Homepage

CZ0210118 - V jezírkách

Rozloha: 2.9351 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Národní přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°6'46'' v.d., 50°4'59'' s.š.
Nadmořská výška: 190 - 191 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Terénní deprese v polích mezi Sokolčí a Velimí, asi 1,5 km jižně od Sokolče.  

Ekotop:

Geologie: V nadloží křídových (spodní turon) slínovců se nachází vrstva štěrkopísků labské terasy. Místy vystupují na povrch spodnoturonské slínovce a štěrkopísky.
Geomorfologie: Území leží v Sadské rovině (součást Středolabské tabule), nadmořská výška je 193 m n. m.
Reliéf: Dvě mírné deprese s menšími odvaly při okrajích v ploché nížině Labe, které jsou pozůstatkem po těžbě štěrkopísku. V západní části je umělá nádrž, která byla vyhloubena v osmdesátých letech. Ve východní části deprese se voda trvale drží jen ve střední části a jen ve vlhčích letech. Nádrže jsou pak obklopeny loukami a rákosinami.
Pedologie: Půdy rázu černic (smolnic), tj. humózních hydromorfních půd s vysokým obsahem solí.
Krajinná charakteristika: Plochá sníženina v rovinném povrchu terasy mezi poli, která je ovšem refugiem významných rostlinných druhů. Deprese vznikla těžbou říčních štěrkopísků v minulosti .
V minulosti bylo území (terestrické biotopy) koseno nebo přepásáno. Při jihozápadním okraji je relativně nedávno vybudovaná umělá nádrž. V minulosti z menší části zorněno. Část západní deprese byla v roce 1983 zavezena zeminou.  

Biota:

Předmětem ochrany jsou dva typy (vzácných) vlhkých luk. Prvním z nich je kontinentální vysokobylinná vegetace (T1.8) s dominujícím žluťuchou žlutou (Thalictrum flavum) (v minulosti např. i Viola stagnina). Louky byly dlouhodoběji nekoseny, proto na nich došlo k expanzi rákosu obecného (Phragmites australis) (což ovšem druhu Th. flavum nevadí). Od devadesátých let 20. století jsou louky z větší části 1x ročně koseny.
Část vlhkých luk je zařaditelná do vápnitých slatinišť (R2.1) s místy nezapojeným bylinným patrem (až subhalofytní společenstva s ostřicí oddálenou (Carex distans), jetelem jahodnatým (Trifolium fragiferum), zeměžlučí spanělou (Centaurium pulchellum)) s ostřicí skloněnou (Carex demissa) či ostřicí prosovou (Carex panicea) a výskytem vstavače bahenního (Orchis palustris), prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata) či ožanky čpavé (Teucrium scordium).
Vegetace parožnatek (V5) s dominantní Chara hispida se vyskytuje v uměle vytvořené tůni spolu s Potamogeton pusillus s. l.
Na lokalitě se vyskytuje řada vzácných druhů: např. vstavač bahenní (Orchis palustris), žluťucha žlutá (Thalictrum flavum), ožanka čpavá (Teucrium scordium), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), skřípinec Tabernaemontanův (Schoenoplectus tabernaemontani), Bolboschoenus maritimus agg., ostřice dvouřadá (Carex disticha), ostřice Otrubova (Carex otrubae).  

Kvalita a význam:

Významné refugium v intenzivně obhospodařované polabské krajině. Výskyt vzácných typů biotopů s řadou velmi vzácných druhů.  

Zranitelnost:

Zranitelnost je dána polohou lokality mezi poli. Jde tedy o hnojení a chemické ošetření okolních polí. Část lokality je kosena, území se překrývá s NPP V jezírkách. Na nekosených částech je pak lokalita ohrožena zarůstání křovinami (vrby) a vysokou bylinnou vegetací (Phragmites australis), výhledově je nutno odstraňovat náletové dřeviny a kosit. Dalším problémem je vysychání lokality.  

Management:

Kosení, vyřezávání keřů a náletových dřevin, ev. potlačování invazivních a expanzivních druhů.  

Možné střety zájmu:

Lokalita je několik let jednou ročně kosena, což vede ke zlepšení vitality populací druhů Orchis palustris a Dactylorhiza incarnata. Každoroční kosení může negativně ovlivňovat populaci druhu Thalictrum flavum a vést k přeměně biotopu vysokobylinné kontinentální vegetace na jiné typy lučních společenstev. V případě takovýchto změn je nutné interval kosení prodloužit na 1x za cca 5 let.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.9351
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 42.241.2398
Z toho ostatních přírodních biotopů: 41.841.2283
Z toho X biotopů: 15.900.4668
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.1344.56C/C/BAno
V5 Vegetace parožnatek0.13404.56C/C/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.538818.35C/C/AAno
T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace0.538818.35C/C/A
7230Zásaditá slatiniště 0.56719.31C/B/AAno
R2.1 Vápnitá slatiniště0.567019.31C/B/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.209541.20B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.01880.64B/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.466815.90
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Sokoleč, Velim  

Prameny:

Knížetová L., Pecina P. a Pivničková, M.Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982–1985. – Bohemia centralis, 16: 7–262, Praha.1987
Rydlo J.Lokalita mokřadní vegetace V jezírkách u Velimi. - Muzeum a současnost 4: 35-46.1990
Rydlo J.Botanický inventarizační průzkum národní přírodní památky V jezírkách, depon. in: Archiv Správy CHKO Kokořínsko.2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.