Homepage

CZ0320037 - Na požárech

Rozloha: 78.1653 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°29'0'' v.d., 49°41'45'' s.š.
Nadmořská výška: 647 - 684 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží na hranicích se SRN asi 8 km jihozápadně od obce Lesná.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží tvoří krystalické horniny moldanubického a proterozoického komplexu (muskoviticko-biotické pararuly, leukokrátní žuly) s pruhy amfibolitů a na rozvodích místy hlubokými zvětralinami.
Geomorfologie: Lokalita náleží do geomorfologického celku Český les (Demek 1987).
Reliéf: Území je tvořeno širokým plochým miskovitým prameništěm na horním toku Spáleného potoka a na přilehlé holorovině Českého lesa.
Pedologie: Horninové podloží budují muskoviticko-biotické a sillimanitické pararuly. Převládající rašelinné půdy reprezentuje organozem glejová, která po okrajích přechází do typických (organozemních) glejů. V sušších polohách vznikly kyselé kambizemě - kambizem dystrická s přidruženým kryptopodzolem typickým.
Krajinná charakteristika: „Náhorní plošina“ při státní hranici se SRN s rozptýlenou zelení, mokřadními lady.  

Biota:

Stávající vegetační kryt je pestrou mozaikou společenstev vysokých ostřic (M1.7), nevápnitých mechových slatinišť(R2.2), přechodových rašelinišť (R2.3), otevřených vrchovišť (R3.1), podhorských a horských smilkových trávníků (T2.3), sekundárních podhorských a horských vřesovišť (T8.2) a mokřadních vrbin (K1). Významné druhy: prha arnika (Arnica montana), ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), ostřice blešní (Carex pulicaris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), plavuník zploštělý
(Diphasiastrum complanatum), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides), vrba plazivá (Salix repens), Tayloria serrata, tetřívek obecný (Tetrao tetrix), bekasina otavní (Gallinago gallinago), sluka lesní (Scolopax rusticola), puštík obecný (Strix aluco), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška luční (Anthus pratensis), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus).  

Kvalita a význam:

Navrhovaná lokalita patří z hlediska kvality biotopů daného charakteru k jedné z nejcennějších lokalit v Plzeňském kraji.
Z vyskytujících se vzácných živočichů a rostlin lze např. jmenovat druhy jako: tetřívek obecný (Tetrao tetrix), bekasina otavní (Gallinago gallinago), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), puštík obecný (Strix aluco), linduška luční (Anthus pratensis), z rostlin pak vrba borůvkolistá (Salix myrtilloides), vrba plazivá (Salix repens), ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris). Rozloha území je téměř totožná s NPP Na požárech.  

Zranitelnost:

Myslivost, sukcese, odvodnění, hraniční přechod, šíření nepůvodních druhů (tavolník Douglasův, lupina mnoholistá).  

Management:

Kosení či extenzivní pastva, odstranění náletových dřevin, redukce tavolníku a likvidace invazních druhů rostlin.  

Možné střety zájmu:

Intenzivní zemědělské hospodaření, odvodnění lokality, šíření nepůvodních druhů (tavolník vrbolistý, bolševník velkolepý, vlčí bob), sukcese a myslivost. Rozšiřování sítě hraničních přechodů a turistických tras.
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 78.1653
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.154.031
Z toho neprioritních naturových biotopů: 39.5230.8931
Z toho ostatních přírodních biotopů: 26.8220.9643
Z toho X biotopů: 26.2420.5151
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 0.02380.03B/C/-Ne
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)0.02380.03B/C/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2.90833.72B/B/CAno
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce2.90833.72B/B/C
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)1.2311.57B/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky1.23101.57B/C/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6.32048.08C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada6.32048.08C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00130.00C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00130.00C/C/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 23.316629.82B/B/CAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště12.644016.17B/B/C
R2.3 Přechodová rašeliniště10.672613.65B/B/C
91D0Rašelinný les 1.12271.43B/B/-Ne
L9.2A Rašelinné smrčiny1.12271.43B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.14931.47C/C
T1.3 Poháňkové pastviny0.08200.10C/B
T1.4 Aluviální psárkové louky1.26931.62C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky18.463723.62B/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.05600.07
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami3.36544.30
X10 Paseky s podrostem původního lesa6.16517.88
X12 Nálety pionýrských dřevin10.928613.98
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Jedlina, Nové Domky  

Prameny:

Novák J.P0216 - Závěrečná zpráva mapování Natury 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2004
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.