Homepage

CZ0210113 - Louky u rybníka Proudnice

Rozloha: 27.6541 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°24'5'' v.d., 50°7'7'' s.š.
Nadmořská výška: 214 - 217 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Vlhké a slatinné louky a rákosiny na JZ okraji rybníka Proudnice u jižního okraje Hradišťka II.  

Ekotop:

Geologie: V podloží jsou svrchně křídové vápnité jílovce a slínovce. V mělkých rýhách jsou přítomny kvarterní deluviální hlinitopísčité sedimenty a podél břehu rybníka zamokřené holocénní fluviální sedimenty.
Geomorfologie: Území leží v Krakovanské tabuli (JZ část Chlumecké tabule).
Reliéf: Vlhké slatinné louky na JZ okraji plochého širokého údolí Radovesnického potoka (přítok Cidliny). Nadmořská výška je okolo 215 m n. m.
Pedologie: Nivní půdy při jižním břehu rybníka, na zbytku území dominují mělké těžší vápnité hnědozemní půdy.
Krajinná charakteristika: Komplex střídavě vlhkých a slatinných luk a rákosin na břehu rybníka Proudnice v ploché krajině (Krakovanská tabule). Území se víceméně kryje s PR Louky u rybníka Proudnice, část luk je pravidelně sečena.  

Biota:

Většinu území pokrývají mezofilní ovsíkové louky (T1.1) svazu Arrhenatherion inklinující k vlhčím typům luk, přítomnost svízele severního (Galium boreale), omanu britského (Inula britannica), pcháče šedého (Cirsium canum) a dalších. Jinak jsou tyto louky ale druhově chudší. Střídavě vlhké bezkolencové louky (T1.9) svazu Molinion jsou spíše druhově chudší a často se vyskytují v mozaice s jinými typy biotopů. Část z nich je nekosena. Typickými druhy jsou metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), svízel severní (Galium boreale), čertkus luční (Succisa pratensis), ocún jesenní (Colchicum autumnale), oman vrbolistý (Inula salicina), ostřice chabá (Carex flacca) či kozlík dvoudomí (Valeriana dioica). Objevují se v nich vzácné druhy jako je česnek hranatý (Allium angulosum), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec pleťový (D. incarnata) či vstavač bahenní (Orchis palustris).
Nejcennější části území jsou ale vápnitá slatiniště (R2.1) svazu Caricion davallianae s výskytem řady vzácných druhů – ostřice Davallova (Carex davalliana), pěchava slatinná (Sesleria uliginosa), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vstavač bahenní (Orchis palustris), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus) či Taraxacum sect. Palustria. Většina porostů je sečena, ale některé okrajové porosty jsou neobhospodařovány a dochází na nich k expanzi rákosu. Porosty obsahují i prvky svazu Molinion: svízel severní (Galium boreale), koromáč olešníkový (Silaum silaus), čertkus luční (Succisa pratensis).
Spíše minoritně jsou zastoupeny vlhké louky (T1.5) podsv. Calthenion (koseny a mírně ruderalizovány - pcháč oset (Cirsium arvense) a vegetace vysokých ostřic (M1.7) s ostřicí ostrou (Carex acutiformis) a o. dvouřadou (C. disticha).
Při okraji rybníka se vyskytují druhově chudé rákosiny (M1.1) s dominujícím rákosem obecným (Phragmites australis).
Roztroušeně se vyskytují dřeviny (vrby a topoly), které ojediněle tvoří menší porosty mokřadních vrbin - vrba popelavá (Salix cinerea).
Vzácně se v kanálech vyskytují parožnatky (Chara sp.).
Lokalita ptactva vázaného na mokřady – čejka chocholatá (Vanellus vanellus), moták pochop (Circus aeruginosus), rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) a r. zpěvný (A. palustris). V minulosti zde byl zaznamenán bukač velký (Botaurus stellaris) a hnízdící břehouš černoocasý (Limosa limosa), dále pak některé druhy obojživelníků - skokan štíhlý (Rana dalmatina) a ropucha obecná(Bufo bufo).  

Kvalita a význam:

PR Louky u rybníka Proudnice patří mezi významné mokřady ČR, důvodem je především výskyt vápnitých slatinišť s vzácnými druhy.
Dobře zachovalý komplex různých typů luk (mezofilní louky, střídavě vlhké bezkolencové louky, slatinné louky) s přechody mezi jednotlivými typy. Velká část porostů Caricion davallianae je v současnosti kosena, jen v okrajových částech (směrem k rybníku) dochází k expanzi rákosu a snížení druhové bohatosti. Ostatní porosty jsou koseny jen částečně, což v neobhospodařovaných částech způsobuje opět snížení druhové bohatosti (to se týká především střídavě vlhkých bezkolencových luk). Na kontaktu s poli dochází k mírné eutrofizaci, což se kromě jiného projevuje přítomností pcháče osetu (Cirsium arvense).  

Zranitelnost:

Vzhledem k překryvu s PR Louky u rybníka Proudnice je většina nejcennějších luk v současnosti kosena. Rozsáhlejší nebezpečí zarůstání rákosem a dřevinami tak v současnosti nehrozí. Je nutné rozšířit pravidelné kosení do okrajových a některých méně významných (z hlediska výskytu ohrožených druhů) částí.
Potenciální hrozbou jsou splachy z okolních polí a následná eutrofizace, která zatím probíhá jen v okrajových částech a kde se šíří pcháč oset (Cirsium arvense).
Území je využíváno myslivecky, je proto nutno zabránit umisťování deponií pro příkrmování zvěře, které by mohly způsobit lokální eutrofizaci a zavlečení nepatřičných druhů.
Nyní snad jen teoretickou hrozbou by mohla být změna vodního režimu a následné vysušení lokality.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 27.6541
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 61.0816.8934
Z toho ostatních přírodních biotopů: 33.339.2175
Z toho X biotopů: 5.581.5432
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)2.915110.54D/C/BAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky2.915110.54D/C/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 11.26940.74C/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky11.269040.74C/B/C
7230Zásaditá slatiniště 2.70939.79B/C/AAno
R2.1 Vápnitá slatiniště2.70939.79B/C/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.68172.46B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.44541.61D/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod5.438319.66A/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.66092.38B/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.48405.36C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.50721.83B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.57422.07
X12 Nálety pionýrských dřevin0.81182.93
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.15720.56
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Hradišťko II, Rozehnaly  

Prameny:

Formanová I.A0407, závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR.2004
Knížetová L., Pecina P., Pivničková M.Prověrky maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji … - Bohemia centralis 16: 1-262.1987
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.