Homepage

CZ0723430 - Údolí Bánovského potoka

Rozloha: 21.6227 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°42'10'' v.d., 49°0'37'' s.š.
Nadmořská výška: 248 - 300 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází 2 km S od Bánova; 4,5 km VJV od Uherského Brodu, v údolí Bánovského potoka.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží tvoří v nejbližším okolí potoka převážně fluviální písčito-hlinité až písčité sedimenty, na které navazují flyšové vrstvy s převahou jílovců (nivnické souvrství).
Geomorfologie: Z geomorfologického hlediska lokalita spadá do celku Vizovická vrchovina, podcelku Hlucká pahorkatina, okrsku Nivnická pahorkatina, což je členitá pahorkatina s erozně denudačním reliéfem plochých hřbetů oddělených širokými údolími.
Reliéf: Je tvořen dnem údolí potoka a pozvolnými svahy s převažující JZ orientací.
Pedologie: Z půdních typů převládá fluvizem, v okolí je vymapována kambizem, luvizem, černozem a pelozem.
Krajinná charakteristika: Krajinný ráz tvoří lesní okraje, remízy a křoviny v kulturní krajině, v údolí Bánovského potoka.  

Biota:

Společenstva lesních lemů, světlých lesů a křovin (K3). Lokalita kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a bourovce trnkového (Eriogaster catax).  

Kvalita a význam:

Příklad lokality s výskytem bourovce trnkového (Eriogaster catax), prvek staré kulturní krajiny.
Významná populace kuňky žlutobřiché (Bombina variegata).  

Zranitelnost:

Lokalita je především ohrožena případnou aplikací pesticidů v okolí, v dlouhodobé perspektivě pak absence aktivní péče může představovat rovněž ohrožení.  

Management:

Občasná extenzivní pastva, podle potřeby lokální proředění křovinatých porostů. Vytvořením zatravněných pásů v okolí lokality zamezit splachu hnojiv a pronikání pesticidů do území.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 21.6227
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 21.064.5548
Z toho ostatních přírodních biotopů: 47.9710.3728
Z toho X biotopů: 1.370.2978
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 3.353115.50C/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)3.353115.50C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.20175.55C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.20175.55C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny2.663612.31C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy7.709235.65A/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.29781.37
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
bourovec trnkovýP
Eriogaster cataxBBBB
kuňka žlutobřichá11-50
Bombina variegataCBBC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Bánov, Šumice u Uherského Brodu, Těšov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.