Homepage

CZ0813457 - Niva Olše - Věřňovice

Rozloha: 540.4940 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 18°26'41'' v.d., 49°55'20'' s.š.
Nadmořská výška: 197 - 227 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází v levobřežním prostoru nivy Olše, v k.ú. Dětmarovice, Dolní Lutyně, Kopytov, Skřečoň, Věřňovice a Závada nad Olší.  

Ekotop:

Geologie: Nivy velkých toků Ostravské pánve jsou tvořeny neogenními, zčásti i kvartérními glacifluviálními sedimenty. Do tohoto území náleží i štěrkopísková terasa u Věřňovic.
Geomorfologie: Lokalita náleží do provincie Západní Karpaty, soustavy (podprovincie) Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy (oblasti) Severní Vněkarpatské sníženiny, celku Ostravská pánev, okrsku Ostravská niva.
Reliéf: Území je převážně rovinaté – jedná se o údolní nivu řeky Olše, zejména její hlavní štěrkopískovou terasu.
Pedologie: Z pedologického hlediska je zde vyvinuta hnědozem typická, místy erodovaná.
Krajinná charakteristika: Niva řeky Olše s bývalými meandry a zachovalou říční terasou v okolí Věřňovic, s vyvinutou převážně liniovou doprovodnou vegetací a měkkým luhem v místech bývalých meandrů.  

Biota:

Vegetace: Dle fytogeografického členění leží EVL v obvodu Karpatského mezofytika, fytogeografického okresu 83. Ostravská pánev. Lesy se zachovaly převážně podél bývalých meandrů, jinak je krajina využita převážně zemědělsky (významnou roli hraje i malorolnické hospodaření). Značný krajinotvorný význam má liniová zeleň. Specifické prostředí tvoří terasa řeky u Věřňovic. Na tuto navazuje lesík Dembina a louky členěné liniovou zelení. Měkký luh (as. Salici-Populetum) je v území rozšířen obecně v bývalých meandrech, kde se dosud místy zachoval ve velmi dobré kvalitě. Často tvoří mozaiku (nebo přechody) s as. Pruno-Fraxinetum. V ochuzené podobě vytváří lokálně břehové porosty stávajícího koryta Olše. V případě jejich narušení (vykácení) dochází k rychlé invazi křídlatky Reynoutria x bohemica, R. japonica a netýkavky Impatiens glandulifera. Zvláště křídlatky pronikají do okrajů lesů, místy i do jejich vnitřních částí (pokud je narušená kompaktnost porostu). Tvrdý luh (as. Querco-Ulmetum) je v typické podobě zastoupen jako liniová společenstva podél cest, na hrázích bývalých rybníků nebo jako okrajové lemy lužních lesů na hraně bývalých břehů Olše (1. terasový stupeň). Zachovaly se zde mohutné exempláře dubu letního (Quercus robur), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), místy jilmu vazu (Ulmus laevis), lípy malolisté (Tilia cordata), javoru babyky (Acer campestre) apod.
Zoologická charakteristika: Ze zoogeografického hlediska se tato lokalita nachází v Ostravském A bioregionu 2,3a polonské podprovincie. Mezi pravidelně hnízdící druhy ptáků v porostech lužního charakteru podél řeky Olše patří žluva hajní (Oriolus oriolus) a slavík obecný (Luscinia megarhynchos). V poslední době se zde čím dál tím početněji objevuje i v hnízdním období morčák velký (Mergus merganser). Mezi charakteristické druhy této oblasti patří i kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). Její početnost se odhaduje na nižší stovky jedinců. Staré alejové stromy rostoucí na pozůstatcích hrází historických rybníků jsou ideálním biotopem páchníka hnědého (Osmoderma eremita), zde se také nachází jádrová populace tohoto druhu v EVL. Roztroušeně se rovněž vyskytuje ve fragmentech břehových a nivních porostů řeky Olše. Staré rozpadající se porosty podél slepých ramen řeky Olše jsou významným biotopem lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus).  

Kvalita a význam:

Regionálně významná lokalita páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a kuňky žlutobřiché (Bombina variegata).  

Zranitelnost:

Projevuje se značná ruderalizace území (pronikání invazních křídlatek aj. podél Olše a správcem toku narušenými břehovými porosty do širšího okolí, rovněž neobhospodařované zem. pozemky zaujímá ruderální vegetace).
V několika posledních letech došlo k vykácení části lužních lesů, některé stromy ani nebyly vyklizeny, na pasekách se šíří invazní a ruderální vegetace.
Území protne dálnice D47 a vysokorychlostní trať.  

Management:

Pro ochranu páchníka hnědého nekácet staré vzrostlé duby na hrázích bývalých rybníků. V případě nutnosti ošetření dřevin, provést zásahy tak, aby nebyl znemožněn přístup do vhodných dutin. Pokud to nebude z bezpečnostních důvodů nutné, ponechávat i stojící odumřelé stromy. Na volná místa po strouchnivělých a odstraněných stromech vysazovat nové druhově vhodné dřeviny, zejména duby letní, lípy, vrby a topoly.
Pro ochranu kuňky žlutobřiché je především nutno kompenzovat dopady výstavby dálnice D47, která protne území EVL. Jde zejména o vhodné migrační průchody pod tělesem vozovky. Důležité je také vytvoření několika nových tůní na vhodných podmáčených lokalitách a údržba stávajících vodních ploch (starých ramen řeky Olše).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 540.4940
Z toho prioritních naturových biotopů: 26.82145.0124
Z toho neprioritních naturových biotopů: 7.9743.123
Z toho ostatních přírodních biotopů: 7.5340.7264
Z toho X biotopů: 54.38293.9373
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.22260.04B/B/-Ne
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt0.22260.04B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 14.20652.62C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky14.20652.62C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 8.78361.62B/A/-Ne
L3.2 Polonské dubohabřiny8.78361.62B/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 145.012426.82B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty41.28287.63B/B/-
L2.4 Měkké luhy nížinných řek103.729619.19B/B/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 19.91033.68B/B/-Ne
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty6.25391.15A/B/-
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty13.65642.52C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů2.85300.52C/C
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny3.89850.72B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy14.01652.59C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.08090.19B/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.57700.10A/A
M1.4 Říční rákosiny0.18450.03B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic2.05270.37B/B
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace0.96450.17B/C
T1.4 Aluviální psárkové louky12.46452.30C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu1.17230.21B/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta1.46200.27C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území2.28880.42
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole152.024328.12
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole42.86527.93
X5 Intenzivně obhospodařované louky7.62911.41
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.50610.09
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla51.01819.43
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.50990.09
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.28620.05
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami3.44200.63
X11 Paseky s nitrofilní vegetací3.55610.65
X12 Nálety pionýrských dřevin12.24122.26
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla3.62520.67
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace13.94512.58
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka žlutobřicháP
Bombina variegataCACA
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaBBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Dětmarovice, Dolní Lutyně, Kopytov, Skřečoň, Věřňovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.