Homepage

CZ0110049 - Havránka a Salabka

Rozloha: 2.7348 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°25'17'' v.d., 50°7'10'' s.š.
Nadmořská výška: 250 - 285 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území leží v S části Velké Prahy na svahu mezi Trojou a sídlištěm Bohnice.  

Ekotop:

Geologie: Jednotvárný sled střídajících se drob a břidlic s menším tělesem silicitu (buližníku) kralupsko-zbraslavské skupiny svrchního proterozoika je viditelný v přirozených skalních výchozech. Místy jsou návěje spraší; značný vliv na vegetaci mají také kyselé pleistocénní štěrkopískové terasy.
Geomorfologie: Území je součástí Pražské plošiny.
Reliéf: Jedná se o jižní až severozápadní svahy údolí Vltavy v Trojské kotlině s nadmořskou výškou 212–278 m.
Pedologie: Nehluboká vrstva zvětralin tvoří mělké chudé půdy rankerového typu.
Krajinná charakteristika: Jedná se o historické pastviny na svazích nad barokním areálem v Troji.  

Biota:

Na výchozech minerálně chudých břidlic rostou teplomilná vřesoviště as. Euphorbio cyparissiae-Callunetum (T8.1B). Kromě vřesu (Calluna vulgaris) se vyskytují bělozářka větevnatá (Anthericum liliago), trávnička obecná (Armeria vulgaris), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), pavinec horský (Jasione montana) a kolenec Morisonův (Spergula morisonii). Na místech s hlubší půdou jsou vřesoviště střídány teplomilnými trávníky s hlaváčem žlutavým (Gobiusculus flavescens) a válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) (Scabioso ochroleucae-Brachypodietum). Na suchých oligotrofních svazích se dále vyskytují trávníky sv. Koelerio-Phleion (T3.5) s hojným hvozdíkem kartouzským (Dianthus carthusianorum) a vzácně i s hvozdíčkem prorostlým (Petrorhagia prolifera).
Lokalita zarůstá náletem křovin (K3, X12), které jsou však pravidelně odstraňovány.
Na biotop vřesovišť je vázána celá řada vesměs vzácných druhů bezobratlých jako je vzácná ploštice vroubenka (Dicranocephalus medius) vázaná na porosty pryšců nebo samotářská včela Andrena fuscipes. Z pavouků se na vřesovištích vyskytují např. stepník Eresus cinnaberinus a vzácná skálovka Zelotes longipes.  

Kvalita a význam:

Jedná se o nejznámější a plošně o jedny z nejrozsáhlejších teplomilných vřesovišť (T8.1B) ve středních Čechách. Kromě charakteristických druhů rostlin je na vřesoviště vázána také četná fauna vzácných bezobratlých.  

Zranitelnost:

Území patří do rozsáhlého areálu Pražské botanické zahrady. Obě partie vřesovišť pokrývají dvě stávající chráněná území, přírodní památka Havránka a přírodní památka Salabka. Ohrožení spočívá zejména v postupném zarůstání křovinami, stupňujícím se tlaku na rekreační využití, ve zplaňování druhů z botanické zahrady a potenciálně i v případných nepřiměřeně drastických krajinně-architektonických úpravách území. V nedávné době došlo např. k neuvážené sanaci erozních rýh na části Havránka, při které byla do území navažena cizorodá zemina, kterou se překryla část populace křivatce českého (Gagea bohemica) a dalších teplomilných druhů. Tyto druhy nalézají v těchto erozních rýhách útočiště, protože místa jejich přirozeného výskytu postupně zarůstají křovinami.  

Management:

Dnes je území obou disjunktních ploch přepásáno smíšeným stádem koz a ovcí. Tento management je pro tento typ biotopu vhodný. Bohužel ohrada pro zvířata je příliš velká a dává zvířatům na výběr. Důsledkem je, že některá místa jsou extrémě vypasená (až na podloží a bez vegetace kromě keříků vřesu obecného (Calluna vulgaris)), jinde naopak expanduje ovsík, křoviny atd. Doporučení: Přepásat plochy v několika etapách v několikrát menších ohradách. Ty po spasení potřebné biomasy posunovat po ploše.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.7348
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 69.941.9129
Z toho ostatních přírodních biotopů: 11.180.3059
Z toho X biotopů: 18.870.5161
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 1.467653.66C/B/BAno
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)1.467653.66C/B/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.445316.28B/C/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.13925.08C/C/-
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.306111.19B/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.27069.89B/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.00330.12C/C
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.00800.29C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.02400.87C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.06542.39
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.00330.12
X12 Nálety pionýrských dřevin0.00170.06
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.445716.29
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Hlavní město Praha:

Troja  

Prameny:

Kubíková J.CHPV Salabka a CHPV Havránka. – Nika, 7(3): 22, Praha.1986
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.