Homepage

CZ0714081 - Rejvíz

Rozloha: 591.3971 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°16'58'' v.d., 50°12'58'' s.š.
Nadmořská výška: 650 - 850 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Náhorní plošina s komplexem rašelinných a mokřadních biotopů přibližně 200 m jižně od osady Rejvíz a 10 km jihovýchodně od Jeseníku. Asi 1,5 km dlouhý, mírně klikatý úsek zaříznutého údolí táhnoucího se západovýchodním směrem ve střední části toku Vrchovištního potoka. Lokalita zahrnuje koryto a dolní části přilehlých svahů. Její západní okraj se nachází nedaleko ostré zatáčky silnice mezi Jeseníkem a Rejvízem, cca 3,5-5 km východojihovýchodně od Jeseníku.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad tvoří amfibolit a stromatit s převahou amfibolitu (devon).
Geomorfologie: Celek Zlatohorská vrchovina, podcelek Rejvízská hornatina.
Reliéf: Náhorní plošina s výškovým rozpětím lokality 570-660 m n. m. Asi 1,5 km dlouhý, mírně klikatý úsek zaříznutého údolí táhnoucího se ZV směrem ve střední části toku Vrchovištního potoka. Lokalita zahrnuje koryto a dolní části přilehlých svahů.
Pedologie: Půdní podklad tvoří kambizemě dystrické.
Krajinná charakteristika: Náhorní plošina na rozvodí Vrchovištního potoka a Černé Opavy s komplexem rašelinných a mokřadních biotopů zahrnující přechodová rašeliniště, vrchoviště, vodní plochy, rašelinné smrčiny a blatkové bory. Území dotváří velice specifický ráz osady Rejvíz a jejího okolí.  

Biota:

Ve vegetaci území převládají rašelinné a podmáčené smrčiny (L9.2), zachovalé jsou blatkové bory (L10.4), vrchoviště (R3.1) a přechodová rašeliniště (R2.3). Na okraji navrženého území jsou pcháčové louky (T1.5) a maloplošně se vyskytují horské smilkové trávníky (T2.3). Navazující Vrchovištní potok je mozaikou biotopů květnatých bučin (L5.1), suťových lesů (L4), údolních jasanovo-olšových luhů (L2.2) a nepůvodních kulturních smrčin (X9A). Velice fragmentárně a na malé ploše se vyskytují společenstva devětsilových lemů horských potoků (M5), lesních pramenišť bez tvorby pěnovců (R1.4) a pohyblivých sutí silikátových skal (S2.B).  

Kvalita a význam:

K nejvíce zachovalým a hodnotným biotopům patří rašelinné smrčiny a blatkové bory s rojovníkem bahenním (Ledum palustre) a kyhankou sivolistou (Andromeda polifolia), podmáčené a částečně i rašelinné smrčiny jsou ovlivněny odvodňováním (soustava kanálů), otevřené vrchoviště představuje přirozené bezlesí bez zjevných známek negativního ovlivnění vodního režimu s bohatou populací rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia). V území se nacházejí dvě "mechová jezírka", jedno je v pokročilé fázi zazemňování s kriticky ohroženou blatnicí bahenní (Scheuchzeria palustris). Na vlhkých loukách jsou bohaté populace prstnatce Fuchsova (Dactylorhiza fuchsii), p. májového (D. majalis) a prstnatce D.x braunii a několik jedinců vrbiny kytkokvěté (Lysimachion thyrsiflora) a jazyka hadího (Ophioglossum vulgatum). Uváděn je bradáček srdčitý (Listera cordata), nově byla zjištěna korálice trojklaná (Corallorhiza trifida). Na smilkových trávnících roste všivec lesní (Pedicularis sylvatica). Území je význačné výskytem živočichů s boreálním těžištěm rozšíření např. šídlo rašelinné (Aeshna subarctica) a obojživelníků např. čolek horský (Triturus alpestris) a č. karpatský (T. montandoni). Významná lokalita střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus).  

Zranitelnost:

Území je negativně ovlivněné zejména odvodněním, což se nejvíce projevilo v okrajových mírně svažitých částech území. Lesní porosty jsou narušeny a ohroženy větrnými polomy. Turistický ruch je poměrně intenzivní avšak usměrněný a soustředěný na naučnou stezku.  

Management:

Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) - zachování příznivého vodního režimu, zejména na podmáčených plochách. Ochrana pramenišť a drobných vodních toků před disturbancí lesní technikou a chemizací. Vyloučení sanace dřevní hmoty z blízkosti vodních toků a pramenů.  

Možné střety zájmu:

Neshoda s LČR s.p. na péči o lesní porosty mimo NPR a ochranné pásmo.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 591.3971
Z toho prioritních naturových biotopů: 33.44197.816
Z toho neprioritních naturových biotopů: 17.42103.0539
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.368.0663
Z toho X biotopů: 9.8958.5204
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.58660.09A/A/BAno
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce
Management: V posledních letech selektivně koseno s cílem udržet populace ohrožených druhů. Předpoklad i do budoucna.
0.58660.09A/A/B
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.96960.16B/A/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.96960.16B/A/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.72040.79B/B/AAno
M5 Devětsilové lemy horských potoků1.20240.20C/B/-
T1.6 Vlhká tužebníková lada
Management: V posledních letech selektivně koseno s cílem navrátit k T1.5. Předpoklad i do budoucna.
3.51800.59B/B/A
7110Aktivní vrchoviště 13.91862.35B/A/AAno
R3.1 Otevřená vrchoviště
Management: Bez zásahu.
13.67812.31B/A/A
R3.3 Vrchovištní šlenky0.24050.04B/A/A
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 15.39942.60A/A/BAno
R2.3 Přechodová rašeliniště
Management: Na části inklinující k R2.2 kosení.
15.39942.60A/A/B
8150Středoevropské silikátové sutě 0.12930.02B/B/-Ne
S2B Pohyblivé sutě silikátových hornin0.12930.02B/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 38.31016.47C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny38.31016.47C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 17.96853.03B/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny17.96853.03B/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.13650.19B/B/-Ne
L4 Suťové lesy1.13650.19B/B/-
91D0Rašelinný les 182.059630.78B/A/AAno
L10.1 Rašelinné březiny0.86340.14B/A/A
L10.4 Blatkové bory
Management: Bez zásahu. Ze strany LČR s.p. požadavek na redukci místy hojně zmlazujícího smrku, nutno sledovat, patrně bez vyšší naléhavosti řešení (přirozená dynamika).
34.95535.91A/A/A
L9.2A Rašelinné smrčiny
Management: Rašelinné smrčiny jsou vystaveny riziku větrných kalamit a následné expanzi kůrovců. Veškeré dřevo je potřeba ponechávat na místě, odkorňovat lze jen v odůvodněných případech a situacích.
146.240924.72B/A/A
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.11470.01C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.11470.01C/B/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 25.55664.32B/A/BAno
L9.2B Podmáčené smrčiny
Management: Část takto mapovaných porostů se nachází na odvodněním pozměněných edafotopech. Podsadby jedlí. Předpoklad i do budoucna.
25.55664.32B/A/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny2.43530.41B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.04800.00A/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.22760.03C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky5.35540.90C/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.00011.69
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.03260.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami56.77109.59
X11 Paseky s nitrofilní vegetací1.65140.27
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.06530.01
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
šikoušek zelenýV
Buxbaumia viridisCCCC
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
střevlík hrbolatýR
Carabus variolosusCBCA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Olomoucký kraj:

Rejvíz, Seč u Jeseníka  

Prameny:

Bureš L., Burešová Z.SPR Rejvíz: mapa aktuální vegetace. Ekoservis, Podlesí. Ms., Archiv SCHKOJ, 30 s. + příl.1991
Bureš L., Burešová Z.Geobotanický průzkum SPR Rejvíz. Ekoservis, Podlesí. Ms., Archiv SCHKOJ, 25 s. + příl.1989
Cigánek D.Závěrečná zpráva z mapování biotopů Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2002
Filippov P.Závěrečná zpráva z mapování biotopů Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2000
Hřivna J., Nežerka J.Státní přírodní rezervace Rejvíz. Inventarizační průzkum zoologický - brouci. KSSPPOP, Ostrava. Ms., Archiv SCHKOJ, 5 s.1982
Kavalcová V.Státní přírodní rezervace Rejvíz - Inventarizační průzkum botanický (vyšší rostliny) dle metodiky SÚPPOP 1973. Správa CHKO Jeseníky, Malá Morávka. Ms., Archiv SCHKOJ, 16 s. + příl.1989
Kavalec K.Státní přírodní rezervace Rejvíz - Inventarizační průzkum lesnický dle metodiky SÚPPOP 1973. Správa CHKO Jeseníky, Malá Morávka. Ms., Archiv SCHKOJ, 23 s. + příl.1989
Kočí K.Státní přírodní rezervace Rejvíz - Inventarizační průzkum zoologický [třída Ptáci (Aves)] dle metodiky SÚPPOP 1973. Správa CHKO Jeseníky, Malá Morávka. Ms., Archiv SCHKOJ, Nestr.1984
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.