Homepage

CZ0810018 - Sovinec

Rozloha: 2559.7848 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°14'55'' v.d., 49°52'7'' s.š.
Nadmořská výška: 326 - 672 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází jižně od Rýmařova na JZ okraji Nízkého Jeseníku. Zahrnuje údolí Oslavy, Huntavy a přilehlé oblasti.  

Ekotop:

Geologie: Pestré území. Vyskytují se zde metamorfika vrbenské série spodního devonu, droby hornobenešovské série a fylitické břidlice andělskohorských vrstev. Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Nízký Jeseník, podcelku Bruntálská vrchovina, okrsku Rešovská hornatina. Pedologie: V území převažují modální a dystrické kambizemě. Reliéf: Jedná se o plochou hornatinu budovanou devonskými a spodnokarbonskými břidlicemi a droby andělskohorských a hornobenešovských vrstev. Reliéf je členitý s výrazným JZ zlomovým svahem a hluboce zařezanými, mladými údolími. Krajinná charakteristika: Členitá hornatina se dvěma výraznými, hluboce zaříznutými údolími Huntavy a Oslavy. Ve střední části údolí Huntavy jsou na obou svazích časté skalní výchozy. Ve vymezeném komplexu je značné převýšení – na soutoku Huntavy a Oslavy je nadmořská výška 296 m n. m., nejvyšším bodem v území je Jasan (674 m n. m.).  

Biota:

V území se vyskytuje poměrně pestrá mozaika různých biotopů. Převládají květnaté bučiny L5.1 s charakteristickými a dobře vyvinutými fytocenózami květnatých bučin as. Dentario enneaphylli-Fagetum. Významné jsou i acidofilní bučiny (L5.4) as. Luzulo-Fagetum. K důležitým stanovištím patří skalní biotopy silikátových skal v údolí Huntavy, především v NPR Rešovské vodopády. Ojedinělé jsou výskyty vápnitých skal a sutí. Na bázích svahů bočních údolí jsou na podsvahových deluviích vyvinuty suťové lesy (L4). Důležitá je také kvalita a zachovalost potoků a potočních niv. Z nadregionálního hlediska je významné velké zastoupení jedle a to jak v přírodních bučinách, tak i v druhotných smrčinách a kulturních, smíšených porostech. V roce 2004 byl na území NPR Rešovské vodopády (tehdy NPP) v údolí říčky Huntavy zaznamenám výskyt šikouška zeleného (Buxbaumia viridis). Druh byl nalezen celkem na 5 tlejících kmenech. Vzhledem k velkému množství vhodného substrátu a pro druh příznivým podmínkám lze předpokládat širší výskyt druhu na lokalitě. Potenciální výskyt má tento druh i na dalších vhodných lokalitách v rámci celého EVL. Jedná se především o vlhkostně příznivá dna hlubokých údolí protékaných potoky. Ze zoogeografického hlediska spadá tato lokalita do Nízkojesenického bioregionu 1.54 hercynské podprovincie. Skalní výchozy ve starších lesních komplexech jsou hnízdištěm výra velkého (Bubo bubo). Četný výskyt starých doupných stromů je příležitostí pro dutinové hnízdiče. Drobné luční enklávy jsou biotopem kriticky ohroženého jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne). Území je také velmi významné výskytem zvláště chráněných druhů netopýrů, kteří zde mají svá zimoviště ve starých důlních štolách (Důl Ruda I a Důl Ruda II).
 

Kvalita a význam:

Nadregionálně významné je zastoupení jedle ve většině porostů včetně druhotných smrčin a kulturních listnato-jehličnatých porostů. Celkový význam je v rozsahu, zachovalosti a různorodosti bučin, včetně toho, že se jedná o porosty na velkých souvislých plochách, a že je zde u všech typů bučin velké procento mladých porostů. Významná lokalita šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) v Moravskoslezském kraji. Významné zimoviště netopýra černého (Barbastella barbastellus).  

Zranitelnost:

V lesním hospodářství preference smrku a modřínu na úkor buku. Mnoho porostů zachovalých přirozených bučin té nejvyšší kvality bylo v posledních letech vykáceno a plochy byly osázeny smrkem. V údolí Huntavy jsou na více místech mladé smrčiny vysázeny přímo v nivě řeky na biotopech olšin.  

Management:

T1.6 - vlhká tužebníková lada. Při dlouhodobém neobhospodařování dochází k výraznému druhovému ochuzení a zapojení náletových dřevin, proto je důležité sečení s odklizením zelené píce (sečení s pálením sena, odstraňování náletu). Sečení je dobré provádět v intervalu 1x za 3-5 let. Odstraňování náletu 1x za 10 let.
Citlivé lesní hospodaření, výsadba pouze původních druhů dřevin. Postupná náhrada stávajících jehličnatých porostů porosty listnatými.
Buxbaumia viridis - viz obecné zásady.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2559.7848
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.66145.011
Z toho neprioritních naturových biotopů: 67.641731.5119
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.3460.0497
Z toho X biotopů: 24.39624.4764
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.1910.04C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.19100.04C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 13.13670.51B/B/-Ne
M5 Devětsilové lemy horských potoků4.99340.19B/B/-
T1.6 Vlhká tužebníková lada8.14330.31B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 12.70130.49C/B/CNe
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky12.70130.49C/B/C
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.55410.02A/A/-Ne
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin0.55410.02A/A/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 17.47490.68B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin17.47490.68B/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 175.95586.87C/B/CAno
L5.4 Acidofilní bučiny175.95586.87C/B/C
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1461.974457.11B/B/AAno
L5.1 Květnaté bučiny1461.974457.11B/B/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 48.52371.89C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny48.52371.89C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 84.67033.30B/B/AAno
L4 Suťové lesy84.67033.30B/B/A
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 60.34072.35C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty60.34072.35C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.06000.00C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.93870.03C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy22.83920.89A/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy9.27720.36B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky24.30100.94B/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta2.63360.10C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území4.98330.19
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.84920.03
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla5.84220.22
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.99110.07
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami572.320522.35
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami3.23880.12
X10 Paseky s podrostem původního lesa6.63620.25
X11 Paseky s nitrofilní vegetací15.19350.59
X12 Nálety pionýrských dřevin13.42160.52
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
šikoušek zelenýP
Buxbaumia viridisBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr černý50-100
Barbastella barbastellusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Olomoucký kraj:

Horní Dlouhá Loučka, Křivá

Kraj Moravskoslezský kraj:

Horní Město, Jiříkov u Rýmařova, Ondřejov u Rýmařova, Rešov, Ruda u Rýmařova, Rýmařov, Skály u Rýmařova, Sovinec, Stránské, Těchanov  

Prameny:

Plášek V.Ověření výskytu mechu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. et DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. na lokalitě NPP Rešovské vodopády. - Ms. [Depon. in AOPK ČR, Praha].2004
Pohlová R.Průzkum populace mechu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. et DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. na lokalitě NPP Rešovské vodopády. - Ms. [Depon. in. AOPK ČR, Praha].
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.