Homepage

CZ0713398 - Zlaté Hory - Zlaté jezero

Rozloha: 25.7580 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°23'45'' v.d., 50°16'42'' s.š.
Nadmořská výška: 379 - 393 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Nově zbudovaná nádrž a okolní louky severně od Zlatých Hor a severně od Zlatého potoka.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží tvoří metamorfované vápence, fylity a fylitické břidlice.
Geomorfologie: Území je součástí Zlatohorské vrchoviny.
Reliéf: Plochý, nadmořská výška cca 385 m.
Krajinná charakteristika: Široká niva Zlatého potoka, podmáčené louky s vysokou hladinou spodní vody a v roce 2001 nově zbudovaný rybník Zlaté jezero.  

Biota:

Zvodněné deprese v loukách po pojezdech nákladních automobilů, zarůstající sítinou (Juncus sp.). Lokalita komunikuje s podobným typem prostředí v Polsku. Rybník zatím bez litorálu.  

Kvalita a význam:

Bohatá lokalita kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) izolované sudetské části populace. Dále zde žijí čolek obecný (Triturus vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), s. zelený (R. kl. esculenta), s. skřehotavý (R. ridibunda), rosnička zelená (Hyla arborea), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a užovka obojková (Natrix natrix). Ve Skřivánkovském potoce je stabilní populace raka říčního (Astacus fluviatilis) a mihule potoční (Lampetra planeri). Na hladině vodní nádrže se pravidelně zdržuje potápka roháč (Podiceps cristatus), p. malá (P. ruficollis), labuť velká (Cygnus olor) a zaznamenána byla i čírka modrá (Anas querquedula) a pravděpodobně hnízdící ledňáček říční (Alcedo atthis).  

Zranitelnost:

Chov ryb a sportovní rybářství. Tlaky na omezení litorální vegetace. Změna využití stávajících luk kolem vodní nádrže.  

Management:

Zřízení nových tůní v prostoru mezi vodní nádrží a Skřivánkovským potokem. Obnova stávajících zvodněných terénních depresí v případě jejich zazemnění.  

Možné střety zájmu:

Možné konflikty nejsou známy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 25.7580
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.000.0011
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 6.481.6698
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.00110.00D/C/-Ne
L2.4 Měkké luhy nížinných řek0.00110.00D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.15914.49C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.51071.98-/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka žlutobřicháC
Bombina variegataCCBB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Olomoucký kraj:

Zlaté Hory v Jeseníkách  

Prameny:

AOPK PrahaDruhové databáze.2003
Konečný L.Zoologický průzkum - ústní sdělení.
Hajný L., Šafář J.Zoologický průzkum - ústní sdělení.
Konečný L. et al.Monitoring obojžívelníků - rok 2005. MS., Archív AOPK ČR, středisko Olomouc, 95 str.2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.