Homepage

CZ0210175 - Žlunice - Skochovice

Rozloha: 1093.7455 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°22'17'' v.d., 50°14'40'' s.š.
Nadmořská výška: 225 - 313 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita Mezi Žlunicemi, Hlušicemi, Skochovicemi a Kněžicemi. Na pomezí okresu Hradec Králové a Nymburk. Asi 10 km západně od Nového Bydžova.  

Ekotop:

Geologie: Geologicky je území budováno z větší části mezozickými horninami (pískovce, jílovce), v nejsevernější části kvarterními hlínami, písky, sprašemi a štěrky.
Geomorfologie: Území se nachází na pomezí Češovského hřbetu a Královéměstské tabule.
Reliéf: Lokalitu tvoří dva lesní komplexy protáhlého tvaru. Terén je mírně zvlněný. Sklony svahů mají různou orientaci, převládá orientace západní. Ojediněle terén modelují mělká údolí, např. mezi Chroustovem a Sekeřicemi. Lokalita je odvodňována několika bezejmennými potoky, tekoucích převážně na západ, na nichž jsou vybudovány malé lesní rybníky. Rozpětí nadmořských výšek: 234-308 m n. m.
Pedologie: Z největší části je půdní pokryv tvořen modálními, karbonátovými a luvickými černozeměmi ze spraší, nejsevernější část pak šedozeměmi ze spraší. Východní okraj je tvořen pelickými kambizeměmi.
Krajinná charakteristika: Severojižně orientovaný zalesněný nízký hřbet dlouhý cca 9 km v mírně zvlněné krajině České tabule. Bez výraznějších vodních toků.
Klimatická oblast: T2  

Biota:

Lokalitu tvoří prakticky jen lesy. Převládají hercynské dubohabřiny (L3.1), především na svazích. Ve vrcholových partiích svahů, kde je substrát méně úživný, jsou dubohabřiny nahrazeny podmáčenými acidofilními doubravami (L7.2) a suchými acidofilními doubravami (L7.1). Fragmentárně se vyskytují i středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4) a na jednom místě rašelinné březiny (L10.1). V rybnících a mělkých tůních jsou vyvinuta společenstva makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod (V1F), makrofytní vegetace přirozeně mezotrofních a eutrofních vod s bublinatkou jižní (Utricularia australis)(V1C) a vegetace parožnatek (V5), na obnažených dnech se ojediněle vyskytuje vegetace letněných rybníků (M2.1). Dále jsou přítomny fragmenty střídavě vlhkých bezkolencových luk (T1.9) a nevápnitých mechových slatinišť (R2.2). Fytogeograficky území patří do Českého termofytika, podokresů 13a. Rožďalovická tabula a 14a. Bydžovská pánev.
Na lokalitě se vyskytuje řada ohrožených druhů: hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), zevar nejmenší (Sparganium minimum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), třemdava bílá (Dictamnus albus) aj.  

Kvalita a význam:

Velkoplošná lokalita kvalitně vyvinutých hercynských dubohabřin a vlhkých acidofilních doubrav nadregionálního významu s výskytem mnoha ohrožených druhů. Velmi cenná je lokalita i z hlediska maloplošného výskytu vodních společenstev s bublinatkou jižní.  

Zranitelnost:

Nejvýznamnější vliv má na společenstva lokality lesní hospodářství. Degradaci společenstev způsobuje zejména paseková těžba a následná obnova porostů výsadbami jehličnanů a dalších nepůvodních druhů, z nichž převažuje smrk, menší plochy zaujímají porosty dubu červeného, borovice a modřínu. Lokalita není přezvěřena, což má pozitivní vliv na zmlazování semenáčků a složení a pokryvnost bylinného patra. Okrajové partie jsou ohroženy splachy z polí a následnou eutrofizací. Zajímavá společenstva se vytvářejí na lesních rybníčcích a jamách po mechanické těžbě. Jedná se o dočasný fenomén, kde by proti probíhající sukcesi musel být postavem odpovídající management. Nejcennější louka z lučních společenstev - bezkolencová louka u Dvořiště (seg. 36, mapa 13-21-16) s výskytem hořce hořepníku je v současnosti dlouhodobě nekosená a zarůstá třtinou křovištní.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1093.7455
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.5316.8425
Z toho neprioritních naturových biotopů: 62.76686.4507
Z toho ostatních přírodních biotopů: 13.56148.3539
Z toho X biotopů: 22.13242.0903
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.02590.00A/B/-Ne
M2.1 Vegetace letněných rybníků0.02590.00A/B/-
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.060.00A/A/-Ne
V5 Vegetace parožnatek0.06000.00A/A/-
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.26160.11B/A/-Ne
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.52950.04B/B/-
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.73210.06B/A/-
3160Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.12960.01C/C/-Ne
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní0.12960.01C/C/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)1.40850.12A/A/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky1.40850.12A/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00019.14C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00010.00C/C/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.17530.01B/C/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.05580.00C/C/-
R2.3 Přechodová rašeliniště0.11950.01B/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 480.705743.95B/B/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny480.705743.95B/B/B
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 200.893718.36B/A/BAno
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy200.893718.36B/A/B
91D0Rašelinný les 0.16210.01B/B/-Ne
L10.1 Rašelinné březiny0.16210.01B/B/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 1.79030.16C/B/-Ne
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty1.79030.16C/B/-
91H0Panonské šípákové doubravy 0.43130.03B/C/-Ne
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy0.43130.03B/C/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 16.24911.48B/A/BAno
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy16.24911.48B/A/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.91600.08A/A
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny3.24040.29B/B
L1 Mokřadní olšiny1.19090.10C/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.65230.05A/C
L7.1 Suché acidofilní doubravy139.946812.79B/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.27830.02B/B
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty0.08740.00A/A
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.78470.07B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.54920.05B/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.09750.00B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.15430.01B/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.00760.00A/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.43850.04C/B
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)0.01000.00A/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.25860.02
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.00019.14
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.40690.03
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.84680.16
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami194.404017.77
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami2.12630.19
X10 Paseky s podrostem původního lesa18.23761.66
X11 Paseky s nitrofilní vegetací21.88752.00
X12 Nálety pionýrských dřevin2.29450.20
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.00019.14
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.62790.05
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Dvořiště, Chroustov, Kamilov, Kněžice u Městce Králové, Osek, Střihov

Kraj Královéhradecký kraj:

Hlušice, Hlušičky, Sekeřice, Skochovice, Slavhostice, Žlunice  

Prameny:

Formanová I.H016 -Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, 14p., depon. in AOPK ČR.2001
Faltysová H. et al.Chráněná území ČR, sv. Hradecko, AOPK ČR a Ekocentrum, Praha, 410p.2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.