Homepage

CZ0210054 - Tok

Rozloha: 156.6008 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Národní přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°53'13'' v.d., 49°42'2'' s.š.
Nadmořská výška: 719 - 860 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se rozkládá v oblasti dopadové plochy Tok v blízkosti stejnojmenné nejvyšší kóty Brd - Tok (865 m n. m.), asi 8,5 km VJV Příbrami.  

Ekotop:

Geologie: Území je budováno extrémně oligotrofními, tvrdými a ke zvětrávání odolnými kambrickými slepenci a křemenci.
Geomorfologie: Území leží v centrální části Brdské vrchoviny.
Reliéf: Temeno a pozvolné, k východu orientované svahy masivu Tok ve výšce cca 700-860 m n. m. Ve východní části lokality se nachází relativně ostřeji zahloubené koryto horního toku potoka, který z lokality vytéká.
Pedologie: Na lokalitě se vyskytují zejména rankery a na poněkud příznivějších místech silně kyselé oligotrofní kambizemě. Na řadě míst se vyskytují drobné čočky rašelinných organozemí. Kolem potoka ve východní části území se vyskytují gleje.
Krajinná charakteristika: Jedná se o masiv nejvyšší středočeské hory Tok a tedy zároveň i o nejvyšší partie brdského oreofytika. V této horské krajině převládají vřesoviště s mohutně vyvinutými porosty brusnic. Velká část plochy je podmáčená a dochází zde k rašelinění. Převážně bezlesý charakter lokality vznikl za první republiky v důsledku odlesnění pro potřeby dělostřelecké střelnice.  

Biota:

Převládajícím biotopem jsou oligotrofní vřesoviště (T8.2B) s vysokým podílem brusnic - vřes obecný (Calluna vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) a b. brusinka (V. vitis-idaea), která na podmáčených místech přecházejí v četná přechodová rašeliniště (R2.3). V rámci středních Čech je unikátní výskyt otevřených vrchovišť (R3.1). Velké množství cévnatých rostlin patřících do druhové kombinace mapovací jednotky „Otevřená vrchoviště“ však v Brdech a stejně tak i na Toku chybí. Z „pravých“ rašeliništních druhů se častěji vyskytují pouze rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) (místy masově) a suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), velmi vzácně též klikva bahenní (Oxycoccus palustris). Zcela maloplošně se zde vyskytují rovněž zaplavované deprese, které lze považovat za vrchovištní šlenky (R3.3).
Po ploše, zejména však při jejích okrajích se vyskytují skupinky až porosty náletového smrku (X12, X9A). Na silně podmáčených místech ve smrkových porostech se vyskytují rašelinné a podmáčené smrčiny (L9.2A, L9.2B).
Vegetace silikátových skal a drolin (S1.2) se vyskytuje v horních částech relativně strmých svahů budovaných kambrickými slepenci a ve vrcholových partiích, často v mozaice s fragmenty reliktních boreokontinentálních borů a primárního brusnicového porostu s dominantní borůvkou a sekundárního vřesoviště.
Celkově se jedná o krajinářsky vysoce hodnotnou a fytogeograficky významnou lokalitu s rozsáhle vyvinutým rašelinným fenoménem.  

Kvalita a význam:

V českém vnitrozemí se jedná o zcela unikátní (spolu ještě se sousedními dopadovými plochami Brda a Jordán) horský, byť z drtivé většiny sekundární ekosystém s dominancí porostů brusnic. Jedná se o lokalitu s nejlépe vyvinutými živými vrchovišti v rámci středních Čech. Vedle vzácných rostlinných druhů se zde vyskytuje i několik vzácných druhů bezobratlých. Rozsáhlé pláně s porosty brusnic jsou vhodným biotopem pro případnou repatriaci tetřeva hlušce.  

Zranitelnost:

Lokalita se nachází ve vojenském újezdu a není aktuálně ohrožena. Potenciálním ohrožením by mohlo být případné ukončení výcviku vojsk doprovázené následnou sukcesí dřevin.
V důsledku vojenského výcviku dochází na části ploch k občasným požárům. Předpokládá se spíše pozitivní vliv občasných požárů na keříčkovou vegetaci, toto téma by si však vyžádalo hlubší a zejména dlouhodobější zkoumání. Každopádně však požáry blokují zde z ochranářského hlediska nežádoucí sukcesi dřevin.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 156.6008
Z toho prioritních naturových biotopů: 12.6219.7697
Z toho neprioritních naturových biotopů: 74.28116.3348
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.150.25
Z toho X biotopů: 12.9220.2457
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.07460.04C/B/-Ne
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin0.07460.04C/B/-
4030Evropská suchá vřesoviště 93.102359.45B/B/AAno
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)93.102359.45B/B/A
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.75220.48C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.75220.48C/B/-
7110Aktivní vrchoviště 15.08939.63C/B/AAno
R3.1 Otevřená vrchoviště15.08939.63C/B/A
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 21.486213.72B/A/AAno
R2.3 Přechodová rašeliniště21.486213.72B/A/A
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.36770.23C/A/CAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.36770.23C/A/C
91D0Rašelinný les 3.92822.50B/A/-Ne
L9.2A Rašelinné smrčiny3.92822.50B/A/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.3040.83C/B/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny1.30400.83C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.25000.15B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.60890.38
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami7.80204.98
X12 Nálety pionýrských dřevin11.83487.55
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Baština  

Prameny:

Hlaváček R. et al.Předběžný pohled na květenu Brd z hlediska současného průzkumu. - In: Němec J. [red.], Příroda Brd a perspektivy její ochrany, p. 85-92, ed. EnviTypo Praha, Příbram.1998
Karlík P.Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - 208 p., ms. [Diplom. pr.; depon. in: Knih. kat. bot. PřF UK, Praha].2001
Sofron J.Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohemiae occident., Plzeň, ser. Botanica 41: 1-40.1998
Sofron J., Hlaváček R., Karlík P. et Nesvadbová J.Flóra a vegetace. - In: Cílek V. [ed.]: Střední Brdy. - Příbram.2004
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.