Homepage

CZ0320023 - Čepičná

Rozloha: 178.5561 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°35'22'' v.d., 49°16'18'' s.š.
Nadmořská výška: 450 - 604 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Skupinka několika vápencových vrchů vystupujících nad údolní nivu levého břehu řeky Otavy asi 0,6 km severně od obce Čepice.  

Ekotop:

Geologie: Území náleží do pestré série moldanubika s vložkami krystalických vápenců uložených v pararulách. Na svazích a vrcholech jsou menší skalní výchozy a rozptýlené vápencové bloky.
Geomorfologie: Lokalita je součástí Šumavského podhůří. Tvoří ji dvě oddělené části tvořené zalesněnými vrchy vystupující strmě po levé straně údolní nivy Otavy. Je to Čepičná (670 m n. m.) a Chanovec (555 m n. m.).
Reliéf: Výrazné a dominantní vrchy Čepičná a Chanovec vystupující z údolní nivy řeky Otavy. Nadmořská výška 460–670 m n. m.
Pedologie: Na svahovinách a vápencových výchozech se vyvinuly rendziny. Na většině území jsou však vyvinuty kyselé a mělké kambizemě – kambizem rankerová a typická.
Krajinná charakteristika: Porosty středoevropských bazifilních teplomilných doubrav, vápnomilných bučin a dalších společenstev. Vrchy budované krystalickými vápenci představují výrazné krajinné dominanty, které jsou součástí přírodního parku Buděticko. Lokalita zahrnuje území přírodní rezervace Čepičná. V rámci ÚSES je EVL Čepičná regionálním biocentrem (RBC) v nadregionálním biokoridoru (RBK).  

Biota:

Z hlediska fytogeografického členění náleží území do mezofytika, do fytogeografického okresu Šumavsko-novohradské podhůří, podokresu Sušicko-horažďovické vápence. Nejrozšířenější biotop představují vápnomilné bučiny (L5.3), květnaté bučiny, (L5.1), méně časté jsou lesostepní bory (L8.2) a jedlobučiny (L5.4). Jedná se o porosty s dominantními dřevinami : bukem lesním (Fagus sylvatica) a borovicí lesní (Pinus sylvestris) v podrostu s jalovcem obecným (Juniperus communis) často se zachovaným a bohatým bylinným patrem. Kromě typických druhů se zde vyskytuje řada vzácných druhů i druhů s perialpínským rozšířením. Jedná se o fytocenologicky obtížně klasifikovatelné porosty s dominantní válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) v bylinném patře, označované jako společenstvo Brachypodium pinnatum-Pinus sylvestris. V borových porostech (L8.2), zvláště na lokalitách Čepičná a Chanovec, se dá předpokládat výskyt společenstev svazu Erico-Pinion. Severní svahy vápencových kopců porůstají vápnomilné bučiny (L5.3) as. Cephalanthero-Fagetum a květnaté bučiny (L5.1) as. Asperulo - Fagetum, jen na severních svazích při úpatích EVL jsou degradované výsadbou smrku ztepilého (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris) a modřínem opadavým (Larix decidua). Ve vrcholových partiích a severních svazích Čepičné, je dosti početné zmlazování jedle bělokoré (Abies alba) z místní populace a porosty zde inklinují ke květnatým jedlobučinám. Na strmých vápencových svazích, skalách a částečně i na sekundárních stanovištích na místě bývalých vápencových lomů se vyskytuje bazifilní vegetace efemér a sukulentů (T6.2A) hostící řadu vzácných druhů. Na okraji lesních porostů jsou časté mozaiky vysokých mezofilních a xerofilních křovin, mezofilních bylinných lemů a širokolistých suchých trávníků s výskytem jalovce obecného a druhů čeledi Orchidaceae.
Z významných taxonů cévnatých rostlin se zde vyskytují: sasanka lesní (Anemone sylvestris), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), o. červená (C. rubra), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), trýzel vonný (Erysimum odoratum), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), smrkovník plazivý (Goodyera repens) - dnes již historický údaj, zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus), oman vrbolistý (Inula salicina), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), tolice nejmenší (Medicago minima), hnilák lysý (Monotropa hypophegea), jehlice plazivá (Ononis repens), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), hlaváč fialový (Scabiosa columbaria), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), ožanka hroznatá (Teucrium botrys), rozrazil ožankový (Veronica teucrium), vikev hrachovitá (Vicia pisiformis). Z fauny zde byla zjištěno saranče modrokřídlé (Oedipoda coerulescens), rosnička zelená (Hyla arborea) (vlastní pozorování), ropucha obecná (Bufo bufo), užovka obojková (Natrix natrix), u. hladká (Coronella austriaca), včelojed lesní (Pernis apivorus), žluna šedá (Picus canus) a rys ostrovid (Lynx lynx) (nepravidelný výskyt).  

Kvalita a význam:

Vložky krystalických vápenců představují v prostoru Pošumaví velmi specifická stanoviště hostící velmi bohatou flóru s výskytem řady mezních a exklávních prvků. Řada vzácných a chráněných druhů je v Pošumaví vázána jen na tato stanoviště.  

Zranitelnost:

Lesní porosty jsou ohrožené hospodářskými zásahy vedoucími k převodu na monokultury smrku ztepilého (Picea abies) a borovice černé (Pinus nigra). Významným potenciálním ohrožením je případné rozšíření těžby krystalického vápence spojené s odstraněním vegetačního krytu.  

Management:

Podpora přirozené druhové skladby, ochrana přirozeného zmlazení proti zvěři oplocenkami, ponechání doupných stromů a odumřelého dřeva, udržování nelesních enkláv a redukce náletových dřevin  

Možné střety zájmu:

Lesní hospodaření, těžba nerostů.
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 178.5561
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.061.909
Z toho neprioritních naturových biotopů: 53.9096.2505
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.741.3368
Z toho X biotopů: 42.5275.934
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
5130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.05130.02C/C/-Ne
T3.4B Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis)0.05130.02C/C/-
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.70840.39B/B/CAno
T6.2A Bazifilní vegetace efemér a sukulentů s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera)0.70840.39B/B/C
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.17950.10B/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.17950.10B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 1.20060.67B/B/-Ne
T3.4A Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis)1.20060.67B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.73722.09C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky3.73722.09C/B/-
9150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 48.455327.13B/B/BAno
L5.3 Vápnomilné bučiny48.455327.13B/B/B
91U0Lesostepní bory 43.827224.54B/B/BAno
L8.2 Lesostepní bory43.827224.54B/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.72110.40C/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.61570.34C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy1.40410.78
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami74.529941.74
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Budětice, Čepice, Dobršín  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.