Homepage

CZ0310074 - Osika

Rozloha: 67.3814 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°8'49'' v.d., 49°1'52'' s.š.
Nadmořská výška: 620 - 650 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník Osika 1 km východně od osady Albeř, 3,5 km severovýchodně od Nové Bystřice.  

Ekotop:

Geologie: Horninovým podkladem celé lokality je středně zrnitá dvojslídná porfyrická žula číměřského typu, překrytá v terénních depresích a nivě potoka Dračice pleistocenními a holocenními fluviálními hlínami a deluviofluviálními hlinitými písky a písčitými hlínami.
Geomorfologie: Území leží v nižší méně členité jižní části Vysokokamenské vrchoviny (součást Novobystřické vrchoviny).
Reliéf: Mírně zvlněný vrchovinný terén se zaoblenými tvary reliéfu a velmi pozvolnými svahy. Široké údolí Dračice je v tomto úseku vyplněné vodami velkého rybníka Osika, v navazujících terénních depresích jsou časté komplexy pramenišť, na něž jsou místy vázány rašeliništní biotopy.
Pedologie: Nejběžnějším půdním typem v širším území je kambizem pseudoglejová, v nivách a depresích převažuje glej s přechody ke gleji organozemnímu (až organozemi), na suchých kamenitých stanovištích převládá kambizem dystrická.
Krajinná charakteristika: Málo členitá krajina jižní části žulové Novobystřické vrchoviny, s mozaikou luk, pastvin a menších i větších lesních komplexů, s početnými většími či menšími rybníky s navazujícími mokřadními a případně rašeliništními biotopy.  

Biota:

Plošně nejvýznamnějším biotopem je makrofytní vodní vegetace (V1F) reprezentovaná výskytem běžných druhů: rdest vzplývavý (Potamogeton natans), r. kadeřavý
(P. crispus), rdesno obojživelné (Polygonum amphibium), vodní mor kanadský (Elodea canadensis) aj.; malý podíl tvoří porosty s bublinatkou jižní (Utricularia australis) (V1C). Nejcennější vegetací jsou však porosty svazu Littorellion uniflorae (M3) as. Littorello-Eleocharitetum acicularis a Ranunculo flammulae-Juncetum bulbosi s hojným výskytem pobřežnice jednokvěté (Littorella uniflora), sítiny cibulkaté (Juncus bulbosus), bahničky jehlovité (Eleocharis acicularis), vytvořené v různé šíři prakticky po celém obvodu rybníka Osika. K dalším cenným typům vegetace patří rašeliništní bezlesá společenstva (R2.2, R2.3, R3.1, R3.4), zachovaná však jen v poměrně maloplošných fragmentech, výskyt suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium), starčku potočního (Tephroseris crispa), vrbiny kytkokvěté (Lysimachia thyrsiflora), jetele kaštanového (Trifolium spadiceum), zábělníku bahenní (Potentilla palustris), klikvy bahenní (Oxycoccus palustris), suchopýru pochvatého (Eriophorum vaginatum). Poměrně významné je zastoupení litorálních porostů vysokých ostřic (M1.7) as. Caricetum rostratae, Caricetum gracilis, Calamagrostietum lanceolatae), zcela okrajově se vyskytují vlhké pcháčové louky (T1.5) převážně as. Angelico-Cirsietum palustris a krátkostébelné smilkové trávníky (T2.3B) svaz Violion caninae, as. Hyperico-Polygaletum, v náznacích i Thymo-Festucetum ovinae se vzácným výskytem prhy arniky (Arnica montana).  

Kvalita a význam:

Nejcennějším biotopem jsou porosty as. Littorello-Eleocharitetum acicularis v mělkém litorálu rybníka Osika, které patří dosud k nejkvalitnějším v ČR. Významné a cenné jsou oligotrofní porosty vysokých ostřic (M1.7), zejména as. Caricetum rostratae.  

Zranitelnost:

Vodní a mokřadní společenstva ve vodním sloupci a litorálu rybníka jsou silně ovlivňovány intenzitou rybničního hospodaření (početností a skladbou rybí obsádky, režimem případného přikrmování a hnojení). Luční porosty a pastviny v okolí rybníka jsou ohroženy postupnou degradací v důsledku absence kosení a pastvy.  

Management:

Rybník obhospodařovat jako polointenzifikační (jako doposud). Režim obhospodařování (výši rybí obsádky, případné přihnojování a přikrmování) musí stanovit podrobný plán péče, stanovený na základě analýzy současného stavu. Žádoucí a optimální by bylo i periodické částečné letnění v jarních a časně letních měsících (podpora potenciální vegetace obnažených den M2.1, která není střetová vůči vegetaci M3). Louky a pastviny v bezprostředním okolí rybníka pravidelně kosit 1x ročně, nehnojit.  

Možné střety zájmu:

Aktuální potenciální přímé střety nejsou známy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 67.3814
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.170.1172
Z toho neprioritních naturových biotopů: 44.3429.8832
Z toho ostatních přírodních biotopů: 50.7534.2
Z toho X biotopů: 1.430.9698
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 3.16324.69A/B/AAno
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin3.16324.69A/B/A
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 26.546339.39B/B/CAno
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.00060.00A/A/-
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty26.545739.39B/B/C
4030Evropská suchá vřesoviště 0.00030.00B/B/-Ne
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)0.00030.00B/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.11720.17C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.11720.17C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.08140.12D/C/-Ne
R2.3 Přechodová rašeliniště0.08140.12D/C/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.0920.13C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.09200.13C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.87522.78C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.07810.11B/A
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.40560.60C/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků1.17461.74C/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic3.32884.94B/A
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.25470.37C/A
T1.4 Aluviální psárkové louky0.07020.10D/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.05180.07D/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu26.961040.01B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.00010.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.20070.29
X12 Nálety pionýrských dřevin0.51240.76
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.25660.38
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Albeř, Blato u Hůrek, Klášter, Konrac  

Prameny:

Rybníček K.Die Vegetation der Moore im sudlichen Teil der Bohmisch-Mahrischen Hohe. In: Vegetace ČSSR, A 6. 244 s., Academia, Praha.1974
Boublík K.W0042 - Osika-Blato - Závěrečná zpráva z mapování biotopů Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.