Homepage

CZ0715025 - Údolí Malínského potoka

Rozloha: 22.0705 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°4'19'' v.d., 49°57'10'' s.š.
Nadmořská výška: 600 - 760 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Asi 2 km dlouhý úsek procházející korytem a dolní částí hluboce zaříznutého údolí na horním toku Malínského potoka. Západní okraj lokality je cca 2 km západně od obce Nový Malín, na rozhraní fytogeografických regionů Hanušovická vrchovina a Hrubý Jeseník.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad lokality je tvořen horninami spodnokarbonského až devonského stáří. Vyskytují se zde muskovitický a chlorit muskovitický fylit s grafitem a kvarcit, křemenný konglomerát (převážně drakovský kvarcit) místy s vložkami fylitu. Údolí Malínského potoka tvoří holocénní fluviální převážně hlinitopísčité sedimenty.
Geomorfologie: Hanušovická vrchovina.
Pedologie: Převládajícím půdním typem oblasti jsou degradované silně kyselé kambizemě (často hojně hrubě skeletnaté či kamenité, případně kambizemní rankery) a kambizemní podzoly provázející porosty kulturních smrčin.
Reliéf: Hluboce zaříznuté zalesněné údolí Malínského potoka, táhnoucí se od SV na JZ, výškové rozpětí lokality je 490-684 m n. m.
Krajinná charakteristika: Zalesněné údolí horního toku Malínského potoka.  

Biota:

Lokalita je mozaikou biotopů květnatých bučin (L5.1), suťových lesů (L4), údolních jasanovo-olšových luhů (L2.2), štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin (S1.2) a nepůvodních kulturních smrčin (X9A). Velice fragmentárně a maloplošně jsou zastoupena společenstva devětsilových lemů horských potoků (M5), lesních pramenišť bez tvorby pěnovců (R1.4), acidofilních bučin (L5.4) a vysokostébelných trávníků skalních terásek (S1.3).
Druh šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) byl nalezen na ztrouchnivělém kmeni smrku na pravém břehu Malínského potoka v bučině podsvazu Eu-Fagenion s příměsí smrku a javoru klenu (L5.1).  

Kvalita a význam:

Významná lokalita druhu šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) v Olomouckém kraji.  

Zranitelnost:

V současné době (podzim 2013) je populace předmětu ochrany bezprostředně ohrožena těžbou lesa, nepovoleným vybudováním nové lesní cesty a s ní souvisejícími zásahy do vodního toku.  

Management:

Je nutné zajistit ponechávání a přítomnost trouchnivějících pařezů, padlých kmenů a klád. Je třeba zamezit výrazným změnám ve složení přítomných porostů, kácení a odstraňování vzrostlých stromů, které by způsobily změny ve vlhkostních a světelných podmínkách stanoviště.  

Možné střety zájmu:

Možné konflikty nejsou známy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 22.0705
Z toho prioritních naturových biotopů: 28.556.3018
Z toho neprioritních naturových biotopů: 19.044.2038
Z toho ostatních přírodních biotopů: 3.570.7887
Z toho X biotopů: 1.130.2504
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.13220.59B/A/-Ne
M5 Devětsilové lemy horských potoků0.13220.59B/A/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.37141.68B/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.37141.68B/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.31561.42B/A/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.31561.42B/A/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3.384615.33B/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny3.384615.33B/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 4.000118.12A/A/-Ne
L4 Suťové lesy4.000118.12A/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.301710.42A/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty2.301710.42A/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.01100.04-/-
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.47812.16A/A
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek0.29961.35B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.25041.13
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
šikoušek zelenýP
Buxbaumia viridisCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Olomoucký kraj:

Nový Malín  

Prameny:

Albín R.M0070JS - Hraběšice - závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 33 pp.[Depon. in: AOPK ČR, Praha].2002
ČGÚGeologická mapa ČR. List 14 - 42 Rýmařov. - ČGÚ.1996
Czudek T.Geomorfologické členění ČSR. - Studia Geographica 23, Brno, 138 pp.1972
Zmrhalová M.Výsledky mapování mechu šikoušku zeleného - Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl.- Ms., 19 pp. + přílohy (Depon. in: AOPK ČR, Praha).2002
Zmrhalová M.Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam.et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl. (lokality v Hrubém Jeseníku a Hanušovické vrchovině), dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy NATURA 2000. - Ms.,23 pp.+příl. (Depon.in: AOPK ČR, Praha).2003
Zmrhalová M.Návrh evropsky významných lokalit výskytu mechu šikoušku zeleného - Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam.et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl. - Ms., 17 pp. + přílohy (Depon.in: AOPK ČR, Praha).2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.