašelinných biotopech se ještě vyskytuje bublinatka menší (Utricularia minor) a měkkyně bahenní (Hammarbya paludosa).  

Kvalita a význam:

Jedná se bezpochyby o ojedinělou rašelinnou nivu se širokým spektrem rašelinných biotopů. Soustředění přechodových rašelinišť, mechových nevápnitých slatinišť, rašelinných borů a navazujících mokřadních biotopů má vzhledem k jedinečnosti nadregionální význam. Na těchto stanovištích rozléhajících se na relativně malé ploše se vyskytuje mnoho významných rostlinných druhů včetně kriticky ohroženého druhu hrotnosenka bílá (Rhynchospora alba) a měkkyně bahenní (Hammarbya paludosa).  

Zranitelnost:

Vzhledem k údolnímu charakteru území a biotopům závislých na stávajícím vodním režimu, je potřebné zachování současného stavu. Je potřeba zabránit přirozenému zarůstání otevřených rašelinných biotopů náletovými dřevinami.  

Management:

Prořez náletových dřevin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 9.9206
Z toho prioritních naturových biotopů: 16.661.6531
Z toho neprioritních naturových biotopů: 25.912.5714
Z toho ostatních přírodních biotopů: 41.434.111
Z toho X biotopů: 15.971.585
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.07330.73C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.07330.73C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.04880.49B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.04880.49B/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.156221.73A/B/BAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště1.124011.32A/B/B
R2.3 Přechodová rašeliniště1.032210.40A/B/A
7150Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.13141.32A/A/AAno
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba)0.13141.32A/A/A
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.2352.36D/C/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.23502.36D/C/-
91D0Rašelinný les 0.62966.34C/B/CNe
L10.2 Rašelinné brusnicové bory0.62966.34C/B/C
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.95029.57B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.95029.57B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.52775.31B/B
L1 Mokřadní olšiny2.165421.82B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.10971.10B/B
L7.3 Subkontinentální borové doubravy0.44314.46D/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.24672.48A/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.61846.23D/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.585015.97
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Brtná u Dolního Žandova, Palič, Salajna  

Prameny:

Zahradnický J., Mackovčin P. (eds.) a kol.Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.2004
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.