Homepage

CZ0724120 - Kněžpolský les

Rozloha: 521.1706 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální, panonská
Souřadnice středu: 17°30'3'' v.d., 49°6'34'' s.š.
Nadmořská výška: 173 - 182 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní celek v nivě Moravy, mezi obcemi Jarošov, Kněžpole a Babice, SSV od Uherského Hradiště.  

Ekotop:

Geologie: Půdotvorným substrátem jsou kvartérní písčito-jílovité říční sedimenty, v místech slepých ramen organické sedimenty.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Dolnomoravský úval, podcelku Dyjsko-moravská niva. Jedná se o akumulační rovinu podél řek Moravy a Dyje, tvořenou čtvrtohorními usazeninami. Charakteristický je výskyt četných meandrů a mrtvých ramen. Uprostřed vystupují nízké terasy převáté v přesypy (tzv. hrúdy).
Reliéf: Terén je rovinatý, průměrná nadmořská výška cca 180 m n. m.
Pedologie: Půdy jsou hluboké, převládají fluvizemě.
Krajinná charakteristika: Rozsáhlý komplex lužních lesů s četnými slepými rameny a tůněmi.  

Biota:

Stanoviště řady mokřadních a vodních rostlin a živočichů. Dominantou vegetace v celém komplexu jsou tvrdé luhy nížinných řek s převahou jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia) a dubu letního (Quercus robur). Fragmentálně ve sníženinách zazeměných částí slepých ramen s vysokou hladinou spodní vody se vyskytují měkké luhy nížinných řek svazu Salicion albae, v menší míře se vyskytuje vodní a pobřežní vegetace ve slepých ramenech a tůních. Do PK jsou začleněny i navazující mezofilní ovsíkové louky. PK Kněžpolský les reprezentuje významnou část vegetace mokřadů tzv. Hradištského příkopu.
Populace hořavky duhové (Rhodeus sericeus) je zde vázána na výskyt škeble a velevruba.  

Kvalita a význam:

Jedná se o relativně rozsáhlý komplex lužního lesa v okolní převážně intenzívně využívané agrární krajině. Z biotopů jsou zachovány reprezentativní porosty tvrdých luhů (L2.3A, L2.3B, mezofilních ovsíkových luk (T1.1) a vodních makrofyt (V1A). Zahrnuje slepá ramena a tůně, tedy stanoviště, která jsou v daném území již značně redukována nebo degradována. Je tak útočištěm/stanovištěm pro mnohé rostlinné a živočišné druhy, z nichž některé jsou chráněné nebo v různém stupni ohrožení a zařazené do Červeného seznamu: kotvice plovoucí (Trapa natans), leknín bílý (Nymphaea alba), šáchor hnědý (Cyperus fuscus), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) z živočichů pak páchník hnědý (Osmoderma eremita) a hořavka duhová (Rhodeus sericeus). Zároveň PK slouží jako významný biokoridor v severní části Dolnomoravského úvalu.
Význam lužního komplexu z hlediska mimoprodukční funkce spočívá jednak v ovlivnění mikro- i mezoklimatu Dolnomoravského úvalu směrem k vyšší vlhkosti, dále v příznivé regulaci vodního režimu (zadržování vody) a má význam půdoochranný. Celé území slouží také jako retenční plocha při rozlivu vodních toků. Jednoznačně přispívá k biologické diverzitě území.  

Zranitelnost:

Z hlediska biologického i krajinářského se jedná o cenný komplex biotopů, který je ovšem v některých svých částech silně poznamenán lidskou činností. Okraje PK jsou vystaveny eutrofizaci ze zemědělské činnosti a zde bylo zaznamenáno šíření ruderálů. Všechny segmenty jsou více či méně negativně ovlivněny zásahy do vodního režimu krajiny (regulace řeky Moravy a jejích přítoků). Relativně zachovalý je tvrdý luh (typ L2.3A), který je rovněž postižen výsadbou a šířením nepůvodních dřevin - zejména ořešák černý (Juglans nigra), a javor jasanolistý (Acer negundo), dále hybridní topoly, zejm. topol kanadský (Populus x canadensis). Velká část porostů je v mýtním věku, takže hrozí jejich vykácení.  

Management:

Zamezit šíření nepůvodních dřevin. Stávající nepůvodní porosty postupně nahrazovat porosty s přirozenou druhovou skladbou. Zvýšit mýtní věk porostů a preferovat probírkovou těžbu na úkor plošné. Zvýšit hladinu spodní vody a v jarních měsících umožnit záplavy.
V případě luk je žádoucí pravidelné kosení a odstraňování biomasy.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 521.1706
Z toho prioritních naturových biotopů: 8.8846.3156
Z toho neprioritních naturových biotopů: 58.92307.1166
Z toho ostatních přírodních biotopů: 6.2232.4411
Z toho X biotopů: 25.95135.2915
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.89650.93A/A/AAno
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae)4.89650.93A/A/A
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 24.05594.61C/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky24.05594.61C/B/C
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 46.31568.88B/B/BAno
L2.4 Měkké luhy nížinných řek46.31568.88B/B/B
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 278.164253.37A/A/AAno
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty224.000842.98A/A/A
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty54.163410.39C/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.24880.23C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.61910.11A/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic4.52490.86C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu13.77692.64D/C
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)2.04710.39A/A
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty10.22431.96C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole16.29303.12
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole7.56351.45
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.03000.00
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.98020.37
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami39.79057.63
X11 Paseky s nitrofilní vegetací19.01253.64
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla2.97470.57
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace47.64719.14
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hořavka duhováP
Rhodeus sericeus amarusCBAB
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Babice u Uherského Hradiště, Huštěnovice, Kněžpole u Uherského Hradiště, Spytihněv, Staré Město u Uherského Hradiště, Topolná  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Mgr. Jan Valer , 2005
Komentář: CZ0724120 Kněžpolský lesAutor: Mgr. Jan Valer , 2005
Komentář: CZ0724120 Kněžpolský les

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.