Homepage

CZ0714077 - Praděd

Rozloha: 6070.7695 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°13'6'' v.d., 50°3'30'' s.š.
Nadmořská výška: 682 - 1479 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Centrální část Hrubého Jeseníku od údolí Studeného potoka u Bělé pod Pradědem po motorest Skřítek nad Klepáčovem včetně závěru údolí Divoké Desné, Bílé Opavy a masívu Mravenečníku. Dále zahrnuje mj. Petrovy kameny, vrcholy Malý Děd, Praděd, Vysoká hole, Kamzičník, Máj, Břidličná a Pecný.
Území zahrnuje také skalní útvary i svahy přecházející v hluboce zaříznutá údolí v katastrálních územích obcí Malá Morávka, Karlov pod Pradědem, Železná pod Pradědem, Rejhotice, Kouty nad Desnou a Domašov u Jeseníku, ve fytogeografickém regionu Hrubý Jeseník.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno krystalickými horninami desenské klenby a jejího obalu (migmatity, ruly, svory, kvarcity, hlavně fylity, v břidlicích křemenné vložky). Území bylo modelováno v glaciálu a postglaciálu. Kar Velké kotliny a karoid Malé kotliny vymodeloval horský ledovec, izolovaná skaliska byla vypreparována periglaciálními pochody.
Geomorfologie: Hrubý Jeseník - Pradědská hornatina. Soubor významných geomorfologických jevů a horských ekosystémů (vrcholové skály, alpínské hole a prameniště v přirozeném bezlesí nad horní hranicí lesa, lavinové dráhy v karech, rozvodnicová vrchoviště, lesní porosty) v nejvyšších částech Hrubého Jeseníku.
Pedologie: Území je charakteristické širokým spektrem půdních typů. Nacházejí se zde polygonální a girlandové půdy (litozemě s rankery a nevyvinutými podzoly až kryptopodzoly v oblasti Vysoké hole a Petrových kamenů), vrchovištní organozemě (glejová) až organozemní (kambické) gleje (trvale zamokřené polohy kolem potoků a prameniště) a humusový a kambický podzol, místy se znaky oglejení. Zrnitostně převažují půdy písčitohlinité, s vysokým podílem skeletu.
Krajinná charakteristika a reliéf: Osou vybraného území je hlavní jesenický hřeben se zaoblenými vrcholy, karoidy, ledovcovým karem, širokým sedlem Skřítku a hluboce zaříznutými údolími Divoké Desné a přítoků, Merty a Bílé Opavy s rozsáhlými celky přírodních horských smrčin, ekosystémy přirozeného vysokohorského bezlesí, výrazných skal a rašeliniště.  

Biota:

V nejvyšších polohách lokality převládají přirozené smilkové a metličkové porosty, řazené do Nardo-Caricion rigidae (zapojené alpínské trávníky (A1.2)). Na chráněnějších místech se vytvořily trávníky svazu Calamagrostion villosae a na osluněných svazích druhově bohaté vysokostébelné trávníky svazu Calamagrostion arudinaceae (subalpínské vysokostébelné trávníky (A4.1). Zřejmě polopřirozený charakter mají některé porosty řazené do svazu Nardion (subalpínské smilkové trávníky (T2.1)). Ve štěrbinách vrcholových skalek a na větrem ovlivňovaných deflačních plošinách se vyskytují porosty svazu Juncion trifidi (vyfoukávané alpínské trávníky (A1.1)). V různých částech lokality roste řada endemických cévnatých rostlin. Na Petrových kamenech jsou to: zvonek český jesenický (Campanula gelida) a lipnice jesenická (Poa riphaea). Ve Velké kotlině se jedná o: hvozdík kartouzek sudetský (Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus) a jitrocel černavý sudetský (Plantago atrata subsp. sudetica). Skalky ve Velké kotlině hostí vegetaci svazu Agrostion alpinae (A5). Dále se zde v různé míře vyskytují křovinové porosty svazu Salicion silesiacae (vysoké subalpínské listnaté křoviny (A8.2)), vysokobylinné porosty svazu Adenostylion (A4.2) a kapradinové nivy Dryopterido-Athyrion (A4.3), prameništní vegetace svazu Swertio-Anisothecion squarrosi (subalpínská prameniště (R1.5)). Vrchovištní rašeliniště hostí vegetační mozaiku svazů Leuko-Scheuchzerion palustris (vrchovištní šlenky (R3.3)) a Oxycocco-Empetrion hermaphroditi (otevřená vrchoviště (R3.1)). Lesní vegetaci tvoří rozvolněné horské papratkové smrčiny (L9.3), horské třtinové smrčiny (L9.1), v malé míře i acidofilní bučiny (L 5.4), horské klenové bučiny (L5.2) a přípotoční olšiny Piceo-Alnetum (údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2)).
Výskyt šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) byl lokalizován na třech místech. Dvakrát ve Velké kotlině v přirozené horské smrčině s borůvkou (Vaccinium myrtillus) a třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa) (L9.1) a s charakteristickými druhy mechorostů dvouhrotcem chvostnatým (Dicranum scoparium), lesklecem křivolistým (Plagiothecium curvifolium), ploníkem ztenčeným (Polytrichastrum formosum), čtyřzoubkem průzračným (Tetraphis pellucida) a s významnějšími druhy baňatkou potoční (Brachythecium rivulare), játrovkou (Jungermannia leiantha), štěkovcem mnohodílným (Riccardia multifida), zpeřenkou tamaryškovou (Thuidium tamariscinum). Třetí lokalita výskytu se nachází v Malé kotlině na okraji prameniště a nesečené mokré louky v těsném sousedství s bučinou s příměsí smrku (subalpínské vysokostébelné trávníky (A4.1), subalpínská prameniště (R1.5), acidofilní bučina (L5.4)) s doprovodnými druhy mechorostů křižítkou zaříznutou (Lophozia incisa), křepenkou dvoulaločnou (Cephalozia bicuspidata), kornicí slezskou (Herzogiella seligeri). Při několika návštěvách bylo nalezeno celkem 3 - 10 sporogonů (respektive 3 - 9 štětů s tobolkami + 1 štět bez tobolky).  

Kvalita a význam:

Nejvýznamnějšími lokalitami jsou Petrovy kameny hostící dva endemické druhy zvonek český jesenický (Campanula gelida) a lipnici jesenickou (Poa riphaea), kar Velké kotliny s více než 350 druhy a poddruhy vyšších rostlin: kopyšník tmavý (Hedysarum hedysaroides), jitrocel černavý sudetský (Plantago atrata subsp. sudetica), hvozdík kartouzek sudetský (Dianthus carthusianorum subsp. sudeticum), lipnice alpská (Poa alpina), psineček alpský (Agrostis alpina), hořec tečkovaný (Gentiana punctata), jestřábník huňatý (Hieracium villosum); Tabulové skály: vrba bylinná (Salix herbacea), jestřábník alpský (Hieracium alpinum); Malá kotlina: hořec jarní (Gentiana verna), kropenáč vytrvalý (Swertia perennis), pupava Biebersteinova sudetská (Carlina biebersteinii subsp. sudetica), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), vrchoviště "Sedýlko" s bradáčkem srdčitým (Listera cordata) a ostřicí mokřadní (Carex limosa), vrchoviště Jezerníky s blatnicí bahenní (Scheuchzeria palustris) a přírodní lesní porosty pralesovité struktury v údolí Bílé Opavy, aj.
Z významných druhů živočichů se zde vyskytuje okáč menší (Erebia sudetica subsp. sudetica), o. horský (E. epiphron subsp. silesiana), reliktní obaleč (Sparganotis rubicundana), brouk mrchožrout (Silpha tyrolensis). Lokalita představuje významné hnízdiště lindušky horské (Anthus spinoletta), pěvušky podhorní (Prunella collaris), kosa horského (Turdus torquatus), hýla rudého (Carpodacus erythrinus) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe) aj.
Evropsky významná druhová lokalita, slučující 3 recentně známé lokality výskytu mechu šikoušku zeleného (Buxbaumia viridis).
Evropsky významná lokalita střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus).  

Zranitelnost:

Část přirozeného bezlesí je postižena výsadbou nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo), která již byla z lokalit Velká a Malá kotlina odstraněna. Z nepůvodních druhů se zvolna šíří olše zelená (Alnus viridis), z výsadeb z počátku 20. století přežívá několik limb (Pinus strobus). Stále se rozvíjejícím turistickým ruchem a sjezdovým lyžováním je negativně ovlivněno především okolí Ovčárny. Část lesních porostů v nejvyšších polohách byla založena uměle nevhodným sadebním materiálem.
Jedna z lokalit výskytu mechu šikoušku zeleného (Buxbaumia viridis) ve Velké kotlině se nachází v bezprostřední blízkosti cesty, po níž vede turistická značka a naučná stezka. Dosud nebyly zaznamenány škody na populaci působené člověkem, ale je třeba o tomto vlivu uvažovat.  

Management:

Primární bezlesí - likvidace borovice kleče (Pinus mugo), olše zelené (Alnus viridis), jinak bez zásahu. Eventuálně pastva nebo kosení.
Lesní porosty - nutno monitorovat kůrovce, ponechávání veškerého mrtvého dřeva v porostech, provenienčně nepůvodní porosty obnovovat podsadbami a podsíjemi SM, v 8., 9. lvs výsadbou jeřábu, v 6.,7. lvs (na vhodných stanovištích i v 8. lvs) buku lesního (Fagus sylvatica), javoru klenu (Acer pseudoplatanus), jilmu drsného (Ulmus glabra) a jedle (Abies alba), ochrana před zvěří. Vybrané lesní celky směřovat k samovolnému vývoji.
V celém prostoru sledovat stavy kamzíka i ostatní spárkaté zvěře.
Na ochranu šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) je nutné zajistit ponechávání trouchnivějícího dřeva, dále je třeba zamezit výrazným změnám v druhovém složení stávajících porostů, kácení a odstraňování vzrostlých stromů, které by způsobily změny ve vlhkostních a světelných podmínkách stanoviště.
Pro zachování stabilní populace lipnice jesenické (Poa riphaea) a zvonku jesenického (Campanula gelida) je nutné zamezit jakýmkoliv turistickým aktivitám v okolí Petrových kamenů. Žádoucí je eliminovat rozrůstající se maliník (Rubus idaeus) a metlici trsnatou (Deschampsia cespitosa) z úpatí skal.
Na ochranu střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus) je nutné zachovat příznivý vodní režim, zejména na podmáčených plochách. Ochrana pramenišť a drobných vodních toků před disturbancí lesní technikou a chemizací. Vyloučení sanace dřevní hmoty z blízkosti vodních toků a pramenů.  

Možné střety zájmu:

Intenzifikace turismu, nedohoda s LČR na redukci kleče a způsobu péče o lesy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 6070.7695
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.58156.8571
Z toho neprioritních naturových biotopů: 83.525070.766
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.3119.0782
Z toho X biotopů: 13.08794.4826
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 0.110.00B/A/-Ne
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin0.11000.00B/A/-
4060Alpínská a boreální vřesoviště 250.2784.12A/A/BAno
A2.1 Alpínská vřesoviště27.92580.46A/A/B
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
Management: Likvidace kleče, jinak bez zásahu.
222.35223.66A/A/B
4080Subarktické vrbové křoviny 7.06490.11A/A/AAno
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum)0.10850.00A/A/A
A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny
Management: Bez zásahu.
6.95640.11A/A/A
6150Silikátové alpínské a boreální trávníky 252.27674.15A/A/AAno
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
Management: Bez zásahu, případně likvidace kleče.
191.87653.16A/A/A
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
Management: Likvidace kleče, jinak bez zásahu. Event. pastva nebo kosení.
60.23130.99B/A/A
A3 Sněhová výležiska
Management: Bez zásahu.
0.16890.00A/A/A
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 35.36150.58B/A/-Ne
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky17.03770.28C/A/-
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy17.04930.28A/A/-
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce1.27450.02C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 293.24284.83A/A/AAno
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
Management: Likvidace kleče, jinak bez zásahu.
271.24044.46A/A/A
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
Management: Likvidace olše zelené, jinak bez zásahu.
11.02180.18A/A/A
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
Management: Likvidace olše zelené, jinak bez zásahu.
8.45010.13A/A/A
M5 Devětsilové lemy horských potoků2.53050.04B/B/A
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.19740.06B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky4.19740.06B/B/-
6520Horské sečené louky 0.25710.00C/B/-Ne
T1.2 Horské trojštětové louky0.25710.00C/B/-
7110Aktivní vrchoviště 13.57770.22B/A/BAno
R3.1 Otevřená vrchoviště
Management: Bez zásahu.
12.47050.20B/A/B
R3.3 Vrchovištní šlenky
Management: Bez zásahu.
1.10720.01B/B/B
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 6.35410.10B/A/BAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.94080.01C/B/C
R2.3 Přechodová rašeliniště
Management: Bez zásahu.
5.41330.08B/A/B
8110Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani) 9.23260.15C/A/BAno
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin
Management: Bez zásahu, kontrola stavů kamzíka.
9.23260.15C/A/B
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.1860.00B/A/-Ne
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin0.18600.00B/A/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 7.44190.12B/A/AAno
A5 Skalní vegetace sudetských karů
Management: Bez zásahu.
1.19180.01A/A/A
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
Management: Bez zásahu.
0.75640.01B/A/A
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin5.49370.09B/A/A
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 303.47844.99B/B/BAno
L5.4 Acidofilní bučiny
Management: Ochrana náletu před zvěří, podsadby jedle, klenu. Ponechávání části stromů na dožití.
303.47844.99B/B/B
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 42.94650.70C/A/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny42.94650.70C/A/-
9140Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius) 43.31530.71A/A/-Ne
L5.2 Horské klenové bučiny43.31530.71A/A/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 7.58790.12A/A/-Ne
L4 Suťové lesy7.58790.12A/A/-
91D0Rašelinný les 99.75611.64A/A/BAno
L10.1 Rašelinné březiny2.41250.03B/B/B
L9.2A Rašelinné smrčiny
Management: Monitoring kůrovců, ponechávání veškerého mrtvého dřeva v porostech, směřovat k ponechání samovolnému vývoji.
97.34361.60A/A/B
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.57390.00C/B/-Ne
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)0.57390.00C/B/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3850.384363.42B/B/AAno
L9.1 Horské třtinové smrčiny
Management: Monitoring kůrovců, ponechávání veškerého mrtvého dřeva v porostech, provenienčně nepůvodní porosty obnovovat podsadbami a podsíjemi, výsadbou jeřábu, ochrana jeřábu před zvěří. Vybrané lesní celky směřovat k samovolnému vývoji.
3632.645059.83B/B/A
L9.2B Podmáčené smrčiny
Management: Monitoring kůrovců, ponechávání veškerého mrtvého dřeva v porostech, směřovat k ponechání samovolnému vývoji.
87.17151.43B/B/A
L9.3 Horské papratkové smrčiny
Management: Monitoring kůrovců, ponechávání veškerého mrtvého dřeva v porostech, provenienčně nepůvodní porosty obnovovat podsadbami smrku a jeřábu, ochrana jeřábu před zvěří. Vybrané lesní celky směřovat k samovolnému vývoji.
130.56782.15A/A/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L1 Mokřadní olšiny4.31180.07C/B
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace0.40720.00B/A
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců12.31060.20B/A
R1.5 Subalpínská prameniště1.86940.03B/A
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek0.15220.00C/A
S1.4 Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin0.02700.00B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území9.45600.15
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla10.39240.17
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla2.82410.04
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy97.92891.61
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami305.61465.03
X10 Paseky s podrostem původního lesa294.80054.85
X11 Paseky s nitrofilní vegetací72.66141.19
X12 Nálety pionýrských dřevin0.66530.01
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.13940.00
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
lipnice jesenická48
Poa riphaeaABAA
šikoušek zelenýP
Buxbaumia viridisCBCB
zvonek jesenický20
Campanula gelidaABAA
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
střevlík hrbolatýR
Carabus variolosusCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Olomoucký kraj:

Domašov u Jeseníka, Klepáčov, Kociánov, Kouty nad Desnou, Rejhotice, Rudoltice u Sobotína, Vernířovice u Sobotína

Kraj Moravskoslezský kraj:

Karlov pod Pradědem, Karlova Studánka, Malá Morávka, Žďárský Potok, Železná pod Pradědem  

Prameny:

Baláž P.Inventarizační průzkum SPR "Malá kotlina". Správa CHKO Jeseníky, Malá Morávka. Ms. Archiv Správy CHKO Jeseníky, 10 str. + příl.1982
Buček A., Maděra P. a kol.Hodnocení významu, stavu a dynamiky vývoje geobiocenóz Národní přírodní rezervace Praděd a jejich ohrožení rekreačními aktivitami. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie MZLU, Brno. 88 str., 6 příl., CD.2003
Bureš L., Burešová Z.Monitoring populací vzácných a ohrožených druhů rostlin v SPR Petrovy kameny. Ekoservis, Podlesí. Ms. Archiv Správy CHKO Jeseníky 13 str.1990
Bureš L., Burešová Z.Zhodnocení květeny SPR Velká kotlina. Ekoservis, Podlesí. Ms. Archiv Správy CHKO Jeseníky, 78 str. + příl.1989
Bureš L., Burešová Z.SPR Bílá Opava: geobotanické zhodnocení. Ekoservis, Podlesí. Ms. Archiv Správy CHKO Jeseníky, 14 str.+ příl.1991
Bureš L., Burešová Z.Geobotanický průzkum SPR Petrovy kameny. Ekoservis, Podlesí. Ms. Archiv Správy CHKO Jeseníky, 27 str. + příl.1989
Bureš L., Burešová Z.Geobotanická expertíza k provádění experimentální likvidace kleče v SPR Malá kotlina. Ekoservis, Podlesí. Ms. Archiv Správy CHKO Jeseníky, 21 str. + příl.1989
Bureš L., Burešová Z., Jeník J.Mapa rostlinných společenstev SPR Velká kotlina. Ekoservis, Podlesí. Ms. Archiv Správy CHKO Jeseníky, 82 str. + příl.1989
Kavalcová V.Státní přírodní rezervace Petrovy kameny. Inventarizační průzkum botanický (Tracheophyta, Pteridophyta) dle metodiky SÚPPOP. Správa CHKO Jeseníky, Malá Morávka. Ms. Nestr. Archiv Správy CHKO Jeseníky.1982
Kavalcová V.Inventarizační průzkum botanický. SPR Malá kotlina. Správa CHKO Jeseníky, Malá Morávka. Ms., Archiv Správy CHKO Jeseníky, 19 str. + příl.1987
Kavalcová V.Státní přírodní rezervace Divoký důl. Inventarizační průzkum botanický (vyšší rostliny) dle metodiky SÚPPOP 1973. Správa CHKO Jeseníky, Malá Morávka. Ms. Archiv Správy CHKO Jeseníky, 14 str.1984
Kavalec K.Státní přírodní rezervace Malý kotel. Inventarizační průzkum lesnický dle metodiky SÚPPOP 1973. Správa CHKO Jeseníky, Malá Morávka. Ms. 28 s. + příl.1987
Kavalec K.Inventarizační průzkum lesnický dle metodiky SÚPPOP 1973. Správa CHKO Jeseníky, Malá Morávka. Ms. Archiv Správy CHKO Jeseníky, 16 str. + příl.1982
Kurková J., Bureš L., Burešová Z., Jeník J.Rozšíření a ekologie mechorostů v SPR Velká kotlina. Ekoservis, Podlesí. Ms. Archiv Správy CHKO Jeseníky, 33 str.1988
Puda S.Státní přírodní rezervace Praděd - severní část (původní SPR Vrchol Pradědu + SPR Divoký důl). Inventarizační průzkum geologický. Geologický průzkum, Rýmařov. Ms., Archiv Správy CHKO Jeseníky, 19 str.1991
Valenta J.Státní přírodní rezervace Velká kotlina. Inventarizační průzkum geologický. Geologický průzkum, Rýmařov. Ms., Archiv Správy CHKO Jeseníky, 11 str.+ příl..1983
Zmrhalová M.Inventarizační průzkum bryologický - NPR Praděd - Divoký důl. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. Ms. Archiv Správy CHKO Jeseníky, 7 str.1997
Buryová B.Návrh evropsky významné lokality mechu šikoušek zelený (Buxbaumia viridis).- Ms., 3pp.+ přílohy (Depon. in: AOPK ČR, Praha).2002
Zmrhalová M.Návrh evropsky významných lokalit výskytu mechu šikoušku zeleného - Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam.et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl. - Ms., 17 pp. + přílohy (Depon.in: AOPK ČR, Praha).2001
Zmrhalová M.Výsledky mapování mechu šikoušku zeleného - Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl.- Ms., 19 pp. + přílohy (Depon. in: AOPK ČR, Praha).2002
Zmrhalová M.Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam.et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl.(lokality v Hrubém Jeseníku a Hanušovické vrchovině), dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy NATURA 2000. - Ms.,23 pp.+příl. (Depon.in: AOPK ČR, Praha).2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.