Homepage

CZ0210111 - Paterovské stráně

Rozloha: 31.3982 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°50'7'' v.d., 50°29'41'' s.š.
Nadmořská výška: 242 - 281 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Dvě (nespojité) stráně ležící v okolí Paterova u Bělé pod Bezdězem v údolí říčky Bělé.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad tvoří střednoturonské vápnité a slínité pískovce, méně pak svrchnoturonské slínovce.
Geomorfologie: Území leží v Bělské tabuli (součást Středojizerské tabule) v nadmořské výšce mezi 245-280 m n. m.
Reliéf: Lokalitu tvoří dvě protilehlé stráně v údolí Bělé včetně několika bočních (bezvodých) údolíček. Celkově jde o strukturně denudační, rovně až mírně nakloněnou plošinu, která je členěná do výrazných údolí a roklí, čímž dosahuje charakteru členité pahorkatiny.
Pedologie: Dominují především illimerizované půdy s podzolem, případně vzácně typické hnědozemě. V údolích pak jsou přítomny dobře vyvinuté nivní půdy a místy slatiny.
Krajinná charakteristika: Lokalitu tvoří dvě disjunktní protilehlé stráně v údolí Bělé. První z nich, převážně s jižní a jihozápadní expozicí, je tvořena lesostepními bory a mozaikou úzkolistých a širolistých suchých trávníků. Druhá stráň, východně až VSV od nádraží v Bělé pod Bezdězem, je tvořena pouze lesními společenstvy; především reliktními bory na svazích, které na plošině přecházejí v borové doubravy. Na dně údolí se nachází menší fragment podmáčených smrčin.  

Biota:

Nejcennějším biotopem (a zároveň nejrozšířenějším) jsou druhově bohaté lesostepní (vápnomilné) bory (L8.2) reliktního charakteru na vápnitých pískovcích s dominantní Sesleria albicans v podrostu. Místy bývá vyvinuto bohaté keřové patro s dřišťálem obecným (Berberis vulgaris), jalovcem obecným (Juniperus communis) či řešetlákem počistivým (Rhamnus cathartica) a dalšími křovinami. Vedle pěchavy v podrostu často dominuje válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), vzácněji ostřice nízká (Carex humilis). Z dalších druhů se zde vyskytuje například kostřava sivá (Festuca pallens), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), hlaváč fialový (Scabiosa columbaria), hruštice jednostranná (Orthilia secunda), ostřice chabá (Carex flacca), mochna stříbrná (Potentilla arenaria), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), smldník olešníkový (Peucedanum oreoselinum), mochna bílá (Potentilla alba), sasanka lesní (Anemone sylvestris), přeslička zimní (Equisetum hyemale), šater svazčitý písečný (Gypsophila fastigiata ssp. arenaria) a další. Na mírně vlhkých stanovištích v borech se zde vyskytují kriticky ohrožené druhy kohátka kalíškatá
(Tofieldia calyculata), přeslička různobarvá (Equisetum variegatum), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), ostřice chabá (Carex flacca) či tolije bahenní (Parnassia palustris). Místy dochází k expanzi hasivky orličí (Pteridium aquilinum).
V horních částech svahů přecházejí bory do borových doubrav nebo do acidofilních doubrav (L7.1 a L7.3), které nejsou ochranářsky příliš významné, v nichž ve stromovém patře obvykle naprosto dominuje borovice, podrost je chudý s dominantní brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), brusnicí brusinkou (V. vitis-idaea) a metličkou křivolakou (Avenella flexuosa). Na dně bočního údolí východně od nádraží v Bělé se maloplošně vyskytují podmáčené smrčiny s Bazzania sp., sedmikvítkem evropským (Trientalis europaea) či prhou arnikou (Arnica montana), což podtrhuje reliktnost území.
Maloplošná, ale velmi zachovalá je mozaika širokolistých (T3.4) a úzkolistých (T3.3) trávníků u Paterova s dominantním válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) a ostřicí nízkou (Carex humilis) a s výskytem koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), vousatky prstnaté (Bothriochloa ischaemum), modřence chocholatého (Muscari comosum), silenky ušnice (Silene otites) a dalšími druhy.  

Kvalita a význam:

Prvořadě významné a nejrozšířenější jsou reliktní lesostepní (vápnomilné) bory na vápnitých pískovcích s výskytem velmi vzácných druhů. Vápnomilné bory jsou v ČR velmi zřídka rozšířené a s obdobnou druhovou skladbou bylinného patra se nikde jinde u nás nesetkáme. Především mírně mokvavé skalky v borech, které jsou naprosto jedinečnou ukázkou mající nejbližší obdobu zřejmě v Alpách.
Dobře zachovalá je i mozaika suchých úzkolistých a širokolistých trávníků na stráni u Paterova s hojným výskytem.
Unikátní je maloplošný výskyt podmáčených smrčin s Bazzania sp. na dně inverzní rokle.  

Zranitelnost:

Zranitelnost u lesních biotopů je daná způsobem hospodaření. Jde především o holosečné kácení, které naštěstí na prudkých stráních není příliš rozšířeno. Podrost po vykácení bývá stabilní, pouze při potenciálních úpravách půdy před výsadbou dřevin může dojít k expanzi nežádoucích pasekových druhů, např. třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) či ostružiník křovitý (Rubus fruticosus agg.). Případně může docházet k výsadbě nevhodných dřevin (smrk). Místy se hojně šíří hasivka orličí (Pteridium aquilinum).
U "stepní" stráně na okraji Paterova je hrozbou absence hospodaření (kosení nebo pastva) a následné šíření křovin, ke kterému již dochází. Vedle toho se šíří i konkurenčně silné druhy trav.
U okrajových částí na kontaktu se zemědělskými kulturami dochází k eutrofizaci splachem hnojiv z polí.  

Management:

U vápnomilných borů je vhodné udržovat rozvolněný charakter porostů, přípustná je lesní pastva (jen na základě výjimky ze zákona).
Pravidelné kosení stepní stráně a redukce náletu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 31.3982
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 57.5118.0577
Z toho ostatních přírodních biotopů: 33.0810.3882
Z toho X biotopů: 8.892.7944
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 1.14783.65B/A/BAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých0.45911.46B/A/B
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.68872.19B/A/B
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.16690.53B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.16690.53B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.1270.40C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.12700.40C/B/-
91U0Lesostepní bory 15.836350.43B/B/AAno
L8.2 Lesostepní bory15.836350.43B/B/A
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.77972.48C/C/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny0.77972.48C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L7.1 Suché acidofilní doubravy3.00879.58B/C
L7.3 Subkontinentální borové doubravy7.315023.29C/B
T1.3 Poháňkové pastviny0.06450.20C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.39831.26
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.76162.42
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.37984.39
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.25470.81
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Bělá pod Bezdězem, Čistá u Mladé Boleslavi, Hrdlořezy u Mladé Boleslavi  

Prameny:

Hladíková I.A0434, závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR.2004
Petříček V.A0479 (Údolí Bělé), závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR.2004
Petříček V. a Kolbek J.Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohemia centralis 13: 21-82.1984
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.