Homepage

CZ0713385 - Písečná - mokřad

Rozloha: 7.5429 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°15'8'' v.d., 50°16'34'' s.š.
Nadmořská výška: 387 - 400 m n. m.

Mapa:

Poloha:

V obci Písečná na levém břehu Bělé severně od severního meandru říčky, za obecním úřadem.  

Ekotop:

Geologie: Čtvrtohorní sedimenty ploché nivy říčky Bělé na severním úpatí Jeseníků.
Geomorfologie: Geomorfologicky území spadá do celku Zlatohorská vrchovina, podcelku Bělská pahorkatina.
Reliéf: Ploché údolí pravého bezejmenného přítoku Bělé.
Krajinná charakteristika: Uměle vytvořené (vybagrované) tůně a rigoly v údolním jasanovo-olšovém luhu v katastrální mapě vedené jako mokřad.
Tůně vytvořené v roce 2003 bez litorálu a bez ryb. Hloubka 0,5-1 m.  

Biota:

Bývalé pastviny porostlé olšovým náletem na podmáčené půdě s vysokou hladinou spodní vody a mělkými tůněmi.  

Kvalita a význam:

Významná lokalita pro kuňku žlutobřichou (Bombina variegata). Nehrozí negativní lidské aktivity. Naopak po vyhloubení tůní byly tyto promptně druhem osídleny.
Aktuálně byl zjištěn výskyt rosničky zelené (Hyla arborea). V lokalitě hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis).  

Zranitelnost:

V případě změny vodních poměrů na lokalitě - odvodnění.  

Management:

V případě zazemňování tůní opakovat po 3-5 letech jejich dílčí vyčištění. Vždy však ponechat část tůní bez zásahu. Na vhodných místech (prosvětlení) vytvářet nové tůně. Revitalizovat drobný tok protékající územím.  

Možné střety zájmu:

Možné konflikty nejsou známy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 7.5429
Z toho prioritních naturových biotopů: 83.146.2715
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 15.841.1953
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.271583.14A/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty6.271583.14A/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.195315.84B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka žlutobřicháR
Bombina variegataCCBC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Olomoucký kraj:

Písečná u Jeseníka  

Prameny:

AOPK ČRDruhové databáze.2003
Konečný L.Zoologický průzkum mokřadu v Písečné - ústní sdělení.
Konečný L. et al.Monitoring obojžívelníků - rok 2005. MS., Archív AOPK ČR, středisko Olomouc, 95 str.2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.