Homepage

CZ0714080 - Špraněk

Rozloha: 270.5460 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Národní přírodní rezervace - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°53'59'' v.d., 49°40'35'' s.š.
Nadmořská výška: 383 - 514 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Krasová oblast (Javořičské jeskyně) s přiléhajícími zachovalými bučinami, cca 2,5 km jižně od obce Bouzov a přibližně 12 km jihozápadně od Litovle.  

Ekotop:

Geologie: Bradlo devonských vápenců vystupující z okolní krajiny, v okolí převládají palezoické nemetamorfované droby a břidlice.
Geomorfologie: Ludmírovská vrchovina, jedná se o součást Bouzovské vrchoviny.
Pedologie: Kambizemě modální eubazické až mesobazické.
Krajinná charakteristika, reliéf: Tři význačné vrchy - Špraněk (518 m) s vyvinutými krasovými útvary, Boučí (521 m) a Homole (514 m). Na modelaci reliéfu se podílel zvláště potok Špraněk. Zkrasovění sahá do značných hloubek a krasové odvodňování probíhá i pod nekrasovými usazeninami směrem k Mohelnické brázdě a k Hornomoravskému úvalu. V podzemí jsou veřejnosti přístupné Javoříčské jeskyně s bohatou výzdobou. Návštěvnická trasa je dlouhá přibližně 800 m.
Na lokalitě V Habří byla většina chodeb uměle prokopána v šedesátých letech 20. století. Za vchodem pod skalním výchozem následují prostorná vstupní chodba, dvě odbočky a řícená síň.  

Biota:

Převládající část území pokrývají lesy. Na místech výskytu vápenců v NPR Špraněk se zachovaly velmi kvalitní vápnomilné bučiny (as. Cephalanthero-Fagetum). V kaňonu potoka Špraňku a v okolí vchodu do Javořičských jeskyní se vyskytují rozsáhlé porosty suťových lesů sv. Tilio-Acerion. V oblasti vrchu Homole převládají květnaté bučiny. V území jsou časté skalní výchozy, na kterých se vyskytují unikátní skalní společenstva. Na vápencové stěně skalního útvaru Zkamenělý zámek se vyvinula skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) sv. Alysso-Festucion pallens, květenu okolních skalních útvarů a bývalého lomu tvoří bazifilní druhy efemér a sukulentů a skalních štěrbin. V nivě potoka Špraňku se zachoval liniový porost jasanovo-olšových luhů.
V posledních dvou letech byl v jeskyních prokázán výskyt čtrnácti druhů letounů (Chiroptera) a druhů bezobratlých běžných pro faunu jeskyní. Část jeskynního systému obývá jezevec lesní (Meles meles).  

Kvalita a význam:

Floristicky významné jsou především zachovalé porosty vápnomilných bučin v NPR Špraněk. Jedná se často o velmi staré porosty s výskytem vzácných druhů jako okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), korálice trojklaná (Corallorhiza trifida), hlístník hnízdák (Neotia nidus-avis), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum). Na mírných svazích a na vrcholových plošinách přecházejí tyto bučiny v porosty as. Melico-Fagetum. V podrostu těchto lesů dominuje strdivka jednokvětá (Melica uniflora) a jiné druhy typické pro květnaté bučiny, i zde se ale můžeme setkat s druhy typickými pro vápnomilné bučiny, např. okroticí bílou (Cephalanthera damasonium), hlístníkem hnízdákem (Neottia nidus-avis), hrachorem jarním (Lathyrus vernus). Neméně kvalitní jsou suťové lesy na exponovaných svazích s výskytem zvláště chráněných druhů jako je tis červený (Taxus baccata), oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum), kapraď rezavá (Dryopteris affinis) a v blízkosti Zkamenělého zámku unikátně i ploštičník evropský (Cimicifuga europaea). Přestože se tyto vzácné porosty nacházejí v chráněném území, i zde se můžeme setkat s jejich znehodnocením výsadbou smrku.
Podobný charakter mají bučiny na vrchu Boučí. Vrcholová partie s výchozy skal je i zde porostlá vápnomilnými bučinami s výskytem okrotice bílé (Cephalanthera damasonium) a orlíčku obecného (Aquilegia vulgaris). Na úpatí svahu jsou rozšířené květnaté bučiny, vesměs jde o mladší porosty javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a buku lesního (Fagus sylvatica), na některých místech bohužel i smrku ztepilého (Picea abies) a modřínu (Larix decidua). Jiná situace je v okolí vrchu Homole, kde výstupy vápenců nenalezneme. Převládají zde různě kvalitní květnaté bučiny často doprovázené smrkovými monokulturami.
Přirozené bezlesí je vázáno na krasové skalní útvary. Významné jsou především společenstva s pěchavou vápnomilnou (Sesleria caerulea) v mozaice se společenstvy svazu Alysso alyssoidis-Sedion albi na Zkamenělém zámku a v okolí, vyskytují se zde vzácné druhy jako lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), pampeliška červenoplodá (Taraxacum sect. Erythrosperma), kostřava sivá (Festuca pallens), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), lopušník skloněný (Hackelia deflexa).
Význam území spočívá především v zachování unikátních bazifilních společenstev s výskytem mnoha vzácných rostlinných a živočišných druhů. Celkově bylo na území zjištěno více než 300 druhů cévnatých rostlin, 129 druhů játrovek a mechů, cca 200 druhů hub a např. 55 druhů měkkýšů (Mollusca). Jeskyně jsou velmi významným zimovištěm mnoha druhů letounů (Chiroptera), zejména kriticky ohroženého vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), který zde vytváří nejpočetnější zimní kolonii v ČR, dále pak silně ohroženého netopýra černého (Barbastella barbastellus), netopýra velkého (Myotis myotis) a ohroženého netopýra brvitého (Myotis emarginatus). Byl zde zaznamenán i ojedinělý výskyt kriticky ohroženého vrápence velkého (Rhinolophus ferrumequinum). Vysoká početnost vrápence malého a netopýra brvitého byla potvrzena i v letním období a v době po rozpadu letních kolonií byl také doložen vyšší počet silně ohroženého netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii), který je na lokalitě znám ze zimního období jen ojediněle. Dále se podařilo potvrdit výskyt ohroženého netopýra Brandtova (Myotis brandtii).
Kromě faunistického a floristického bohatství tkví jedinečnost území i v unikátnosti krasu. Podzemní systém Javořičských jeskyní patří k našim nejrozsáhlejším jeskynním prostorám s nejbohatší krápníkovou výzdobou. Skalní brána pod Zkamenělým zámkem je největším útvarem svého druhu na Moravě. Z území jsou známy četné paleontologické nálezy.  

Zranitelnost:

Alarmující je výsadba smrkových mlazin na místech původních vápnomilných a květnatých bučin. Jisté potencionální nebezpečí tkví i ve vyrýpávání a sběru ohrožených atraktivních druhů rostlin především z čeledi vstavačovitých pro zahradnické a jiné účely. Samostatnou otázkou je regulace turistického využívání podzemních prostor krasu i okolních nadzemních skalních útvarů. Nepovolená horolezecká činnost v oblasti Zkamenělého zámku a v opuštěných vápencových lomech přímo ohrožuje vzácná skalní společenstva. V souvislosti se zvyšujícím se turistickým ruchem v oblasti jeskyň je nutné zajistit bezodpadový provoz hygienických zařízení (již byla vybudována ČOV pro správní budovu jeskyní i chatu Jeskyňka). Značný je také provoz na lesní cestě vedoucí k rekreační chatě Jeskyňka a negativní vliv na okolní velmi kvalitní lesy má její zimní údržba posypem struskou.
Problémem zatím zůstává nedostatečně čištěná voda přitékající potokem Špraněk od Vojtěchova, která se částečně ztrácí do ponorů a tím i do spodního patra krasového systému.  

Management:

Na území stávající NPR hospodařit podle platného plánu péče. Zásady přírodě blízkého hospodaření začít aplikovat i v okolních porostech zasahujících do evropsky významné lokality. Prořezávkami a probírkami podporovat přirozenou druhovou skladbu ve prospěch buku lesního, javoru klenu, javoru mléče, jilmů a jedle bělokoré. Zásahy provádět mimo vegetační sezónu, pří manipulaci se dřevem se snažit vyhýbat lokalitám s výskytem vzácných druhů rostlin. Vhodné je zvýšit podíl staré dřevní hmoty v porostech.
Zamezit nepovolené horolezecké činnosti v oblasti Zkamenělého zámku a v opuštěném vápencovém lomu pod vrcholem Špraňku.  

Možné střety zájmu:

Možné konflikty nejsou známy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 270.5460
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.185.9243
Z toho neprioritních naturových biotopů: 55.31149.6601
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.581.5932
Z toho X biotopů: 41.82113.1509
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.13830.05A/A/BAno
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého
Management: zamezit nepovoleným horolezeckým aktivitám
0.13830.05A/A/B
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.07030.02A/A/-Ne
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)0.07030.02A/A/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.04730.01C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.04730.01C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.01060.00C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.01060.00C/B/-
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 7.34642.71B/B/AAno
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
Management: zamezit nepovoleným horolezeckým aktivitám
7.34642.71B/B/A
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.00430.00A/A/AAno
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti
Management: zamezit nepovoleným speleogickým aktivitám
0.00430.00A/A/A
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 80.655829.81C/B/CAno
L5.1 Květnaté bučiny80.655829.81C/B/C
9150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 57.360121.20C/B/BAno
L5.3 Vápnomilné bučiny57.360121.20C/B/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.16531.53C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny4.16531.53C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5.7152.11C/B/BAno
L4 Suťové lesy
Management: podpořit místní populace tisu
5.71502.11C/B/B
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.0710.02C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.07100.02C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.55090.20C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.90980.33C/B
S3A Jeskyně přístupné veřejnosti0.00027.39B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.12950.04B/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.00280.00C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.06960.02
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.04670.01
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.63890.23
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami105.217138.89
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.02130.00
X11 Paseky s nitrofilní vegetací7.15732.64
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr brvitýP187-278
Myotis emarginatusBACA
netopýr černýPP
Barbastella barbastellusCBCC
netopýr velkouchýP
Myotis bechsteiniiCBCB
vrápenec malýP1360-1878
Rhinolophus hipposiderosAACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Olomoucký kraj:

Blažov, Březina, Javoříčko, Kadeřín, Střemeníčko, Vojtěchov u Konice  

Prameny:

Bednář V.Botanická inventarizace chráněného území1987
Černá J.M0048 - Bouzov - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2002
Černá J.M0154 - Špraněk - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
Deyl Č.Špraněk (539 m n. m.) - nejbohatší lokality vzácných druhů rostlin v Javořičském krasu.– Ms., [Depon. in AOPK ČR, středisko Olomouc].1982
Havlíček J.Plán péče pro chráněné území NPR Špraněk na období 2000-2009.– Ms., [Depon. in AOPK ČR, středisko Olomouc].1999
Hošek E.Průzkum dlouhodobého vývoje lesních porostů v oblasti SPR Špraněk.- Ms., [Depon. in AOPK ČR, středisko Olomouc].1981
Kosňovský M.Státní přírodní rezervace Špraněk, Inventarizační průzkum lesnický dle metodiky SÚPPOP 1973.- Ms., [Depon. in AOPK ČR, středisko Olomouc].1986
Koudelka M.Letní výskyt netopýrů v okolí Javoříčka. - dílčí zpráva (nepubl.)
Koudelka M. et Reiter A.Netopýři zimující v Javoříčských jeskyních. Vespertilio, Praha, 5:155-162.2001
Reiter A. et Koudelka M.Zimoviště netopýrů v Mladečsko-javoříčském krasu mimo Javoříčské jeskyně. Vespertilio, Praha, 5: 199-207.2001
Šafář J.Ústní sdělení - zoologický průzkum.
Šafář J.Ústní sdělení - zoologický průzkum.
Šafář J. et al.Chráněná území ČR. Olomoucko, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 str.2003
Šafář J.Ústní sdělení - zoologický průzkum.
Dančák M.Inventarizační průzkum NPR Špraněk z oboru botanika (cévnaté rostliny). - Ms., [Depon. in AOPK ČR, středisko Olomouc].2005
Duchoslav M.Inventarizační průzkum NPR Špraněk pro obor botanika (rostlinná společenstva). - Ms., [Depon. in AOPK ČR, středisko Olomouc].2005
Koudelka M.Inventarizační průzkum NPR Špraněk z oboru letouni (Chiroptera). - Ms., [Depon. in AOPK ČR, středisko Olomouc].2004
Koutný T.Výsledky ornitologického inventarizačního průzkumu NPR Špraněk (okr. Olomouc) v sezóně 2004. - Ms., [Depon. in AOPK ČR, středisko Olomouc].2004
Hradílek Z.Inventarizační průzkum NPR Špraněk pro obor bryologie (mechorosty). - Ms., [Depon. in AOPK ČR, středisko Olomouc].2005
Vašutová M.Mykofloristický inventarizační průzkum NPR Špraněk. - Ms., [Depon. in AOPK ČR, středisko Olomouc].2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.