Homepage

CZ0813760 - Černý důl

Rozloha: 3.7434 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°41'41'' v.d., 49°47'51'' s.š.
Nadmořská výška: 458 - 486 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Důl v katastrálním území Svatoňovice přibližně 4 km západně od Vítkova.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad lokality je tvořen flyšovými usazeninami kulmu Nízkého Jeseníku. Skladba sedimentačního cyklu usazenin je tvořena souvrstvím břidlic (jemný flyš) a souvrstvím drob a slepenců (hrubý flyš).
Geomorfologie: Zájmové území patří do celku Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská vrchovina, okrsku Heřmanická vrchovina. Území leží v nadmořské výšce 473 m n. m.
Reliéf: Důl leží ve vrcholové části zalesněného svahu v lesním komplexu.
Pedologie: Kambizem modální, eubazická až mezobazická, z pevných a zpevněných hornin.
Krajinná charakteristika: Opuštěné důlní dílo po těžbě břidlice vedené v registru starých důlních děl pod číslem oznámení 616 a názvem "Uhliska (724 - úpadnice Černý důl)". Vstup se nachází v jehličnatém lese a je tvořen otevřenou vertikálou hlubokou 10 m o profilu 8x8 metrů. Důl má celkem tři patra a celkovou hloubku 60 m. Celková délka podzemních prostor je cca 1500 m. Podzemní prostory tvoří chodby a komory dosahující výšky až 20 m, šíře 15 m a délky 80 m. Většina prostor je vyplněna kamennou základkou se spoustou spár vhodných k zimování netopýrů. Ve spodních patrech se sbírá podzemní voda, která vytéká sutí v nejnižší části dolu.  

Biota:

Dle fytogeografického členění leží území EVL ve fytogeografickém obvodu Českomoravského mezofytika, fytogeografickém okresu 75. Jesenické podhůří. Na ploše a v bezprostředním okolí se nacházejí převážně přeměněné hospodářské lesy převážně se smrkem ztepilým (Picea abies), modřínem opadavým (Larix decidua) a borovicí lesní (Pinus sylvestris). Ze zoogeografického hlediska spadá tato lokalita do Nízkojesenického bioregionu 1.54, hercynské podprovincie. Významné zimoviště netopýrů. Bylo zjištěno celkem 8 druhů netopýrů. Ve štolách masově (500 - 1000 ex.) zimuje netopýr černý (Barbastella barbastellus), dále byli pozorováni netopýr velký (Myotis myotis), netopýr severní (Eptesicus nilssoni), netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr vodní (Myotis daubentoni) a netopýr vousatý (Myotis mystacinus). Z faunistického hlediska je zajímavý výskyt netopýra brvitého (Myotis emarginatus).  

Kvalita a význam:

Jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra černého (Barbastella barbastellus) v ČR.  

Zranitelnost:

Rušení zimujících netopýrů je minimalizováno, neboť vstup na lokalitu byl zabezpečen. Důl je chráněn jako přírodní památka.  

Management:

Opuštěná štola je součástí již existující přírodní památky Černý důl a management této lokality se řídí schváleným plánem péče. Je nutné sledovat návštěvnost lokality a v případě potřeby uvažovat o opětovné instalaci uzamykatelné mříže. Veškeré stavební práce s tímto spojené je nutno provádět mimo období výskytu netopýrů, tj. od začátku dubna do konce října. Mříž bude mít vhodnou velikost otvorů (40x12 cm, přičemž delší je vodorovný rozměr) a uzamykatelná dvířka.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.7434
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr černý250-390
Barbastella barbastellusBACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Svatoňovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.