Homepage

CZ0723416 - Popovické rybníky

Rozloha: 98.7478 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°31'15'' v.d., 49°3'43'' s.š.
Nadmořská výška: 216 - 335 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází cca 4 km V od Uh. Hradiště, 1 km SSZ od obce Popovice, v údolí potoka Olšovce a jeho pravostranného přítoku.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno vápnitými jílovci a pískovci bělokarpatské a račanské jednotky magurského flyše.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Vizovická vrchovina, podcelku Hlucká pahorkatina, okrsku Prakšická pahorkatina. Jedná se o členitou pahorkatinu s celkovým úklonem reliéfu k JZ, tvořenou flyšovými horninami, s erozně denudačním reliéfem širokých plochých hřbetů oddělených hlubokými, ale široce rozevřenými podélnými údolími, rozčleněnými krátkými příčnými údolími, na rozvodích se zbytky terciérního zarovnaného povrchu.
Reliéf: Reliéf je tvořen oboustrannými svahy údolí potoka Olšovec a rozlohově menší plochou údolní nivou s rybniční soustavou.
Pedologie: V půdním pokryvu převažují kambizemě, v menší míře jsou zastoupeny hnědozem, fluvizem a okrajově luvizem.
Krajinná charakteristika: Tůně, kaluže a podmáčené plochy ve smíšených lesích a podél cest, potoků a rybníků. Jde o více mikrolokalit.  

Biota:

Většina lokality je pokryta smíšeními a listnatými lesy. Rozlohově méně zastoupeny jsou mokřadní stanoviště, drobnější tůně a kaluže podél potoků a na lesních cestách.
Lokalita Bombina variegata.  

Kvalita a význam:

Významná populace kuňky žlutobřiché. Lokální nahloučení životaschopné populace druhu s roztroušenou denzitou v intenzivně obhospodařované krajině.  

Zranitelnost:

Změna vodního režimu.  

Management:

Zachování stávajícího stavu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 98.7478
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.465.3939
Z toho neprioritních naturových biotopů: 24.3924.0938
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.232.2108
Z toho X biotopů: 1.891.8685
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.00110.00C/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.00110.00C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.85920.87C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.85920.87C/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 23.233523.52C/B/-Ne
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny23.233523.52C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.39395.46B/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty5.39395.46B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.40151.41B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.58930.59D/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.22000.22C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.14931.16
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.18760.18
X12 Nálety pionýrských dřevin0.00110.00
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.53050.53
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka žlutobřichá50 - 100
Bombina variegataCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Javorovec, Kněžpole u Uherského Hradiště, Popovice u Uherského Hradiště, Vésky  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.