Homepage

CZ0720033 - Semetín

Rozloha: 1309.7954 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°55'21'' v.d., 49°20'9'' s.š.
Nadmořská výška: 330 - 661 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Převážně lesní komplex rozkládající se v JV části Hostýnských vrchů Z od okraje města Vsetín. Na severu tvoří hranici hřeben Drastihlavy, na jihu je hranice vedena Lhotskými pasekami a západní hranici tvoří potok Štěpková.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem jsou převážně třetihorní flyšová souvrství s typickým střídáním jílovců, pískovců a slepenců. Zejména souvrství s převahou jílovců jsou bohatá na uhličitan vápenatý (místy se vyskytují organodetritické pískovce až vápence), který se často ukládá na vývěrech silněji mineralizovaných pramenů v podobě pěnovce.
Geomorfologie: Lokalita spadá do Hostýnsko-vsetínské hornatiny, podcelku Hostýnských vrchů, okrsku Liptálské hřbety. Jedná se o členitou vrchovinu se hřbety SV-JZ směru, tvořenými vrstvami flyše s převahou pískovců.
Reliéf: Reliéf je značně svažitý. Lokalita se rozkládá především v údolí a na svazích údolí Semetínského potoka, na jihu a jihovýchodě potom na odlesněných vrších členitého hřebene mezi Janišovským vrchem a Chléviskem. Na území PP Křížový se vyskytují skalní výchozy s pseudokrasovou rozsedlinovou jeskyní. Nadmořská výška dosahuje 640 m. Převýšení je 305 m.
Pedologie: V půdním pokryvu převládají kambizemě (zejména kambizem districká).
Krajinná charakteristika: Soubor lesní a náhradní polopřirozené vegetace.  

Biota:

Lokalita zahrnuje typicky vyvinuté květnaté bučiny (L5.1) s kyčelnicí devítilistou (Dentaria enneaphyllos), vzácněji kyčelnicí žláznatou (Dentaria glandulosa) a orchidejemi: okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), kruštík Greuterův (Epipactis greuteri). Bučiny tvoří rozsáhlé porosty, zejména na jižních svazích hřebenu Drastihlavy a Ratibořského grúně, a místy mají až pralesovitý charakter. Stejně tak typicky vyvinuté jsou západo-karpatské dubohabřiny (L3.3B). Z nelesních společenstev jsou dochovány reprezentativní ovsíkové louky (T1.1) a širokolisté suché trávníky (T3.4D a T3.4C). Vyskytuje se zde poměrně široké spektrum vegetace vlhkých a zamokřených stanovišť jako jsou např. vlhká tužebníková lada (T1.6), nevápnitá mechová slatiniště (R2.2) a přechodová rašeliniště (R2.3). Zajímavým biotopem jsou také luční a lesní pěnovcová prameniště (R1.1 a R1.3), štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (S1.2) a nepřístupné jeskynní prostory (S3B). Toky jsou doprovázeny vegetací jasanovo-olšových luhů (L2.2A, B) a místy i devětsilovými lemy (M5).
Území hostí velký počet významných rostlinných druhů, kromě výše uvedených dále např. kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), řepíček řepíkovitý (Aremonia agrimonoides), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), sleziník zelený (Asplenium viride), bříza tmavá (Betula obscura), sveřep větevnatý (Bromus ramosus), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum), škarda ukousnutá (Crepis praemorsa), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), p. májový (D. majalis), prstnatec bezový (D. sambucina), kapraď rezavá (Dryopteris affinis), kruštík polabský (Epipactis albensis), k. širolistý (E. helleborine), k. bahenní (E. palustris), suchopýr širokolistý (Eriophorum latifolium), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), plavuň jedlová (Huperzia selago), jalovec obecný (Juniperus communis), bika žlutavá (Luzula luzulina), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), hnilák smrkový (Monotropa hypopitys), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), prstnatec plamatý (Orchis maculata), p. mužský (O. mascula), lipnice oddálená (Poa remota), tolije bahenní (Parnassia palustris), čistec alpínský (Stachys alpina), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), bařička bahenní (Triglochin palustre), kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia), jmelí bílé jedlové (Viscum album subsp. abietis).

V jeskyni v PP Křížový vrch se vyskytuje vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). Z živočichů zde dále nalezneme např. čápa černého (Ciconia nigra), datla černého (Dryocopus martius), kosa horského (Turdus torquatus), krkavce velkého (Corvus corax), skorce vodního (Cinclus cinclus), mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), skokana hnědého (Rana temporaria) a ropuchu obecnou (Bufo bufo).  

Kvalita a význam:

Území hostí velký počet významných rostlinných i živočišných druhů. Najdeme zde mnohá typicky vyvinutá stanoviště. 

Zranitelnost:

Květnaté bučiny jsou často po vykácení nahrazovány smrkovými monokulturami. Lesní mechanizace narušuje prameniště. Nemalé je i poškození zvěří. Negativně se také projevuje změna či upuštění od hospodaření na loukách a pastvinách. Mnohé z nich byly v minulosti přeměny na intezivní porosty a až dnes se jejich stav zlepšuje. Jiné pastviny a louky byly naopak ponechány ladem, popř. osázeny stromy či zastavěny. Negativním trendem je stále se zvětšující plocha zastavěných území.  

Management:

Zachovat původní dřevinnou skladbu v lesích. V minulosti vysázené nepůvodní druhy postupně nahrazovat původními.
V případě nelesních biotopu pravidelné kosené nebo pastva a odstraňování náletu.
Snížením stavu zvěře podpořit přirozenou obnovou lesa.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1309.7954
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.597.7603
Z toho neprioritních naturových biotopů: 64.16840.3725
Z toho ostatních přírodních biotopů: 7.82102.4294
Z toho X biotopů: 28.81377.462
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
5130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 2.21660.16B/B/-Ne
T3.4B Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis)2.21660.16B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 12.81430.97C/B/CAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)12.81430.97C/B/C
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 2.17120.16B/B/CAno
T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)2.17120.16B/B/C
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.27270.32B/C/BAno
M5 Devětsilové lemy horských potoků3.09700.23B/C/B
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.17570.08B/B/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 88.75546.77C/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky88.75546.77C/B/C
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.24560.01C/B/CAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.24560.01C/B/C
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)0.08780.00B/A/-Ano
R1.1 Luční pěnovcová prameniště0.07850.00B/A/-
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště0.00930.00B/B/C
7230Zásaditá slatiniště 0.0020.00A/A/-Ne
R2.1 Vápnitá slatiniště0.00200.00A/A/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.15490.01B/A/CAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.15490.01B/A/C
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.03050.00B/A/-Ne
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti0.03050.00B/A/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 662.201150.55B/B/BAno
L5.1 Květnaté bučiny662.201150.55B/B/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 69.67945.31B/B/BAno
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny69.67945.31B/B/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.90040.14B/A/-Ne
L4 Suťové lesy1.90040.14B/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.60090.27C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty3.60090.27C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.19290.01C/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů1.36500.10B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny9.71390.74B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy2.78350.21A/B
M1.4 Říční rákosiny1.36500.10A/A
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.31150.02A/A
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace0.68250.05B/A
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.50930.03B/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd1.73870.13B/B
T1.3 Poháňkové pastviny77.14005.88B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky5.30390.40B/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy1.32320.10B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území20.26911.54
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole6.41990.49
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.69810.05
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.18400.01
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami274.278820.94
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.00660.00
X11 Paseky s nitrofilní vegetací58.40164.45
X12 Nálety pionýrských dřevin10.39330.79
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla2.71570.20
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace4.09490.31
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Hošťálková, Lhota u Vsetína, Liptál, Ratiboř u Vsetína, Rokytnice u Vsetína, Trnava u Zlína, Vsetín  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.