Homepage

CZ0310080 - Dvořiště

Rozloha: 25.5292 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°38'55'' v.d., 49°4'5'' s.š.
Nadmořská výška: 433 - 441 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rašeliniště v západní části výtopy rybníka Dvořiště, 5,5 km ZJZ od Lomnice nad Lužnicí, 2,5 km SZ od obce Dolní Slověnice.  

Ekotop:

Geologie: V podloží se nacházejí mocné (stovky metrů) svrchnokřídové uloženiny svrchního oddílu klikovského souvrství (světlé kaolinické pískovce, slepence, pestré jílovce). Druhohorní sedimenty jsou na většině plochy překryty fluviálními holocenními nivními písčitými sedimenty.
Geomorfologie: Západní okraj Lomnické pánve (součást Třeboňské pánve), nedaleko od západního okraje lokality již pozvolna přecházející do mírně se zdvíhajících východních svahů Lišovského prahu.
Reliéf: Plochá a široká rybniční kotlina, s velmi mírně zvlněnými okraji nad západní částí rybníka Dvořiště. Vlastní lokalita má zcela rovinný charakter a je součástí druhotně zrašelinělé výtopy rybníka.
Pedologie: Půdním typem je organozem (rašelinný anmoor, fen), směrem k okrajům výtopy přecházející přes organozemní glej ke gleji typickému.
Krajinná charakteristika: Plochá, velmi mírně zvlněná krajina na západním okraji Třeboňské pánve s vysokým stupněm lesnatosti, s několika velkými rybníky a větším počtem rybníků středně velkých a malých.  

Biota:

Nejcennějšími společenstvy jsou rašeliništní fytocenózy svazu Rhynchosporion albae (R2.4, as. Sphagno subsecundi-Rhynchosporetum albae) a porosty přechodových rašelinišť svazu Sphagno recurvi-Caricion canescentis (R2.3, as. Carici rostratae-Sphagnetum apiculati a netypické fragmenty as. Polytricho communis-Molinietum caeruleae), s hojným výskytem hrotnosemenky bílé (Rhynchospora alba), rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) a klikvy bahenní (Oxycoccus palustris); z dalších významných druhů zde rostou např. suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), mochna bahenní (Potentilla palustris), pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris), vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora), ostřice ježatá (Carex echinata) aj. Vegetační mozaiku dotváří sekundární náletové porosty s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris) a malou příměsí dubu letního (Quercus robur) (klasifikované jako vlhké acidofilní doubravy (L7.3) s nízkou reprezentativností a zachovalostí), mokřadní olšiny (L1), netypické rašelinné brusnicové bory (L10.2), směrem k rybníku pak rákosiny eutrofních stojatých vod (M1.1) a porosty vysokých ostřic (M1.7).  

Kvalita a význam:

Biotop R2.4 (Rhynchosporion albae) je na této lokalitě vyvinut nejlépe a na největší souvislé ploše v rámci celého jihočeského regionu, významná a velmi hodnotná jsou i společenstva přechodového rašeliniště R2.3 (Sphagno-Caricion canescentis); ostatní přírodní biotopy tvoří pro tento cenný rašeliništní komplex významný ochranný rámec.  

Zranitelnost:

Cenná rašeliništní společenstva jsou potenciálně ohrožena periodickým přeplavováním eutrofní rybniční vody při přívalových deštích, kdy se rychle zvedá hladina rybníka až o desítky centimetrů nad normální hladinu. Celá rašelinná enkláva je ohrožena postupující expanzí dřevinných náletů a proto se musí tyto náletové porosty (jejich okraje) pravidelně periodicky redukovat.  

Management:

Je potřebné pravidelně kosit okrajové přístupnější části rašelinné enklávy (mozaika R2.3 a T1.9), ve východní části lokality se tím zároveň omezuje expanze terestrického rákosu do cenných rašeliništních společenstev. Periodicky je potřebné provádět redukci okrajů náletových borových porostů na okrajích rašelinné enklávy.  

Možné střety zájmu:

Potenciální střety existují mezi snahou ochrany přírody udržet vodní režim rašeliniště v optimální podobě (s převahou sycení čistou podpovrchovou vodou z podloží a přiléhajícího lesního komplexu a nikoli povrchovou vodou z rybníka) a snahou rybářů držet hladinu rybníka v maximální možné výši, což při přívalových deštích občas způsobuje přeplavení rašeliniště eutrofní vodou.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 25.5292
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.321.3592
Z toho neprioritních naturových biotopů: 29.647.5686
Z toho ostatních přírodních biotopů: 21.695.5379
Z toho X biotopů: 43.0710.9975
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.09660.37C/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.09660.37C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.42665.58B/B/BAno
R2.3 Přechodová rašeliniště1.42665.58B/B/B
7150Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.60862.38A/A/BAno
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba)0.60862.38A/A/B
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 5.436821.29D/C/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy5.436821.29D/C/-
91D0Rašelinný les 1.35925.32D/C/-Ne
L10.2 Rašelinné brusnicové bory1.35925.32D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.73582.88C/B
L1 Mokřadní olšiny2.06398.08C/B
L7.3 Subkontinentální borové doubravy0.00240.00C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.45345.69C/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.01260.04B/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.03570.13D/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.23414.83C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.67962.66
X12 Nálety pionýrských dřevin4.328016.95
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace5.989923.46
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Dolní Slověnice, Smržov u Lomnice nad Lužnicí  

Prameny:

Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 808 s.2003
Chán V. (ed.)Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. Příroda, 16: 1-284, Praha.1999
Chytil Josef a kol. (eds.)Mokřady České republiky. Přehled vodních a mokřadních lokalit ČR. Český ramsarský výbor, Mikulov, 327 s.1999
Šerá B.W0045 - Dvořiště a Miletínský potok - Závěrečná zpráva podrobného mapování biotopů Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.