Homepage

CZ0210022 - Kozí hůra

Rozloha: 230.5823 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°18'49'' v.d., 50°7'18'' s.š.
Nadmořská výška: 215 - 253 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Disjunktní lesní komplex složený ze dvou částí (Kozí hůra, Bažantnice) ležící mezi Žehuní, Dománovicemi a Polní Chrčicí.  

Ekotop:

Geologie: Horninové podloží budují turonské slínité pískovce a prachovce České křídové pánve.
Geomorfologie: Území leží na pomezí Chlumecké a Středolabské tabule s výrazným vrcholem Kozí hůry.
Reliéf: Mírně zvlněná stupňovitá plošina s morfologicky vynikajícím hřbítkem Kozí hůry s kótou 272 m n. m.
Pedologie: Na jižních svazích se vyvinuly pararendziny, na nejižních mírných svazích slínovatky až hnědozemě, na plošinách jsou půdy díky vymytí ochuzeny o alkálie, v depresích se projevují známky oglejení.
Krajinná charakteristika: Přírodní komplex je součástí větších lesních ploch na svazích budovaných křídovými horninami v prostoru mezi Cidlinou a Labem, jednotlivé lesní celky jsou odděleny kulturní intenzivně využívanou polní krajinou.  

Biota:

Převažujícím biotopem jsou hercynské dubohabřiny (L3.1) s hojnou příměsí teplomilných prvků. Na jižním svahu Kozí hůry se dochovaly perialpidské bazifilní doubravy (L6.1) s diagnostickou kamejkou modronachovou (Lithospermum purpurocaeruleum). Na plošinách přecházejí dubohabřiny ve vlhké acidofilní doubravy (L7.2) charakterizované bezkolencem rákosovitým (Molinia arundinacea), roztroušeně mochnou nátržníkem (Potentilla erecta), krušinou olšovou (Frangula alnus) nebo kapradí osténkatou (Dryopteris carthusiana). Obvyklá je příměs břízy a především borovice, která může v některých porostech dominovat. Na podobných stanovištích, ale s přítomností diagnostických druhů srpice barvířské (Serratula tinctoria) a svízele severního (Galium boreale), se vyskytují maloplošně středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4). Na odvápněných návrších se objevují suché acidofilní doubravy (L7.1) s kostřavou ovčí (Festuca ovina) a brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus) v podrostu. Vzácně na příkrých stráních na okraji lesních celků se vyskytují širokolisté suché trávníky (T3.4D), které hostí vzácné druhy: hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), hořec nahořklý (Gentianella amarella), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon) a černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora). Na méně exponovaných plochách se zachovaly degradované zbytky ovsíkových (T1.1) a bezkolencových luk (T1.9).  

Kvalita a význam:

Ukázkově dochované lesní celky (dubohabřiny, mochnové doubravy a šípákové doubravy) s výskytem ohrožených druhů jako např.: lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice červená (Cephalanthera rubra), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a hrušeň polnička (Pyrus pyraster), vzácně hvozdík pyšný (Dianthus superbus). Unikátní jsou zbytky širokolistých suchých trávníků s kriticky ohroženým hořečkem nahořklým pravým (Gentianella amarella ssp. amarella) či hadilkou obecnou (Ophioglossum vulgatum). V nedávné minulosti byl zaznamenán i vstavač vojenský (Orchis militaris). Z dalších vzácných druhů jsou v území udávány např. plamének přímý (Clematis recta), vstavač nachový (Orchis purpurea), prvosenka jarní (Primula veris), ostřice Michellova (Carex michelii), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) či jilm habrolistý (Ulmus minor).  

Zranitelnost:

Lesní porosty jsou ohrožovány kácením a nevhodným zalesňováním borovicí lesní. Některé dubohabřiny trpí invazí Impatiens parviflora a nadměrným zmlazováním jasanu. Významné suché trávníky jsou ponechány bez údržby a trpí zarůstáním křovinami. Týká se to i starého sadu v zatáčce silnice u Kozí hůry s výskytem hořce nahořklého (Gentianella amarella), který byl až do roku 2000 dvakrát ročně kosen. Poté se s kosením postupně ustávalo. Celý komplex je ohrožován plánovanou stavbou dálnice, která povede sedlem mezi jednotlivými lesními celky (Kozí hůra, Bažantnice).  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 230.5823
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.1511.8941
Z toho neprioritních naturových biotopů: 63.80147.119
Z toho ostatních přírodních biotopů: 5.6413.0085
Z toho X biotopů: 25.3958.5571
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2.21870.96B/C/BAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
Management: Nutné občasné odstraňování křovin. Vhodné sekání či pastva.
2.21870.96B/C/B
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.45960.19D/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.45960.19D/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.28960.55A/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.28960.55A/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 119.594851.86C/C/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny
Management: Šetrný lesní management.
119.594851.86C/C/B
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 23.556310.21C/B/BAno
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy
Management: Snižovat podíl borovice v porostech.
23.556310.21C/B/B
91H0Panonské šípákové doubravy 6.95953.01C/C/-Ne
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy
Management: Ponechat bez zásahů.
6.95953.01C/C/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 4.93462.14C/C/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy
Management: Šetrný lesní management s ohledem na diverzitu bylinného patra. Zachovávat nižší zápoj stromového patra.
4.93462.14C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny3.25591.41B/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy9.57654.15C/C
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.17610.07B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami41.838018.14
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami14.29936.20
X10 Paseky s podrostem původního lesa1.00860.43
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.95780.41
X12 Nálety pionýrských dřevin0.45340.19
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Dománovice, Choťovice, Polní Chrčice, Žehuň  

Prameny:

Fér T.A0073 - A0073 (Dománovický les a okolí Cidliny), závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR.2002
Faltys V.Botanická revize vybraných lokalit na navržené trase dálnice Libice nad Cidlinou - Hradec Králové. - Ms., URL:http://doprava.ecn.cz/d11/faltys.rtf2001
Rydlo J.Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. - Muzeum a současnost 18: 1-105.2003
Šachl J.Chráněné a vzácné rostliny na Poděbradsku a Nymbursku. - Poděbrady.1965
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.