Homepage

CZ0714075 - Keprník

Rozloha: 2542.9958 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°7'17'' v.d., 50°9'0'' s.š.
Nadmořská výška: 613 - 1423 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Severní část hlavního hřebene Hrubého Jeseníku zahrnující vrcholy Šerák, Keprník, Vozka a Červená hora, jihozápadně od Jeseníku.  

Ekotop:

Geologie: Území je součástí keprnické klenby, která je tvořena přeměněnými kyselými horninami (svor, ortorula).
Geomorfologie: Hrubý Jeseník - Keprnická hornatina.
Reliéf: Významnou krajinnou dominantou je především z Jesenické kotliny prudce se zvedající Šerák (1351 m n. m.), z údolí Bělé výrazně vystupuje Červená hora se stržemi Sněžné kotliny. Mezi Červenou horou (1333 m n. m.) a Vozkou (1377 m n. m.) vede hluboce (až 500 m) zaříznuté údolí Hučivé Desné.
Pedologie: Ve vrcholových partiích převládají podzolové rankery, které jsou na svazích vystřídány podzoly a kryptopodzoly modálními. Na plochých zamokřených místech se vyvinuly organozemě.
Krajinná charakteristika: Soubor horských a subalpínských ekosystémů nejvyšších poloh Hrubého Jeseníku v masívu Keprníku.  

Biota:

Ve vegetaci keprnické hornatiny převažují horské třtinové smrčiny, spíše maloplošně a se sníženou reprezentativností přistupují papratkové smrčiny, v okolí vrchovišť se pak maloplošně vyskytují podmáčené a rašelinné smrčiny. Nad hranicí lesa je pestrá mozaika biotopů tvořená vyfoukávanými a zapojenými alpínskými trávníky, vysokostébelnými trávníky, subalpínskou brusnicovou vegetací. Významná jsou otevřená vrchoviště se šlenky.  

Kvalita a význam:

K typickým zástupcům flóry subalpínských trávníků náleží sítina trojklaná (Juncus trifidus), šicha oboupohlavná (Empetrum hermaphroditum), zvonek okrouhlolistý sudetský (Campanula rotundifolia subsp. sudetica), z. vousatý (Campanula barbata) nebo hořec tečkovaný (Gentiana punctata), na exponovaných skalkách Červené hory v několika exemplářích přežívá ostřice skalní (Carex rupestris), na okraji vrchovišť roste bradáček srdčitý (Listera cordata), ve šlencích tvoří porosty ostřice bažinná (Carex limosa).
V lesích bývají zjišťovány pobytové znaky rysa ostrovida (Lynx lynx), žije zde několik tetřívků obecných (Tetrao tetrix), kos horský (Turdus torquatus) aj.  

Zranitelnost:

Území je ovlivněné výsadbou smrkových porostů nepůvodní provenience a borovice kleče v rámci zvyšování horní hranice lesa na přelomu 19. a 20. století. Tyto lesy jsou ohrožené rozpadem, kleč se pozvolna rozrůstá i generativně šíří. Turistický ruch je především soustředěn na Šerák, kam vede lanovka, a na blízký Keprník.  

Management:

Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) - zachování příznivého vodního režimu, zejména na podmáčených plochách. Ochrana pramenišť a drobných vodních toků před disturbancí lesní technikou a chemizací. Vyloučení sanace dřevní hmoty z blízkosti vodních toků a pramenů.  

Možné střety zájmu:

Nedohoda s LČR s.p. na redukci kleče a ponechávání dřeva v lese.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2542.9958
Z toho prioritních naturových biotopů: 3.2783.387
Z toho neprioritních naturových biotopů: 72.311838.9773
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.3910.0199
Z toho X biotopů: 9.47241.0393
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 0.6660.02A/A/-Ne
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)0.66300.02A/A/-
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin0.00300.00A/A/-
4060Alpínská a boreální vřesoviště 21.86310.85B/B/AAno
A2.1 Alpínská vřesoviště0.33460.01A/A/A
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
Management: Redukce kleče (Pinus mugo).
21.52850.84B/B/A
4080Subarktické vrbové křoviny 1.27110.04A/A/-Ne
A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny1.27110.04A/A/-
6150Silikátové alpínské a boreální trávníky 10.26140.40B/B/BAno
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky1.36220.05A/A/B
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
Management: Redukce kleče (Pinus mugo).
8.89920.34B/B/B
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.53270.02C/C/-Ne
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky0.53270.02C/C/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 26.26331.03B/B/AAno
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
Management: Redukce kleče (Pinus mugo).
21.04420.82B/B/A
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy2.71400.10B/A/A
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy2.31450.09A/A/A
M5 Devětsilové lemy horských potoků0.19060.00C/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00490.00B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00490.00B/B/-
7110Aktivní vrchoviště 3.84510.15B/A/AAno
R3.1 Otevřená vrchoviště
Management: Monitoring, kontrola.
3.09150.12B/A/A
R3.3 Vrchovištní šlenky0.75360.02A/A/A
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 3.6510.14B/A/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště1.29630.05C/B/-
R2.3 Přechodová rašeliniště2.35470.09A/A/-
8110Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani) 0.41670.01B/B/-Ne
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin0.41670.01B/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 25.59211.00D/A/BAno
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal0.19010.00A/A/A
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin25.40200.99D/A/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 326.239612.82B/B/BAno
L5.4 Acidofilní bučiny
Management: Ochrana náletu před zvěří, zabránit převodu na lesy s převahou smrku (Picea abies). Doplňovat klen (Acer pseudoplatanus), jedli (Abies alba) i stanovištně původní smrk (Picea abies).
326.239612.82B/B/B
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.17780.04C/A/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny1.17780.04C/A/-
9140Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius) 5.55820.21C/A/-Ne
L5.2 Horské klenové bučiny5.55820.21C/A/-
91D0Rašelinný les 76.46763.00B/A/BAno
L9.2A Rašelinné smrčiny
Management: Bez zásahu, veškeré kalamitní dřevo ponechávat na místě.
76.46763.00B/A/B
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.54160.09C/B/-Ne
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)2.54160.09C/B/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1416.012155.68B/B/BAno
L9.1 Horské třtinové smrčiny
Management: Nutné započetí rozsáhlé obnovy lesa podsadbami (smrk, jeřáb, místy i jednotlivě buk a klen) a podsíjemi ještě před jeho hrozícím rozpadem. Ponechání veškerého dřeva v porostech pro přirozenou obnovu v budoucnosti. Monitoring kůrovců.
1378.096154.19B/B/B
L9.2B Podmáčené smrčiny11.00930.43B/A/B
L9.3 Horské papratkové smrčiny26.90671.05B/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců7.57320.29B/A
R1.5 Subalpínská prameniště0.33220.01C/A
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek2.11450.08B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území1.91160.07
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla2.02220.07
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.01340.00
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy69.30272.72
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami52.11072.04
X10 Paseky s podrostem původního lesa92.60513.64
X11 Paseky s nitrofilní vegetací23.07360.90
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
střevlík hrbolatýR
Carabus variolosusCBCA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Olomoucký kraj:

Adolfovice, Horní Lipová, Kouty nad Desnou, Nové Losiny, Ostružná, Přemyslov  

Prameny:

Baláž P.Inventarizační průzkum ornitofauny SPR Šerák-Keprník. KSSPPOP, Ostrava. Ms. Archiv SCHKOJ, 9 str.1982
Bureš L., Burešová Z.Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. Ekoservis, Podlesí. Ms. Archiv SCHKOJ, 9 str.1991
Bureš L., Burešová Z.SPR Šerák-Keprník: aktuální poškozování vegetace. Ekoservis, Podlesí. Ms. Archiv SCHKOJ, 24 str.1991
Hošek E.Státní přírodní rezervace Šerák-Keprník. Inventarizační průzkum lesnický - část historická. Lesprojekt, Olomouc. Ms. Archiv SCHKOJ, 47 str.1980
Chlapek J.PR Sněžná kotlina. Inventarizační průzkum botanický. Správa CHKO Jeseníky, Jeseník. Ms. Archiv SCHKOJ, 7 str. + příl.2000
Jedlička J.Státní přírodní rezervace Šerák-Keprník, inventarizační průzkum geologický. KSSPPOP, Ostrava. Ms. Archiv SCHKOJ, 2 str.1982
Kavalcová V.Státní přírodní rezervace Šerák-Keprník. Inventarizační průzkum botanický (vyšší rostliny) dle metodiky SÚPPOP 1973. KSSPPOP, Ostrava. Ms. Archiv SCHKOJ, 7 str + příl.1983
Kavalec K., Kovářová S.Státní přírodní rezervace Šerák-Keprník. Inventarizační průzkum lesnický. KSSPPOP, Ostrava. Ms. Archiv SCHKOJ, 16 str. + příl.1983
Majkus Z.Státní přírodní rezervace Šerák-Keprník. Inventarizační průzkum zoologický (pavouci) podle metodiky SÚPPOP z roku 1973. KSSPPOP, Ostrava. Ms. Archiv SCHKOJ, 8 str. + příl.1983
Svobodová R.Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické hornatiny. Dipl. pr. OU, Ostrava. Archiv SCHKOJ.2003
Vávra J.Návrh národního seznamu území "Special Areas of Conservation" pro druh Cornumutila quadrivitata (Gebler, 1830) (Coleoptera, Cerambycidae) v České republice. Ostrava. Ms. Nestr. Archiv SCHKOJ.2000
Vondřejc J.Koleopterofauna SPR Šerák-Keprník v CHKO Jeseníky, závěrečná zpráva. Ostrava. Ms. Archiv SCHKOJ, 16 str.1982
Zmrhalová M.Bryologický inventarizační průzkum PR Sněžná kotlina. Velké Losiny. Ms. Archiv SCHKOJ, 9 str. + příl.1999
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.