Homepage

CZ0310067 - Ryšovy

Rozloha: 35.3846 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°53'38'' v.d., 49°16'41'' s.š.
Nadmořská výška: 436 - 455 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesnatý vrch Ryšová, 2 km SZ od centra města Strakonic.  

Ekotop:

Geologie: V podloží převažuje krystalický vápenec (velká vložka v okolní biotitické a sillimanit-biotitické migmatitizované pararule), místy jsou zastoupeny i menší vložky erlanu.
Geomorfologie: Území leží na jihozápadním okraji značně členité Radomyšlské pahorkatiny (součást podcelku Horažďovická pahorkatina, celek Středočeská pahorkatina).
Reliéf: Výrazný vápencový vrch s poměrně příkrými svahy na všech stranách, ale s plochým vrcholovým hřbetem, protáhlým ve směru Z-V. Nadmořská výška lokality: 445-527 m.
Pedologie: Půdním typem na vápencovém podkladu je kambizemní rendzina, na rule kambizem typická kyselá.
Krajinná charakteristika: Poměrně členitá krajina jižní části Radomyšlské pahorkatiny s řadou morfologicky výrazných, převážně dosud zalesněných vrchů s převahou jehličnatých porostů, v nelesní části s mozaikou luk, polí, křovinatých strání a drobných příměstských sídel.  

Biota:

Plošně převažují nevyhraněné, fytocenologicky problematické a obtížně klasifikovatelné světlé válečkové bazifilní bory (L8.2), které byly původně klasifikovány jako bazifilní teplomilné doubravy (L6.4) as. Brachypodium pinnatum-Quercus robur spol. V jejich stromovém patře zcela převládá borovice lesní (Pinus sylvestris). Ve floristicky bohatém bylinném patře rostou: válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), ostřice chabá (Carex flacca), o. horská (C. montana), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), sasanka lesní (Anemone sylvestris), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), vítod chocholatý (Polygala comosa), zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus), hlaváč fialový (Scabiosa columbaria), kokořík vonný (Polygonatum odoratum) aj. Na severních svazích převládají porosty, které inklinují k vápnomilným bučinám (L5.3) podsv. Cephalanthero-Fagenion, v jejich stromovém patře však aktuálně převládá smrk, kdežto buk je jen nepravidelně vtroušen. V bylinném patru se však vyskytují charakteristické druhy bučin i indikační druhy vápnomilných bučin: bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), žindava evropská (Sanicula europaea), jaterník podléška (Hepatica nobilis), mařinka vonná (Galium odoratum), samorostlík klasnatý (Actaea spicata)), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice červená (C. rubra) aj., vzácně zde přežívá menší populace smrkovníku plazivého (Goodyera repens). Ostatní přírodní biotopy jsou zastoupeny zcela minoritně, z nepřírodních zcela převažují kulturní lesní porosty s převahou borovice a smrku.  

Kvalita a význam:

Značný potenciální význam má souvislý plošný výskyt bazifilních válečkových borů (do určité míry i vápnomilných bučin), zřejmě nejrozsáhlejší v jihočeském regionu. Porosty vápnomilných bučin budou ovšem vyžadovat cílenou postupnou změnu druhové skladby stromového patra ve prospěch buku (případně s příměsí lípy srdčité).  

Zranitelnost:

Potenciálním ohrožením je obnova lesních porostů bez uplatnění dostatečně velké a prostorově rovnoměrné příměsi cílových listnatých dřevin.  

Management:

Porosty na potenciálních stanovištích vápnomilných bučin (severní svahy) obnovovat pokud možno maloplošně, s absolutním respektováním sporadické přirozené obnovy buku a s rovnoměrně rozmístěnou (nikoliv jako dosud v kompaktních pruzích) dosadbou cílových dřevin (buku, lípy) s podílem alespoň 50% na místě obnovovaných jehličnatých porostů. Porosty borovice na jižních svazích (bazifilní bory) obnovovat maloplošně opět na borové porosty (s možnou minimální příměsí dubu z přirozené obnovy).  

Možné střety zájmu:

Potenciálně existují střety se způsobem lesnického managementu porostů (holoseče, dosadba listnatých dřevin v ucelených jednodruhových pruzích, nikoliv v žádoucí směsi s jinými druhy listnáčů a s hospodářskými jehličnany).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 35.3846
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 59.4021.0186
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.810.6434
Z toho X biotopů: 38.6313.6715
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.19140.54C/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.05670.16B/A/-
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.13470.38C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.03350.09C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.03350.09C/C/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.12560.35C/C/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.12560.35C/C/-
9150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 4.564512.89C/B/-Ne
L5.3 Vápnomilné bučiny4.564512.89C/B/-
91U0Lesostepní bory 16.103645.51C/B/BAno
L8.2 Lesostepní bory16.103645.51C/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.00740.02C/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.62181.75C/C
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.01420.04B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami10.518529.72
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.24040.67
X11 Paseky s nitrofilní vegetací2.91268.23
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Dražejov u Strakonic, Droužetice, Strakonice  

Prameny:

Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 808 s.2003
Chán V. (ed.)Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. Příroda, 16: 1-284, Praha.1999
Fridrich A.Závěrečná zpráva podrobného mapování biotopů lokality Strakonické vápence a kontextového mapování biotopů na listech mapy 22-32-09, 22-32-14 (C0249). Ms., 43 s., depon. in AOPK ČR Praha.2004
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.