Homepage

CZ0714083 - Malý Kosíř

Rozloha: 13.3822 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní rezervace - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°5'33'' v.d., 49°33'20'' s.š.
Nadmořská výška: 245 - 275 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Vrchol a severovýchodně orientovaný svah Malého Kosíře asi 0,5 km jihozápadně od obce Slatinice na Hané a 10 km severně od Prostějova.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad území je tvořen kosířskými drobami a jílovými břidlicemi karbonského stáří, které především ve vrcholových patriích svahu vystupují na povrch. Od východu jsou překryty mladotřetihorními sedimenty.
Geomorfologie: Území je součástí Bouzovské vrchoviny.
Reliéf: Malý Kosíř (316 m n. m.) je bod na pozvolnějším severovýchodním svahu Velkého Kosíře. Nadmořská výška lokality se pohybuje mezi 270-310 m n. m.
Pedologie: Hnědozemě modální.
Krajinná charakteristika: Svahy Malého Kosíře s cennými subxerofilními společenstvy a vodními tůněmi s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.  

Biota:

Vegetace území je tvořena acidofilními trávníky sv. Koelerio-Phleion phleoidis v mozaice s vegetací vřesovišť, xerofilních křovin a se zbytky starého neudržovaného sadu. Ve vrcholové části území se nachází dva opuštěné lomy s tůněmi.
V území byl zaznamenán výskyt evropsky významného druhu - přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria), který je jedním z předmětů ochrany této lokality.  

Kvalita a význam:

V minulosti byla lokalita využívaná jako sady, pastvina a ve vrcholové části s výstupy skal se lámal kámen pro stavební činnost. Všechny tyto aktivity měly velký vliv na celkový ráz území. Vzácná subxerofilní společenstva suchých acidofilních trávníků s hojnými prvky vřesovišť jsou vázána na bývalé extenzivní pastviny, bohužel masivní expanze křovin ohrožuje jejich plošný rozsah. Při floristických průzkumech zde bylo zatím zjištěno více než 230 druhů rostlin, k nejvýznamnějším patří zvonek moravský (Campanula moravica), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), plamének přímý (Clematis recta), pýr prostřední (Elytrigia intermedia), chrastavec křovištní (Knautia drymeia), ch. Kitaibelův (K. kitaibelii), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), sesel roční (Seseli annuum), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), r. vídeňský (V. vindobonensis). Nachází se zde nejbohatší populace vstavače kukačky (Orchis morio) na střední Moravě. Ve dvou větších zmolách, které jsou pozůstatkem po těžbě kamene se vyskytují vlhkomilnější druhy rostlin, ve větší z nich byl vysázen leknín (Nymphaea sp.). Podrost opuštěného sadu na západním okraji lokality tvoří porost nevyhraněné mezofilnější louky s expanzí ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius).
Faunisticky je významná především bohatá stepní entomocenóza, k nejvzácnějším patří přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), ohniváček černočárý (Lycaena dispar), soumračník jitrocelový (Carterocephalus palaemon). V tůních žije čolek obecný (Triturus vulgaris), č. velký (T. cristatus), ropucha obecná (Bufo bufo) a kuňka obecná (Bombina bombina). Zimuje zde kalous ušatý (Asio otus), hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio) a další pěvci. Z velkých savců zde žije jezevec lesní (Meles meles).  

Zranitelnost:

Lokalita je každoročně sečena, nutné je zajistit také pravidelnou prořezávku expandujících keřů. Díky své poloze je území hojně turisticky využíváno, travinné porosty kolem cest trpí sešlapem. Jisté nebezpečí přináší vyrýpávání a sběr ohrožených atraktivních druhů rostlin především vstavače kukačky (Orchis morio) pro zahradnické a jiné účely. Východní část území je ohrožena splachy z polí.
Populace přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria) je ohrožena zarůstáním a absencí aktivní péče o travinobylinná společenstva.  

Management:

Nejvhodnějším typem managementu pro zde se vyskytující vegetaci vřesovišť a acidofilních suchých trávníků by byla jednorázová pastva ovcí a koz. Díky výskytu bohaté populace vstavače kukačky upřednostňujeme pozdější termín pastvy - od července do října.
Alternativním typem managementu je dosavadní mozaikovité kosení v průběhu července s odvozem pokosené hmoty mimo lokalitu nebo pálením na trvalých ohništích.
Plochy s vyšším podílem ovsíku vyvýšeného je nutné kosit vícekrát ročně. Na velmi zanedbaných plochách je žádoucí i shrnování drnů či kontrolované vypalování menších plošek v zimních měsících za holomrazu. Nutná je konzultace s entomology!
Vždy je nutné ponechat alespoň 1/5 plochy nepokosenou. V případě pastvy ponecháváme nepasené oplůtky.
Odstraňováním křovin a vyřezáním akátiny zvyšovat potenciální stanoviště acidofilních trávníků a vřesovišť.
Pro ochranu přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria) je nutný fázový posun sečí při kosení travních porostů a odstraňování náletu. Je třeba také vyloučit aplikaci biocidů v místech výskytu motýla.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 13.3822
Z toho prioritních naturových biotopů: 22.593.0239
Z toho neprioritních naturových biotopů: 22.783.0489
Z toho ostatních přírodních biotopů: 43.025.758
Z toho X biotopů: 10.411.3943
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 1.27259.50A/A/BAno
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)1.27259.50A/A/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.00080.00C/C/-Ne
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.00080.00C/C/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 3.023922.59A/A/BAno
T3.5A Acidofilní suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých3.023922.59A/A/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.679712.55B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.679712.55B/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.09590.71C/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.09590.71C/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny5.518141.23A/B
K4C Nízké xerofilní křoviny - porosty bez skalníků a bez s mandloně nízké0.23991.79B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.22751.70
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.00460.03
X4 Trvalé zemědělské kultury0.02370.17
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.00110.00
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.13748.49
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýV
Callimorpha quadripunctariaCBBC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Olomoucký kraj:

Slatinice na Hané  

Prameny:

Albrecht P.M0027 - Kosíř - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2001
AOPK ČRNálezové databáze2003
Bednář V.Botanický inventarizační průzkum1985
Čelechovský A.Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy III. - modráskovití (Lycaenidae). Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, Prostějov, 5: 49-86.2002
Čelechovský A.Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy II. - běláskovití (Pieridae) a petrobarvcovití (Riodinidae). Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, Prostějov, 4: 69-92.2001
Deyl Č.Příhon-květnaté a keřnaté návrší mezi Slatinicemi a Slatinkami. – Ms., [Depon. in AOPK ČR, středisko Olomouc].1988
Horčičko I.Entomologický výzkum a inventarizace lokality. – Ms., [Depon. in AOPK ČR, středisko Olomouc].1986
Kuras T.Předběžná zpráva o výskytu motýlů na vybraných xerotermních stanovištích okr. Olomouc a Přerov. – Ms., [Depon. in AOPK ČR, středisko Olomouc].1993
Šafář J. et al.Chráněná území ČR. Olomoucko, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, str. 456.2003
Konvička M.Ověření druhu Panaxia quadripunctaria na lokalitě Malý Kosíř. – Ms., [Depon. in AOPK ČR, Praha].2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.