Homepage

CZ0714078 - Rabštejn

Rozloha: 702.0771 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°9'18'' v.d., 49°57'14'' s.š.
Nadmořská výška: 454 - 876 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Protáhlé, v horní části rozvětvené, území zahrnující blízké okolí horního toku říčky Oskavy a jejích přilehlých přítoků z okolních svahů cca 1 - 4 km severně od obce Bedřichov, ve fytogeografickém regionu Hrubý Jeseník.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad tvoří chloritické fylity a metadiabazy středního devonu. V jižní části lokality je několik vypreparovaných skalních výchozů.
Geomorfologie: Geomorfologické členění ČR: Hrubý Jeseník - Pradědská hornatina.
Reliéf: Samotné území se dvěma hlavními dominantami - skalnaté vrcholy Rabštejna (803 m n. m.) a Mazanců (823 m n. m.) se nachází převážně na svazích údolí bystřinného toku Oskavy, se souborem úzkých údolí (horního toku říčky Oskavy a přilehlých potůčků) sestupujících ze svahů SJ či V směrem v poměrně členitém, na hřebeny a vrcholy bohatém, území. Celkové výškové rozpětí lokality je 510-850 m n. m.
Pedologie: Půdním typem oblasti jsou převážně mezotrofní (méně oligotrofní) hnědozemě, nevyvinuté mezotrofní hnědozemě, ranker. Půdy jsou písčitohlinité až slabě štěrkovité, kamenité, balvanité.
Krajinná charakteristika: Lesní celek s převažujícími bučinami, zachovalým porostem suťového lesa a smrkovými kulturami v údolí Oskavy s několika skalními masívy.  

Biota:

Zcela převažují květnaté bučiny (L5.1), převážně asociace Dentario enneaphylli-Fagetum, s chudým bylinným patrem, výrazně méně jsou zastoupeny suťové lesy a acidofilní bučiny. Nepatrnou část tvoří liniový porost horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) (L2.1) a velice okrajově do lokality zasahuje údolní jasanovo-olšový luh (L2.2). V lesích na svazích a na vrcholech kopců jsou skalní výchozy s vegetací silikátových skal a štěrbin (S1.2), místy se vyskytují lesní prameniště bez tvorby pěnovců (R1.4). Podél potoků jsou fragmentárně vyvinuté olšiny.
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) byl nalezen na ztrouchnivělém padlém kmeni smrku na pravém břehu říčky Oskavy nedaleko soutoku s jejím prvním pravostranným přítokem v kulturní smrčině (X9A) cca 30letých stromů. Doprovodnými druhy v bezprostřední blízkosti tobolek šikoušku zeleného (Buxbaumia viridis) byly běžné mechorosty: křepenka dvoulaločná (Cephalozia bicuspidata), měřík tečkovaný (Rhizomnium punctatum), čtyřzoubek průzračný (Tetraphis pellucida).  

Kvalita a význam:

Květnaté bučiny jako dominantní biotop v území jsou významné především svou rozlohou. Skalní biotopy jsou bez významnějších druhů, v suťovém lese je daleko nejsilnější populace měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva). Občas jsou v území nacházeny pobytové znaky rysa ostrovida (Lynx lynx).
Jedná se o jednu z významných lokalit šikoušku zeleného (Buxbaumia viridis) v Olomouckém kraji. Území lokality kromě místa nálezu daného mechorostu zahrnuje i oblast, kde je výskyt druhu, vzhledem ke vhodným podmínkám, potenciálně možný a vysoce pravděpodobný.  

Zranitelnost:

Jako lesní přírodní komplex je území ovlivněno a ovlivňováno lesnickým hospodařením, převodem částí listnatých porostů na smrkové kultury a stále vysokými stavy spárkaté zvěře. Návštěvnost je soustředěná do atraktivní lokality vrcholu Rabštejna s ruinami středověkého hradiska a vyhlídkou na vrcholové skále.  

Management:

Dosadby jedle (Abies alba), javoru klenu (Acer pseudoplatanus), vhodnými (skupinovitě výběrnými) těžbami zvyšovat prostorovou diverzitu porostů, vybrané partie ponechat za předpokladu úspěšné redukce stavů spárkaté zvěře bez zásahu samovolnému vývoji, nebo provést iniciální zásahy pro ponechání samovolnému vývoji. Snížení stavů spárkaté zvěře. Ochrana přirozeného zmlazení listnáčů a jedle.
Pro zachování životaschopné populace šikoušku zeleného (Buxbaumia viridis) je nutné ponechávat v porostech co největší množství trouchnivějícího dřeva. Okolní lesní porosty ponechat bez zásahu či v případě nutnosti hospodařit tak, aby nebylo razantně zasahováno především do světelných a vlhkostních podmínek na stanovišti.  

Možné střety zájmu:

Těžba starých lesních porostů.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 702.0771
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.6439.6537
Z toho neprioritních naturových biotopů: 68.86483.4906
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.010.0963
Z toho X biotopů: 19.30135.5025
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.76910.82C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky5.76910.82C/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 3.99880.56B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin3.99880.56B/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 14.95052.12B/B/CAno
L5.4 Acidofilní bučiny
Management: Dosadby jedle, vhodnými (skupinovitě výběrnými) těžbami zvyšovat prostorovou diverzitu porostů, vybrané partie ponechat za předpokadu úspěšné redukce stavů spárkaté bez zásahu samovolnému vývoji, nebo provést iniciální zásahy pro ponechání samovolnému vývoji. Snížení stavů spárkaté zvěře.
14.95052.12B/B/C
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 458.772265.34B/B/BAno
L5.1 Květnaté bučiny
Management: Dosadby jedle, vhodnými (skupinovitě výběrnými) těžbami zvyšovat prostorovou diverzitu porostů, vybrané partie ponechat za předpokadu úspěšné redukce stavů spárkaté zvěře bez zásahu samovolnému vývoji, nebo provést iniciální zásahy pro ponechání samovolnému vývoji. Snížení stavů spárkaté zvěře.
458.772265.34B/B/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 28.13144.00A/A/BAno
L4 Suťové lesy
Management: Po snížení stavů zvěře ponechání samovolnému vývoji, ponechávání veškerého dřeva v porostech, ochrana zmlazení před zvěří.
28.13144.00A/A/B
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11.52231.64B/B/-Ne
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)9.21661.31B/B/-
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty2.30570.32C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.09630.01A/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami135.502519.30
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
šikoušek zelenýP
Buxbaumia viridisCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Olomoucký kraj:

Bedřichov u Oskavy, Oskava, Třemešek  

Prameny:

Gába Z.Zpráva o průzkumu skal na Rabštejně - červenec 1983. (Geologický popis vrcholových skal Rabštejna.) Ms., Správa CHKO Jeseníky, Jeseník, 1str.1983
Kavalec K.Plán péče dle zákona č. 114/1992 Sb. pro území přírodní rezervace Rabštejn na období 2001 - 2010. Správa CHKO Jeseníky, Jeseník.1999
Kavalec K.Masiv Mazanců - Rabštejn - Jestřáb (M0037JS), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 8 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2001
Kavalcová V.Smrčina (M116JS), závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms., 8 pp. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2002
Zmrhalová M.Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam.et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl.(lokality v Hrubém Jeseníku a Hanušovické vrchovině), dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy NATURA 2000. - Ms.,23 pp.+příl. (Depon.in: AOPK ČR, Praha).2003
Zmrhalová M.Návrh evropsky významných lokalit výskytu mechu šikoušku zeleného - Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl..- Ms., 17 pp. + přílohy (Depon. in: AOPK ČR, Praha).2001
Zmrhalová M.Výsledky mapování mechu šikoušku zeleného - Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl.- Ms., 19 pp. + přílohy (Depon. in: AOPK ČR, Praha).2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.