Homepage

CZ0210064 - Písečný přesyp u Píst

Rozloha: 3.6418 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°59'50'' v.d., 50°9'44'' s.š.
Nadmořská výška: 180 - 180 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Výrazná pohyblivá duna na kraji lesa na jihozápadním okraji obce Písty; 4 km JZ od Nymburka.  

Ekotop:

Geologie: V podloží vátých písků (čtvrtohory, pleistocén-würm) je štěrkopísková labská terasa.
Geomorfologie: Lokalita leží ve Středolabské tabuli.
Reliéf: Jedná se o mírné návrší táhnoucí se ve směru východ-západ, jehož výška je 8–10 m. Celkový makroreliéf okolní krajiny je velmi plochý.
Pedologie: Půdní povrch nezarostlé plochy tvoří pouze váté písky. V místech, kde písečný přesyp zarůstá vegetací, se vytvářejí rankery. Okolní lesní porost má půdy typu arenických podzolů.
Krajinná charakteristika: Lokalita leží v ploché polabské krajině necelý kilometr jižně od dnešního toku Labe, na okraji nevelkého lesního celku s dominujícími porosty borovice (Pinus sylvestris) na vátých píscích.  

Biota:

Na bezlesé ploše je vyvinuta řídká vegetace psamofilních druhů rostlin, jako je paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), smělek sivý (Koeleria glauca), kolenec Morisonův (Spergula morisonii) a chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis). Značná část otevřené písčiny je však zcela holá, takřka bez vegetace, což je dáno extrémností tohoto unikátního stanoviště. Na okraji otevřené písčiny se vyskytuje vzácná kostřava písečná (Festuca psammophila). Dosud stále se pohybující písek nedává možnost uchytit se více druhům vytrvalých rostlin.
Vyskytují se zde v Čechách vzácní zástupci břichatkovitých hub - škárka hvězdicovitá (Mycenastrum corium), hvězdovka límečková (Geastrum striatum). Z četných druhů psamofytních bezobratlých živočichů zmiňme alespoň vzácného mravkolva Myrmeleon bore, který zde má jedno z mála českých nalezišť a slíďáka Arctosa perita.
Bezlesí mělo v minulosti větší rozsah, bylo však zčásti zalesněno. V lesní části území se vyskytují psamofytní borové doubravy (L7.4) s borovicí lesní (Pinus sylvestris), dubem letním (Quercus robur) a břízou bělokorou (Betula pendula) ve stromovém patru, vykazující řadu vlastností reliktních borů na písku (L8.1A).
V podrostu se vyskytuje hlavně metlička křivolaká (Avenella flexuosa), poněkud méně vřes obecný (Calluna vulgaris) a dále vegetace mechů a lišejníků.  

Kvalita a význam:

Přesyp je jednou z nemnoha českých lokalit, kde dosud dochází k výraznějšímu pohybu substrátu. Na tento reliktní typ bezlesí je zde vázána skupina psamofilních druhů vyšších i nižších rostlin a bezobratlých živočichů. Z cévnatých rostlin je významný výskyt zejména kriticky ohrožené kostřavy písečné (Festuca psammophila).  

Zranitelnost:

Lokalita není akutně ohrožena, její vymezení se kryje se stávající přírodní památkou.
Určité ohrožení by mohla představovat stabilizace duny a její zarůstání, v lesní části pak šíření invazních a expanzivních druhů jako jsou dub červený (Quercus rubra), trnovník akát (Robinia pseudacacia) a třtina křovištní (Calamagrostis epigejos).  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.6418
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 16.380.5968
Z toho ostatních přírodních biotopů: 82.403.0011
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.596816.38A/A/AAno
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens)0.596816.38A/A/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L7.4 Acidofilní doubravy na písku3.001182.40B/A
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Písty u Nymburka, Sadská  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.